Ústavný zákon č. 75/1963 Zb.Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Sloveskej národnej rady a národných výborov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-75
Čiastka 43/1963
Platnosť od 07.10.1963
Účinnosť od 07.10.1963
Aktuálne znenie 07.10.1963

75

Ústavný zákon

z 25. septembra 1963

o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a národných výborov

Aby sa v súlade s ústavou Československej socialistickej republiky zjednotili volebné obdobia Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a národných výborov, zvolených 12. júna 1960, uznieslo sa Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Volebné obdobie Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a národných výborov, zvolených 12. júna 1960, skončí sa 12. júna 1964.


§ 2

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.