Vyhláška č. 78/1963 Zb.Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o pamiatkových rezerváciách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-78
Čiastka 44/1963
Platnosť od 17.10.1963 do31.03.2002
Účinnosť od 17.10.1963 do31.03.2002
Zrušený 49/2002 Z. z.
Znenie 17.10.1963

78

VYHLÁŠKA

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 1. októbra 1963

o pamiatkových rezerváciách

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady ustanovuje podľa § 28 zákona č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych pamiatkach (ďalej len „zákon“):


§ 1

Zriadenie pamiatkovej rezervácie

(1) Skupinu nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktorá so svojím prostredím tvorí celok, vyhlasuje za pamiatkovú rezerváciu Predsedníctvo Slovenskej národnej rady po vyjadrení príslušného krajského národného výboru a Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady pritom vymedzí obvod pamiatkovej rezervácie a určí podmienky, ktorými sa má spravovať stavebná a iná hospodárska činnosť.

(2) Zriadenie pamiatkovej rezervácie, jej zmenu alebo zrušenie poznamená príslušný národný výbor v územnoplánovacích podkladoch a zabezpečí preskúmanie, či tieto podklady zodpovedajú rezervačnému opatreniu; miestne príslušné ústavy geodézie a kartografie zaznamenajú tieto skutočnosti v mapových a evidenčných (písomných) operátoch.

Štátna starostlivosť o pamiatkové rezervácie

§ 2

(1) Len čo bola zriadená pamiatková rezervácia, preskúma okresný národný výbor, či pri niektorej kultúrnej pamiatke (ďalej len „pamiatka“) v obvode pamiatkovej rezervácie neprichádza do úvahy niektoré z opatrení uvedených v § 8 ods. 3, v § 9 a v § 10 ods. 1 a 3 zákona a vyhlášky č. 37/1962 Zb. o úhrade nákladov na udržiavanie a obnovu kultúrnych pamiatok, ako aj v zákone č. 71/1959 Zb. o opatreniach týkajúcich sa niektorého domového majetku, ďalej v § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku*) a v § 4 a 5 vládneho nariadenia č. 15/1959 Zb. o opatreniach týkajúcich sa niektorých vecí užívaných organizáciami socialistického sektora, prípadne či netreba pri niektorej z týchto pamiatok dať podnet na nové pridelenie miestností alebo budov podľa § 10 ods. 2 zákona.

(2) Výsledky prieskumu podľa odseku 1 oznámi okresný národný výbor príslušnému stavebnému úradu a prerokuje s ním potrebné ďalšie opatrenia.

§ 3

(1) Ak nebol pre územie, na ktorom sa nachádza pamiatková rezervácia, vyhotovený územný plán, preskúma okresný národný výbor ihneď po zriadení pamiatkovej rezervácie, či je nutné pre toto územie vyhotoviť územný plán; v kladnom prípade (spravidla vždy, ak ide o sídliskové celky, napríklad historické jadrá miest) zabezpečí, prípadne dá podnet na jeho vyhotovenie.

(2) Hlavné úlohy, zásady a požiadavky pre vypracovanie územného plánu rajónu alebo sídliska, pokiaľ sa taký plán týka pamiatkovej rezervácie, určí príslušný národný výbor (§ 8 ods. 5 zákona č. 84/1958 Zb. o územnom plánovaní) so zreteľom na podmienky platné pre stavebnú činnosť v pamiatkovej rezervácii, prípadne na ďalšie ustanovené podmienky.

(3) Pri schvaľovaní územného plánu rajónu alebo sídliska, pokiaľ sa takýto plán týka pamiatkovej rezervácie, musí byť určené, že podmienky platné pre stavebnú činnosť v pamiatkovej rezervácii podľa § 4 zákona sú v rámci schváleného celkového pojatia územného plánu záväzné pre spracovanie územného plánu nižšieho stupňa a pre územné rozhodnutia (§ 9 ods. 6 zákona č. 84/1958 Zb.).

