Vyhláška č. 72/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-72

(v znení č. 1/1981 Zb., 112/2006 Z. z.)

Čiastka 41/1963
Platnosť od 30.09.1963
Účinnosť od 29.01.1997
Redakčná poznámka

Podľa ustanovenia článku 28 vstúpila Dohoda v platnosť 12. júla 1963.

Aktuálne znenie 29.01.1997

72

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 13. septembra 1963

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave


Dňa 22. októbra 1962 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave.

Vláda Československej socialistickej republiky Dohodu schválila 16. januára 1963; schválenie bolo oznámené juhoslovanskej strane nótou zo 6. februára 1963. Vláda Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie Dohodu schválila 22. januára 1963; schválenie bolo oznámené československej strane nótou z 12. júla 1963.

Podľa ustanovenia článku 28 vstúpila Dohoda v platnosť 12. júla 1963.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Oznámením č. 112/2006 Z. z., ktorým bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, sa tejto dohode skončila platnosť dňom výmeny nót.

David v. r.

72

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky

a

vláda Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie

majúc na zreteli prianie upraviť prepravu osôb a tovaru medzi oboma štátmi obchodnými cestnými vozidlami, ako aj prechod ich územím,

dospeli k tejto Dohode:

I. Preprava cestujúcich

Článok 1

Všetka preprava osôb medzi obidvoma štátmi a prechod ich územím podlieha povoľovaciemu konaniu, s výnimkou prepravy vymedzenej v článku 6.

Článok 2

Žiadosti o povolenie sa predkladajú najmenej dva mesiace pred začatím prepravy.

Článok 3

Pravidelné linky medzi oboma štátmi alebo prechodné trasy ich územím schvaľujú po vzájomnej dohode príslušné orgány zmluvných strán.

Príslušné orgány zmluvných strán vydávajú pre tú časť linky, ktorá prechádza ich územím, osobitné povolenie (koncesiu) na základe vzájomnosti, s výnimkou prípadu, keď sa rozhodne inak.

Príslušné orgány zmluvných strán spoločne určia podmienky pre vydávanie osobitného povolenia, najmä pokiaľ ide o dobu jeho platnosti, ako aj o tarify, ktoré sa budú používať.

Článok 4

Žiadosť o osobitné povolenie sa predkladá príslušným orgánom štátu, kde je vozidlo evidované.

K tejto žiadosti treba priložiť potrebnú dokumentáciu (návrh cestovného poriadku, tarifu a trasy, údaje o dobe prevádzky v priebehu roka a o predpokladanom dátume začatia prevádzky). Okrem toho môžu príslušné orgány zmluvných strán požadovať i iné údaje, ktoré považujú za účelné.

Príslušný orgán jednej zmluvnej strany odovzdá príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany žiadosti, ktoré schválil, so všetkými predpísanými dokladmi, ako aj odpis osobitného povolenia vydaného pre úsek cesty vedúcej po jeho území.

Článok 5

Pre nepravidelnú autobusovú prepravu, pri ktorej sa na spiatočnej ceste rovnakým vozidlom neprevážajú tie isté osoby, ako aj pre prerušené okružné cesty je potrebné povolenie, ktoré sa vydáva na základe žiadosti podanej príslušnému orgánu štátu, kde je vozidlo evidované, a odovzdá sa potom príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany na schválenie.

Článok 6

Príležitostné turistické prepravy medzi oboma štátmi a v tranzite ich územím nepodliehajú povoleniu. Toto ustanovenie sa použije vždy, ak sa tie isté osoby dopravujú tým istým vozidlom:

a) pri okružnej ceste, ktorá sa začína a končí v štáte, kde je vozidlo evidované;

b) počas cesty, ktorej východiskový bod je v niektorom mieste štátu, kde je vozidlo evidované, a miesto určenia na území druhého štátu alebo v niektorom treťom štáte s podmienkou, že sa vozidlo vráti prázdne do štátu, kde je evidované, pokiaľ nebolo vydané iné povolenie.

