Opatrenie č. 62/1963 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej komisii pre investičnú výstavbu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-62
Čiastka 37/1963
Platnosť od 23.08.1963 do09.11.1965
Účinnosť od 23.08.1963 do09.11.1965
Zrušený 113/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 76/1963 Zb. zo dňa 25. septembra 1963.

Znenie 23.08.1963

62

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

zo 14. augusta 1963

o Štátnej komisii pre investičnú výstavbu

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky, majúc na zreteli rastúci význam investičnej výstavby pri ďalšom rozvoji národného hospodárstva, ako aj nutnosť zabezpečiť účinné riadenie celého priebehu investičnej výstavby tak, aby sa dosiahla vysoká technická, ekonomická a kultúrna úroveň stavieb, ich hospodárne uskutočňovanie a včasné uvádzanie výrobných kapacít do spoľahlivej prevádzky, sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Zriaďuje sa Štátna komisia pre investičnú výstavbu ako ústredný orgán vlády pre riadenie investičnej výstavby. Štátna komisia pre investičnú výstavbu zodpovedá za uplatňovanie najnovšej techniky a vysokej spoločenskej úrovne a efektívnosti v príprave i vykonávaní investičnej výstavby.

§ 2

Štátna komisia pre investičnú výstavbu plní tieto hlavné úlohy:

- riadi a organizuje prípravu investičnej výstavby tak, aby sa zabezpečila jej najvyššia technická, ekonomická, kultúrna a spoločenská úroveň,

- riadi typizáciu v investičnej výstavbe,

- riadi, organizuje a vykonáva expertízu dokumentov podkladajúcich investičnú výstavbu,

- riadi územné plánovanie,

- riadi činnosť stavebných úradov,

- riadi výskumnú činnosť teoreticko-metodických otázok v odbore investičnej výstavby, určuje technicko-hospodárske ukazovatele a normy lehôt výstavby a robí opatrenia pre dosiahnutie maximálnej efektívnosti investícií,

- riadi koncepciu výstavby miest a dedín a zabezpečuje uplatnenie hľadísk architektúry v investičnej výstavbe,

- riadi projektovú činnosť a metodiku rozpočtovania v investičnej výstavbe, zabezpečuje ekonomické využitie projektových kapacít a vypisuje a povoľuje projektové súťaže,

- kontroluje priebeh výstavby zvlášť dôležitých stavieb a robí potrebné opatrenia pre ich včasné uvedenie do prevádzky,

- povoľuje pri stavbách menovite schvaľovaných vládou začatie výstavby z hľadiska projektového, hmotného a kapacitného zabezpečenia.

§ 3

(1) Štátna komisia pre investičnú výstavbu zabezpečuje svoje úlohy v súdružskej spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi a krajskými národnými výbormi.

(2) Štátna komisia pre investičnú výstavbu spolupracuje so Štátnou plánovacou komisiou pri zostavovaní štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, najmä plánu investičnej výstavby. Z hľadísk svojej pôsobnosti vyslovuje súhlas so zaraďovaním jednotlivých stavieb do návrhov menovitých zoznamov predkladaných vláde na schválenie.

(3) Štátna komisia pre investičnú výstavbu spolupracuje so Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky, najmä pri príprave plánu rozvoja vedy a techniky a uplatňuje požiadavky, vyplývajúce z potrieb investičnej výstavby. Vo svojej riadiacej činnosti zabezpečuje uplatnenie záverov výskumu a vývoja urobených Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky.

(4) Štátna komisia pre investičnú výstavbu spolupracuje s Ústrednou komisiou ľudovej kontroly a štatistiky na úseku kontroly procesu investičnej výstavby a tvorby a vyhodnocovania štatistickej evidencie.

§ 4

Pre koordináciu a zabezpečenie úloh Štátnej komisie pre investičnú výstavbu na Slovensku sa zriaďuje útvar pri Slovenskej národnej rade. Náplň činnosti a počet pracovníkov tohoto útvaru určí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady v dohode s predsedom Štátnej komisie pre investičnú výstavbu. Organizáciu útvaru upraví zákon Slovenskej národnej rady.

§ 5

Pre zabezpečenie prípravy a realizácie plánovanej investičnej výstavby je Štátna komisia pre investičnú výstavbu z poverenia vlády oprávnená

- preverovať stav prípravy a realizácie investičnej výstavby na ministerstvách a krajských národných výboroch, prípadne v podnikoch a organizáciách nimi riadených a ukladať im potrebné opatrenia,

- ukladať krajským národným výborom vypracovanie a realizáciu opatrení na úseku územného plánovania, architektúry a stavebného riadenia.

§ 6

(1) Štátna komisia pre investičnú výstavbu sa skladá z predsedu, ktorým je člen vlády, z námestníkov predsedu Štátnej komisie pre investičnú výstavbu a ďalších členov, ktorých vymenúva a odvoláva vláda.

(2) Prácu Štátnej komisie pre investičnú výstavbu a jej aparátu riadi jej predseda.

(3) Úlohy, zodpovednosť a metódy práce Štátnej komisie pre investičnú výstavbu podrobnejšie vymedzí štatút, ktorý vydá vláda.

§ 7

Štátna komisia pre investičnú výstavbu plní svoje úlohy za širokej účasti aktívov kvalifikovaných pracovníkov z výrobných podnikov, vysokých škôl, projektových ústavov, vedeckých inštitúcií ústredných úradov a národných výborov. Prácu aktívu organizuje a riadi tak, aby prispela k spájaniu všeobecných poznatkov s konkrétnymi skúsenosťami podnikov a národných výborov a vytvárala predpoklady pre zabezpečenie súladu medzi spoločenskými, podnikovými a miestnymi záujmami.

§ 8

Štátnej komisii pre investičnú výstavbu sú podriadené:

Výskumný ústav výstavby a architektúry,

Študijný a typizačný ústav,

Štátny ústav rajónového plánovania.

§ 9

Štátna komisia pre investičnú výstavbu môže na základe zákonov a vládnych nariadení vydávať vo svojej pôsobnosti všeobecné právne predpisy.

§ 10

Ministerstvo výstavby sa s novovymedzenou pôsobnosťou v odvetví stavebnej výroby a výroby stavebných hmôt, dielcov a konštrukcií mení na Ministerstvo stavebníctva.


§ 11

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

V z. Piller v. r.