Rozhodnutia

§ 4

Na podklade schváleného územného plánu rajónu alebo sídliska môže pamiatkový orgán okresného národného výboru dať podnet na vydanie územných rozhodnutí alebo rozhodnutí podľa stavebného poriadku primeraných stavu pamiatkovej rezervácie alebo jej nehnuteľných pamiatok, najmä nariadenie asanácie alebo drobnej asanácie, ako aj stavebných úprav nevyhnutných v záujme štátnej pamiatkovej starostlivosti alebo z dôvodu iného všeobecného záujmu (zákon č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku); pokiaľ potrebný územný plán nie je vypracovaný a pokiaľ predpisy dovoľujú vychádzať pri týchto rozhodnutiach aj z iných podkladov, možno použiť tiež výsledky prieskumu vykonaného podľa § 2.

§ 5

Pri vydávaní územných rozhodnutí alebo rozhodnutí podľa stavebného poriadku v pamiatkovej rezervácii zabezpečí príslušný národný výbor uplatnenie ustanovení § 8 ods. 1 a 2 zákona, ako aj podmienok ustanovených pre stavebnú činnosť v pamiatkovej rezervácii podľa § 4 zákona*). Obdobne zabezpečí ochranu záujmov štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak hodlá v obvode pamiatkovej rezervácie nariadiť asanáciu podľa § 15 zákona č. 87/1958 Zb.

§ 6

Zabezpečenie starostlivosti o pamiatky

(1) Mestský (miestny), prípadne okresný národný výbor môže prevziať funkciu investora i pri pamiatkových úpravách nehnuteľných pamiatok, ležiacich v pamiatkovej rezervácii, ktoré sám nespravuje.

(2) Ak sa urobí opatrenie podľa odseku 1 je vlastník (správca, trvalý užívateľ) pamiatky povinný oznámiť národnému výboru všetky údaje potrebné pre činnosť investora, zabezpečiť a uvoľniť príslušné prostriedky (finančné a materiálové). Uskutočnenie úpravy zúčtuje národný výbor s vlastníkom (správcom, trvalým užívateľom) pamiatky.**)

§ 7

Kontrola

Okresný národný výbor sústavne kontroluje vykonávanie opatrení uvedených v § 2 až 4, ako aj dodržiavanie podmienok ustanovených pre stavebnú činnosť v pamiatkovej rezervácii podľa § 4 zákona, ďalej užívanie jednotlivých nehnuteľných pamiatok v pamiatkovej rezervácii a ich udržiavanie v dobrom stave podľa daných pokynov.

Odborná súčinnosť

§ 8

(1) Pri výkone štátnej pamiatkovej starostlivosti v pamiatkových rezerváciách (§ 2 až 7) opiera sa okresný národný výbor o metodickú pomoc a odborné posudky krajského strediska pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, v závažnejších prípadoch Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.

(2) Ak dôjde okresný národný výbor k názoru, že nemožno rozhodnúť v súlade s ich odbornými posudkami, vyžiada si pred svojím rozhodnutím alebo opatrením stanovisko krajského národného výboru a v závažnejších prípadoch i povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru.

§ 9

(1) Opatrenia podľa tejto vyhlášky prerokúvajú národné výbory vo svojich poradných orgánoch (aktív štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody).***)

(2) O rokovaniach tohto poradného orgánu, dotýkajúcich sa pamiatkovej rezervácie, upovedomí jeho predseda vopred písomne odborno-metodické ústavy (§ 8 ods. 1), ak ide o pamiatky archeologické aj Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied a ak ide o pamiatky národopisného charakteru (objekty vzácnej ľudovej architektúry, staré významné dielne ľudových výrobcov) Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Slovenské národné múzeum, odbor národopisný v Martine, zástupcovia ktorých sa môžu zúčastniť rokovania.


§ 10

Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Chudík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 10 vyhlášky č. 144/1959 Ú.l. (Ú.v.), ktorou sa vykonáva zákon o stavebnom poriadku.

*) Pozri aj § 26 ods. 1 zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku.

**) Vyhláška č. 37/1962 Zb. o úhrade nákladov na udržiavanie a obnovu kultúrnych pamiatok.

***) Ustanovenia § 74 vl. nar. č. 71/1960 Zb. o rozšírení právomoci a zodpovednosti národných výborov a o usporiadaní a činnosti ich orgánov.