Vyhláška č. 47/1963 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a o predaji prebytkov poľnohospodárskych výrobkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-47
Čiastka 28/1963
Platnosť od 01.07.1963 do04.06.1967
Účinnosť od 01.07.1963 do04.06.1967
Zrušený 55/1967 Zb.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť, pokiaľ ide o predaj poľnohospodárskych prebytkov, 1. júlom 1963; pokiaľ ide o nákup poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy, nadobúda účinnosť 1. januárom 1964 s tým, že sa podľa nej postupuje už pri určení dodávkových úloh na rok 1964.

Znenie 01.07.1963

47

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov

z 29. júna 1963

o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a o predaji prebytkov poľnohospodárskych výrobkov

Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 15 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, § 2 zákona č. 67/1962 Zb. o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov pôdy a chovateľov kráv a § 6 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 40/1962 Zb. o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov:


I. Nákup poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy

§ 1

(1) Miestne národné výbory v dohode s poľnohospodárskym nákupným a zásobovacím závodom a po prejednaní s miestnym jednotným roľníckym družstvom a s užívateľom pôdy určia užívateľom poľnohospodárskej pôdy s výmerou nad 0,30 ha do 0,50 ha dodávkové úlohy poľnohospodárskych výrobkov podľa charakteru ich výroby (napr. vajcia, seno, ak má užívateľ kravu - mlieko a pod.). Dodávkovú úlohu hrozna určia užívateľom viníc, pokiaľ užívajú poľnohospodársku pôdu s výmerou od 0,21 ha a pokiaľ výmera viníc prevyšuje 0,05 ha.

(2) Ustanovenia odseku 1 sa týkajú len užívateľov poľnohospodárskej pôdy, pokiaľ tieto osoby alebo ich manželia sú v pracovnom pomere alebo sú členmi výrobného družstva.

(3) Miestne národné výbory určia dodávkové úlohy podľa odseku 1 s prihliadnutím na potrebu užívateľa pôdy pre samozásobenie a na jeho sociálne a zdravotné podmienky. V odôvodnených prípadoch môžu upustiť od určenia dodávkových úloh.

§ 2

Dodávkové úlohy podľa § 1 sa neurčia:

a) užívateľom pôdy uvedeným v § 1 ods. 1, pokiaľ tieto osoby ani ich manželia nie sú v pracovnom pomere alebo nie sú členmi výrobného družstva, napr. dôchodcom, výmenkárom a pod.,

b) členom jednotných roľníckych družstiev, s ktorými dojedná dodávkové úlohy družstvo a ktorých dodávky budú zahrnuté v celkovej dodávkovej úlohe príslušného družstva,

c) užívateľom poľnohospodárskej pôdy uvedeným v § 1, ak v ich domácnosti žijú najmenej 3 osoby mladšie ako 15 rokov alebo trvale práceneschopné alebo 1 osoba chorá na tuberkulózu, prípadne silikózu, ak ochorenie preukáže potvrdením tuberkulózneho oddelenia nemocnice s poliklinikou (polikliniky).

II. Predaj prebytkov poľnohospodárskych výrobkov

§ 3

(1) Členovia jednotných roľníckych družstiev, užívatelia poľnohospodárskej pôdy s výmerou do 0,30 ha a chovatelia hospodárskych zvierat predávajú prebytky svojich poľnohospodárskych výrobkov a výrobky z nich (ďalej len „poľnohospodárske prebytky“) spotrebným družstvám, a ak ich spotrebné družstvá nemôžu nakúpiť, priamo spotrebiteľom. Užívatelia poľnohospodárskej pôdy s výmerou nad 0,30 ha a jednotlivo hospodáriaci roľníci predávajú svoje poľnohospodárske prebytky až po splnení určených alebo zmluvných nákupných úloh spotrebným družstvám a ak ich spotrebné družstvá nemôžu nakúpiť, priamo spotrebiteľom. Zberači lesných plodov a húb predávajú lesné plody a huby spotrebným družstvám alebo priamo spotrebiteľom. Prebytky jatočného dobytka, jatočných ošípaných, jatočných oviec, kravského mlieka a výrobkov z neho, ovčej vlny, obilia, zemiakov, koreninovej papriky, tabaku, priemyselného hrozna a vína z neho možno predávať iba nákupným organizáciám.

(2) Štátne organizácie a jednotné roľnícke družstvá predávajú svoje poľnohospodárske prebytky nákupným organizáciám s výnimkou prípadov, keď prebytky zeleniny, ovocia a jatočnej hydiny, ktorá nezodpovedá technickej norme (neštandardná) nie sú umiestiteľné pre priamu spotrebu alebo priemyslové spracovanie; prebytky týchto výrobkov predávajú spotrebným družstvám a ak ich spotrebné družstvá nemôžu nakúpiť, predávajú ich na základe potvrdenia nákupnej organizácie o neodbere priamo spotrebiteľom.

