Vyhláška č. 64/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Madridskej dohode o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo 14. apríla 1891 revidovanej vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-64
Čiastka 38/1963
Platnosť od 30.08.1963
Účinnosť od 14.09.1963
Redakčná poznámka

Dohoda vstúpila podľa svojho článku 6 odseku 1 v platnosť 1. júna 1963. Týmto dňom vstúpila Dohoda v platnosť taktiež pre Československú socialistickú republiku.

Aktuálne znenie 14.09.1963

64

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. júla 1963

o Madridskej dohode o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo 14. apríla 1891 revidovanej vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958


Dňa 14. apríla 1891 bola dojednaná Madridská dohoda o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru, ktorá bola revidovaná naposledy 31. októbra 1958 v Lisabone.

Listina o prístupe Československej socialistickej republiky k tejto Dohode bola odovzdaná švajčiarskej vláde 11. augusta 1961.

Dohoda vstúpila podľa svojho článku 6 odseku 1 v platnosť 1. júna 1963. Týmto dňom vstúpila Dohoda v platnosť taktiež pre Československú socialistickú republiku.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

MADRIDSKÁ DOHODA

o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo 14. apríla 1891 revidovaná vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958

Článok 1

(1) Každý výrobok majúci falošný alebo klamavý údaj, ktorým je priamo alebo nepriamo označená ako krajina alebo miesto pôvodu niektorá z krajín, na ktorú sa vzťahuje táto Dohoda, alebo niektoré miesto ležiace v niektorej z týchto krajín, bude zhabaný pri dovoze v každej z uvedených krajín.

(2) K zhabaniu dôjde taktiež v krajine, kde bol falošný alebo klamavý údaj o pôvode pripojený, alebo v krajine, kam bol výrobok opatrený týmto falošným alebo klamavým údajom dovezený.

(3) Ak zákonodarstvo niektorej krajiny zhabanie pri dovoze nedovoľuje, nahradí sa toto zhabanie zákazom dovozu.

(4) Ak zákonodarstvo niektorej krajiny nedovoľuje ani zhabanie pri dovoze, ani zákaz dovozu, ani zhabanie vo vnútrozemí, a očakáva sa teda, že toto zákonodarstvo bude upravené, nahradia sa tieto opatrenia žalobami a prostriedkami, ktoré zákon tejto krajiny zabezpečuje v rovnakom prípade vlastným príslušníkom.

(5) Ak tu nebudú osobitné sankcie, ktoré by zabezpečovali potlačenie falošných alebo klamavých údajov o pôvode, použijú sa sankcie predvídané príslušnými ustanoveniami zákonov o známkach a obchodných názvoch.

Článok 2

(1) K zhabaniu dôjde na žiadosť colného úradu, ktorý o tom neodkladne upovedomí účastníka, osobu právnickú alebo fyzickú, aby mohol podniknúť, ak si to praje, opatrenie proti zhabaniu, ktoré bolo vykonané ako zabezpečovacie opatrenie; štátne zastupiteľstvo alebo každý iný príslušný úrad však môže žiadať o zhabanie buď na návrh poškodeného alebo z úradnej povinnosti; konanie má potom svoj obvyklý priebeh.

(2) Úrady nie sú povinné vykonávať zhabanie v prípade prevozu.

Článok 3

Tieto ustanovenia nezabraňujú predávajúcemu, aby uviedol svoje meno alebo svoju adresu na výrobky, ktoré pochádzajú odinakiaľ než z krajiny predaja; v tomto prípade musí sa však k adrese alebo k menu pripojiť presný a zreteľný údaj krajiny či miesta spracovania alebo výroby alebo nejaký iný údaj, ktorý postačí na to, aby sa vylúčil akýkoľvek omyl o skutočnom pôvode tovaru.

Článok 3 bis

Krajiny, na ktoré sa vzťahuje táto Dohoda, sa taktiež zaväzujú, že zakážu používať pri predaji, vystavovaní alebo ponúkaní výrobkov všetky údaje, ktoré majú charakter publicity a ktoré by boli schopné uviesť verejnosť do omylu o pôvode výrobkov tým, že by boli uvedené v znakoch, oznámeniach, účtoch, listoch týkajúcich sa vína, na obchodnej korešpondencii alebo dokladoch alebo v akomkoľvek inom obchodnom oznámení.

Článok 4

Súdy každej krajiny rozhodnú, ktoré pomenovania sa pre svoju vlastnosť druhových názvov vymykajú ustanoveniam tejto Dohody; krajinné označenia pôvodu vínnych výrobkov nespadajú pritom pod výhradu ustanovenú týmto článkom.

Článok 5

(1) Členské krajiny Únie na ochranu priemyslového vlastníctva, ktoré sa nezúčastnili tejto Dohody, budú môcť, ak o to požiadajú, pristúpiť k nej formou predpísanou článkom 16 všeobecného Dohovoru.

(2) Ustanovenia článkov 16 bis a 17 bis všeobecného Dohovoru platia i pre túto Dohodu.

Článok 6

(1) Táto Dohoda bude ratifikovaná a ratifikačné listiny budú uložené v Berne najneskoršie 1. mája 1963. V krajinách, ktoré ju ratifikovali, vstúpi v platnosť za mesiac po tomto dátume. Ak však už skôr túto Dohodu ratifikuje aspoň šesť krajín, vstúpi v týchto krajinách v platnosť po tom, čo im bolo oznámené vládou Švajčiarskej konfederácie, že došlo k uloženiu šiestej ratifikačnej listiny, a pokiaľ ide o krajiny, ktoré ju ratifikujú neskoršie, vstúpi v platnosť mesiac po notifikácii každej ratifikácie.

(2) Krajiny, ktoré neuložili ratifikačné listiny v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku, budú môcť pristúpiť k tejto Dohode za podmienok uvedených v článku 16 všeobecného Dohovoru.

(3) Táto Dohoda nahradí vo vzťahoch medzi štátmi, v ktorých platí, Dohodu uzavretú v Madride 14. apríla 1891 a jej ďalšie revízie.

(4) Vo vzťahoch medzi krajinami, v ktorých neplatí táto Dohoda, v ktorých však platí Madridská dohoda revidovaná v Londýne v roku 1934, zostáva táto neskôr uvedená Dohoda v platnosti.

(5) Rovnako tak v krajinách, kde neplatí ani táto Dohoda, ani Madridská dohoda revidovaná v Londýne, zostáva v platnosti Madridská dohoda revidovaná v Haagu v roku 1925.

(6) Rovnako tak v krajinách, kde neplatí ani táto Dohoda, ani Madridská dohoda revidovaná v Londýne, ani Madridská dohoda revidovaná v Haagu, zostáva v platnosti Madridská dohoda revidovaná vo Washingtone v roku 1911.

Dané v Lisabone 31. októbra 1958.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.