Vyhláška č. 79/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o odplate za postúpenie výkonu práva poľovníctva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-79
Čiastka 44/1963
Platnosť od 17.10.1963 do04.05.1993
Účinnosť od 17.10.1963 do04.05.1993
Zrušený 99/1993 Z. z.
Znenie 17.10.1963

79

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 5. októbra 1963

o odplate za postúpenie výkonu práva poľovníctva

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v dohode so Štátnou plánovacou komisiou ustanovuje podľa § 44 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve (ďalej len „zákon“) a podľa § 5 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:


§ 1

Za postúpenie výkonu práva poľovníctva v poľovných revíroch sa platí začínajúc rokom 1963 odplata podľa tejto vyhlášky.

§ 2

(1) Pre výšku odplaty sú rozhodujúce akostné triedy (§ 13 ods. 3 zákona), do ktorých bol poľovný revír zaradený podľa druhu zveri, ktorá sa v ňom vyskytuje.

(2) Výška odplaty sa vypočíta tým spôsobom, že sa počet ha, na ktorých sa vyskytuje jednotlivý druh zveri, násobí sumou, ktorá sa pre jednotlivé druhy zveri a akostné triedy poľovného revíru ustanovuje takto:

Druh zveri Akostná trieda
IIIIIIIV
Kčs
zajac - les 1,401,100,600,20
zajac - pole 1,901,601,-0,30
bažant v bažantnici
i mimo bažantnice
2,701,100,600,20
jeleň 1,401,-0,700,40
daniel 0,800,700,60 0,50
muflón 1,301,-0,800,60
srnčia 1,301,-0,800,60

Súčet týchto násobkov tvorí celkovú odplatu za postúpenie výkonu práva poľovníctva. V poľovných revíroch, kde sa chová spoločne niekoľko druhov raticovej zveri (jelenia, danielia a muflónia), odplata sa ustanovuje iba za druh, ktorý je určený akostnou triedou ako hlavný;*) ak je ustanovená akostná trieda aj pre srnčiu zver, platí sa odplata i za túto zver.

§ 3

(1) Výška odplaty vypočítanej podľa § 2 sa zvyšuje

a) za každý ha lesa o 0,05 Kčs v poľovných revíroch, v ktorých podľa plánu poľovníckeho hospodárenia a lovu sa loví hlucháň alebo tetrov, a o 0,25 Kčs v poľovných revíroch, v ktorých sa pravidelne vyskytuje a sa loví sviňa divá,

b) za každý ha vodnej plochy o 0,20 Kčs v poľovných revíroch, v ktorých sa vyskytuje vodná zver,

c) o 50 % sumy, ktorú dostane užívateľ poľovného revíru za prenechanie mimoriadneho povolenia na odstrel medveďa zahraničnému lovcovi, a to v tom roku, v ktorom bol medveď odstrelený.

(2) Pri nadmerných škodách na zveri spôsobených vlkmi v poľovných revíroch v obvode Východoslovenského krajského národného výboru, môže okresný národný výbor na odôvodnenú žiadosť užívateľov poľovných revírov a po prejednaní s okresným výborom Československého poľovníckeho sväzu a socialistickou organizáciou, ktorá postúpila v poľovnom revíre výkon práva poľovníctva, znížiť sadzby ustanovené v § 2 pre jednotlivé druhy zveri a akostné triedy na dobu trvania zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva až o 60 %.

§ 4

(1) Ročná odplata je splatná do 1 mesiaca od schválenia zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva okresným národným výborom (§ 16 ods. 1 zákona) a za ďalšie roky vždy najneskoršie do 1. februára bežného roku.

(2) Úhrada za poľovné pozemky, ktoré boli začlenené do iného poľovného revíru (§ 12 zákona), je splatná do 1 mesiaca po ich začlenení a v ďalších rokoch vždy do 1. marca bežného roku.


§ 5

Vyhláška č. 99/1954 Ú. v. o nájomnom za poľovné revíry sa zrušuje.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister

inž. Burian v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Oddiel B čl. 4 ods. 6 podrobnejších predpisov o poľovníctve č. 44/1962 Zbierky smerníc pre národné výbory.