II. Preprava tovaru

Článok 7

Všetka preprava tovaru medzi obidvoma štátmi alebo prevoz tovaru ich územím podliehajú povoleniu s výnimkou prípadov vymenovaných v článku 12.

Článok 8

Pre každú jednotlivú cestu vozidla alebo súpravy vozidiel sa vydáva samostatné povolenie. Uvedené povolenie oprávňuje dopravcu vykonať cestu tam a späť. Prevzatie spätného nákladu na území druhého štátu mimo námorných prístavov je možné iba na základe povolenia na bilaterálne prepravy, t. j. prepravy medzi oboma štátmi.

Článok 9

Povolenia rozdeľujú príslušné orgány zmluvnej strany štátu, v ktorom je vozidlo evidované, v rámci kontingentov, na ktorých sa príslušné orgány každoročne navzájom dohodnú na základe reciprocity. Tieto kontingenty sa oddelene schvaľujú pre bilaterálne prepravy, pre tranzitné prepravy ich územím a pre prepravy do juhoslovanských námorných prístavov a z nich.

Článok 10

Príslušný orgán jednej zmluvnej strany doručí príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany dohodnutý počet nevyplnených overených povolení pre jednotlivé kategórie prepráv podľa článku 9 Dohody.

Článok 12

Povoleniu nepodlieha

a) preprava sťahovaných zvrškov uskutočňovaná dopravnými prostriedkami na to osobitne vybavenými;

b) preprava predmetov určených pre veľtrhy, výstavy a predvádzanie;

c) preprava pretekárskych koní, pretekárskych automobilov a športových potrieb určených pre športové podniky;

d) preprava divadelných dekorácií a rekvizít;

e) preprava hudobných nástrojov a zariadení určených pre rozhlasové, filmové alebo televízne nakrúcania;

f) príležitostná preprava tovaru na letisko a z letiska v prípade odklonenia leteckých služieb;

g) preprava včiel a rybacieho plôdika;

h) preprava zosnulých uskutočňovaná dopravnými prostriedkami na to osobitne vybavenými;

i) vstup a jazda vozidiel určených na poskytovanie technickej pomoci, ako aj preprava vozidiel nespôsobilých na jazdu;

j) preprava liekov a lekárskych potrieb na poskytnutie pomoci v prípade prírodných katastrof.

Prepravy uvedené pod písmenami a) až e) nepodliehajú však povoleniu len vtedy, ak sa zvieratá alebo predmety znova vyvezú.

Článok 13

Preprava nákladov po území druhého štátu, pri ktorej celková hmotnosť alebo rozmery prepravovaných nákladov a použitých vozidiel presahujú hmotnosť alebo rozmery prípustné na území tohto štátu, vyžaduje osobitné povolenie v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

III. Všeobecné ustanovenia

Článok 14

Každá zmluvná strana poskytne dočasné oslobodenie od platenia dovozného cla, dovozných poplatkov a dávok a od dovozných zákazov a obmedzení s podmienkou spätného dovozu pre motorové vozidlá evidované na území jednej zmluvnej strany, pokiaľ majú doklad o dovoznom colnom zázname.

Článok 15

Vodič a ostatní členovia posádky vozidla môžu doviezť osobné potreby v množstve primeranom dľžke pobytu v dovoznej krajine.

Potraviny na cestu a malé množstvo tabaku, cigár a cigariet pre osobnú potrebu sú oslobodené od dovozného cla a dovozných poplatkov.

Článok 16

Pohonné hmoty, ktorými sú naplnené obvyklé zásobné nádrže dočasne dovezených vozidiel, sú oslobodené od cla a dovozných poplatkov a nepodliehajú dovozným zákazom a obmedzeniam.

Článok 17

Jednotlivé súčiastky dovezené na opravu určitého vozidla dovezeného už na záznam, budú dočasne oslobodené od cla a dovozných poplatkov a nepodliehajú dovozným zákazom a obmedzeniam. Zmluvné strany môžu požadovať, aby tieto súčiastky boli pri dovoze colne zaznamenané.

