Zákon č. 55/1963 Zb.Zákon o jednotnej sústave vedeckovýskumných a vývojových pracovísk (vedeckovýskumné a vývojové základne)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-55
Čiastka 32/1963
Platnosť od 18.07.1963 do28.04.1968
Účinnosť od 18.07.1963 do28.04.1968
Zrušený 53/1968 Zb.
Znenie 18.07.1963

55

ZÁKON

z 9. júla 1963

o jednotnej sústave vedeckovýskumných a vývojových pracovísk (vedeckovýskumné a vývojové základne)

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Úvodné ustanovenie

§ 1

Cieľavedomý rozvoj vedy a techniky a nutnosť dosiahnuť plný súlad jeho zamerania so základnými potrebami socialistickej spoločnosti vyžadujú maximálne sústredenie vynakladaných síl a prostriedkov. Je preto potrebné, aby pracoviská zabezpečujúce rozvoj vedy a techniky tvorili jednotnú sústavu - vedeckovýskumnú a vývojovú základňu.

Rozsah vedeckovýskumnej a vývojovej základne

§ 2

Vedeckovýskumnú a vývojovú základňu tvoria organizácie a organizačné útvary, prevažnou pracovnou náplňou ktorých sú úlohy tvorivého charakteru vyplývajúce z plánu rozvoja vedy a techniky alebo úlohy, ktoré k rozvoju vedy a techniky prispievajú. Súčasťou vedeckovýskumnej a vývojovej základne teda sú:

a) Československá akadémia vied a Slovenská akadémia vied,

b) vysoké školy alebo ich fakulty v rozsahu, ktorý určí minister školstva a kultúry (§ 4),

c) výskumné a vývojové ústavy a organizácie riadené ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a národnými výbormi,

d) výskumné a vývojové ústavy a organizácie, ktoré sú súčasťou výrobných hospodárskych jednotiek,

e) výskumné a vývojové útvary organizácií, ktoré sú výrobnými hospodárskymi jednotkami alebo ich súčasťou, ako aj iné útvary, ktoré prevažne plnia úlohy plánu rozvoja vedy a techniky,

f) overovacie prevádzky, pokiaľ ich do základne zaradí Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky,

g) skúšobné a kontrolné ústavy riadené ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,

h) ústavy vedecko-technických a ekonomických informácií riadené ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy,

i) iné organizácie, príp. organizačné útvary, ktoré plnia úlohy vedecko-technického rozvoja a ktoré do základne zaradí Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky.

Zriaďovanie zložiek vedeckovýskumnej a vývojovej základne

§ 3

Pracoviská Československej akadémie vied a Slovenskej akadémie vied zriaďuje Československá akadémia vied v dohode so Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky.

§ 4

(1) Rozsah, v ktorom vysoké školy alebo ich fakulty vyvíjajú činnosť ako zložky vedeckovýskumnej a vývojovej základne, určí minister školstva a kultúry v dohode so Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a Československou akadémiou vied.

(2) Vedeckovýskumné pracoviská vysokých škôl zriaďuje a ich organizačné formy určuje minister školstva a kultúry. Pokiaľ tieto pracoviská budú menovite zahrnuté do vedeckovýskumnej a vývojovej základne, zriaďuje ich minister školstva a kultúry v dohode so Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a Československou akadémiou vied.

§ 5

Výskumné a vývojové ústavy a organizácie [§ 2 písm. c) a d)], skúšobné a kontrolné ústavy [§ 2 písm. g)] a ústavy vedecko-technických a ekonomických informácií [§ 2 písm. h)] zriaďujú príslušní ministri, ostatní vedúci ústredných orgánov štátnej správy a krajské národné výbory so súhlasom Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky; ak výskumný alebo vývojový ústav alebo organizáciu zriaďuje krajský národný výbor, treba aj súhlas príslušného ministra alebo iného vedúceho ústredného orgánu štátnej správy.

§ 6

Výskumné, vývojové a iné útvary organizácií, ktoré sú výrobnými hospodárskymi jednotkami alebo ich súčasťou [§ 2 písm. e)], zriaďuje v rámci plánu rozvoja vedy a techniky riaditeľ výrobnej hospodárskej jednotky so súhlasom príslušného ministra alebo iného vedúceho ústredného orgánu štátnej správy. Ak taký útvar zriaďuje riaditeľ výrobnej hospodárskej jednotky riadenej národným výborom, treba súhlas krajského národného výboru a príslušného ministra alebo iného vedúceho ústredného orgánu štátnej správy.

§ 7

Zložky vedeckovýskumnej a vývojovej základne, riadené ministerstvami národnej obrany a vnútra, zriaďujú príslušní ministri po prejednaní so Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky.

§ 8

Overovacie prevádzky [§ 2 písm. f)] zriaďujú riaditelia výrobných hospodárskych jednotiek so súhlasom príslušného ministra alebo iného vedúceho ústredného orgánu štátnej správy po jeho prejednaní so Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky.

§ 9

Postup ustanovený pre zriaďovanie zložiek vedeckovýskumnej a vývojovej základne platí obdobne i pre ich zrušovanie, zlučovanie, rozdeľovanie alebo prevádzanie do pôsobnosti iného orgánu.

Vymedzenie činnosti a organizácia zložiek vedeckovýskumnej a vývojovej základne

§ 10

(1) Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky ustanoví zásady štatútov ústavov a iných samostatných organizácií vedeckovýskumnej a vývojovej základne.

(2) Na základe zásad vydaných Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky vydávajú príslušní ministri a ostatní vedúci ústredných orgánov štátnej správy, prípadne krajské národné výbory vzorové štatúty pre organizácie vo svojej pôsobnosti, ktoré bližšie upravia ich právne postavenie, organizáciu a rozsah činnosti.

(3) Organizáciu vedeckovýskumných pracovísk Československej akadémie vied upravujú osobitné predpisy.

Starostlivosť o zložky vedeckovýskumnej a vývojovej základne

§ 11

(1) Vrcholná starostlivosť o proporcionálny rozvoj a koordináciu vedeckovýskumnej a vývojovej základne prislúcha Štátnej komisii pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky.

(2) Vedúci jednotlivých zložiek vedeckovýskumnej a vývojovej základne i ich nadriadených orgánov zodpovedajú za komplexné riešenie výskumných a vývojových úloh na najvyššie dosiahnuteľnej úrovni.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 12

Pre vedeckovýskumné a vývojové organizácie zriadené podľa medzinárodných dohôd platia ustanovenia tohto zákona, pokiaľ ich štatút vydaný na základe dohody neustanovuje inak.

§ 13

Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky ku dňu začiatku účinnosti tohto zákona ustanoví menovite, ktoré doterajšie organizácie a organizačné útvary uvedené v § 2 sú súčasťou vedeckovýskumnej a vývojovej základne.

§ 14

Zrušuje sa zákon č. 14/1955 Zb. o zriaďovaní a zrušovaní výskumných ústavov, útvarov technického rozvoja a výskumných a pokusných pracovísk.

§ 15

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.