(3) Okresné národné výbory môžu výnimočne v odľahlých obciach povoľovať socialistickým organizáciám, členom jednotných roľníckych družstiev, jednotlivo hospodáriacim roľníkom, drobným užívateľom poľnohospodárskej pôdy a chovateľom hospodárskych zvierat (ďalej len „poľnohospodárske závody“) priamy predaj niektorých poľnohospodárskych prebytkov spotrebiteľom na zabezpečenie pravidelného zásobovania obyvateľstva príslušnej obce.

§ 4

(1) Predaj poľnohospodárskych prebytkov priamo spotrebiteľom sa vykonáva v poľnohospodárskych závodoch, prípadne v miestach spotreby, napr. v priemyselných podnikoch pre zamestnancov, závodným jedálňam a pod. Členovia jednotných roľníckych družstiev, jednotlivo hospodáriaci roľníci, drobní užívatelia poľnohospodárskej pôdy, chovatelia hospodárskych zvierat a zberači lesných plodov a húb môžu predávať poľnohospodárske prebytky, lesné plody a huby i v mestách na vyhradených miestach určených národnými výbormi. Poľnohospodárske družstevné trhy a trvalé predajné zariadenia poľnohospodárskych závodov sa v žiadnom prípade nepovoľujú.

(2) Predaj poľnohospodárskych prebytkov priamo spotrebiteľom sa uskutočňuje za ceny voľne dohodnuté, ktoré nesmú prevyšovať výšku maloobchodných cien.

(3) Pri predaji poľnohospodárskych prebytkov priamo spotrebiteľom sú poľnohospodárske závody povinné na vyzvanie príslušného orgánu kedykoľvek preukázať, že riadne plnia svoje zmluvné alebo určené dodávkové úlohy, prípadne že nákupná organizácia nemohla výrobky odobrať.

§ 5

Nákupné organizácie sú povinné nakúpiť všetky poľnohospodárske výrobky ponúkané poľnohospodárskymi závodmi s výnimkou výrobkov uvedených v § 3 ods. 2, a to aj keď nezodpovedajú technickým normám alebo akostným podmienkam, ak sú ponúkané výrobky použiteľné na priamu spotrebu alebo na spracovanie; pri zelenine sú však povinné nakúpiť každé množstvo vyrobené na kontrahovaných plochách, a to aj keď nezodpovedá technickým normám alebo akostným podmienkam, ak je ponúkaná zelenina použiteľná na priamu spotrebu alebo na spracovanie. Nákupné organizácie nakupujú tieto výrobky za ustanovené nákupné ceny a pokiaľ nie sú ustanovené, za ceny dohodnuté s poľnohospodárskym závodom. Výška dohodnutej ceny musí byť úmerná rozdielu v kvalite v pomere k nakupovaným štandardným poľnohospodárskym výrobkom.

§ 6

Sprostredkovanie predaja poľnohospodárskych výrobkov a predaj cudzích výrobkov (priekupníctvo) nie je dovolené.


III. Záverečné ustanovenia

§ 7

Pre dodávky poľnohospodárskych výrobkov od užívateľov poľnohospodárskej pôdy uvedených v § 1 platia inak predpisy o nákupe poľnohospodárskych výrobkov.*)

§ 8

Táto vyhláška sa netýka predaja osiva a sadiva, škôlkárskeho materiálu, plemenných a úžitkových zvierat určených na ďalší chov, výmen poľnohospodárskych výrobkov organizovaných poľnohospodárskymi nákupnými a zásobovacími podnikmi a vnútropodnikového odpredaja naturálií zamestnancom poľnohospodárskych socialistických organizácií a členom jednotných roľníckych družstiev.

§ 9

Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi môže v odôvodnených prípadoch povoľovať výnimky z ustanovení tejto vyhlášky.

§ 10

Zrušuje sa

a) vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov č. 68/1962 Zb. o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a chovateľov kráv,

b) vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov č. 103/1962 Zb. o úprave predaja prebytkov poľnohospodárskych výrobkov.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť, pokiaľ ide o predaj poľnohospodárskych prebytkov, 1. júlom 1963; pokiaľ ide o nákup poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy, nadobúda účinnosť 1. januárom 1964 s tým, že sa podľa nej postupuje už pri určení dodávkových úloh na rok 1964.


Predseda:

Mestek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 162/1959 Ú. l. (Ú. v.) o výkupe poľnohospodárskych výrobkov.