Vymenené súčiastky, ktoré nebudú vyvezené späť, podliehajú clu a dovozným poplatkom, ak sa podľa predpisov príslušného štátu tomuto štátu bezplatne neprenechajú alebo nezničia pod úradným dozorom na útraty záujemcov.

Článok 18

Prepravcovia, ktorí sídlia na území jednej zmluvnej strany, nemôžu vykonávať prepravu cestujúcich alebo tovaru medzi dvoma miestami na území druhej zmluvnej strany.

Dopravcovia sídliaci na území jedného štátu nemôžu vykonávať prepravu cestujúcich alebo tovaru medzi dvoma miestami na území druhého štátu, ako ani medzi územím druhého štátu a treťou krajinou.

Preprava cestujúcich a tovaru medzi územím druhého štátu a treťou krajinou sa môže ako výnimka z ustanovenia prvého odseku tohto článku vykonať len na osobitné povolenie príslušného orgánu druhej zmluvnej strany.

Článok 20

Príslušné orgány zmluvných strán spoločne určia spôsob výmeny potrebných dokladov a štatistických údajov.

Článok 22

V prípade porušenia ustanovení tejto Dohody, ku ktorému by došlo na území jednej zo zmluvných strán, príslušný orgán štátu, v ktorom je vozidlo evidované, je povinný na žiadosť príslušného orgánu druhej zmluvnej strany uplatniť voči dopravcovi zodpovedajúce sankcie a upovedomiť o tom druhú zmluvnú stranu.

Článok 23

Platby, ktoré sa majú vykonať na základe záväzkov vyplývajúcich z ustanovení tejto Dohody, sa vyrovnávajú podľa platobnej dohody, platnej medzi obidvoma štátmi.

Článok 24

Dopravcovia sídliaci na území jedného štátu, ktorí uskutočňujú prepravu cestujúcich a tovaru podľa tejto Dohody, podliehajú pri takej preprave na území druhého štátu povinnosti platiť správne poplatky za vydanie povolenia, náhrady za užívanie ciest a prepravné dane podľa platných predpisov druhej zmluvnej strany.

Príslušné orgány zmluvných strán sa môžu dohodnúť na vzájomnom oslobodení dopravcov od povinnosti platenia správnych poplatkov, náhrad a daní uvedených v prvom odseku tohto článku, a to:

a) pri preprave cestujúcich;

b) pri bilaterálnej preprave tovaru a pri preprave tovaru do juhoslovanských námorných prístavov a z nich.

Ustanovenia tohto článku sa netýkajú povinnosti platenia cestných poplatkov a mostného na tých cestách a mostoch, kde sa platia osobitne.

Článok 25

Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane, ktorý príslušný orgán je oprávnený vybavovať záležitosti týkajúce sa vykonávania tejto Dohody.

Článok 26

Zmluvné strany zriaďujú Zmiešanú komisiu, ktorá sa v prípade potreby zíde na žiadosť jednej alebo druhej strany za účelom riešenia vopred dohodnutých otázok.

Závery Zmiešanej komisie podliehajú schváleniu v súlade s vnútroštátnymi predpismi zmluvných strán.

Článok 27

Vo všetkých otázkach, ktoré nie sú upravené ustanoveniami tejto Dohody alebo ustanoveniami medzinárodných zmlúv, ktorými sú obe strany viazané, sa budú používať vnútroštátne predpisy.

Článok 28

Táto Dohoda podlieha schváleniu, prípadne ratifikácii podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení, prípadne o ratifikácii.

Zostane v platnosti po dobu jedného roka odo dňa vstupu v platnosť a bude sa mlčky predlžovať vždy o rok, ak nebude vypovedaná jednou zo zmluvných strán tri mesiace pred uplynutím doby jej platnosti.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali túto Dohodu.

Dané v Prahe 22. októbra 1962 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a srbochorvátskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Maňák v. r.

Za vládu

Socialistickej federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie:

inž. Dragovič v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.

*) Tu sa vytlačí medzinárodná poznávacia značka štátu, na území ktorého povolenie je platné.

**) Tu sa vytlačí názov (alebo z neho odvodené prídavné meno) štátu, na území ktorého je povolenie platné.