Vyhláška č. 42/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydáva štatút Krkonošského národného parku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-42
Čiastka 24/1963
Platnosť od 10.06.1963 do09.05.1991
Účinnosť od 10.06.1963 do09.05.1991
Zrušený 165/1991 Zb.
Znenie 10.06.1963

42

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 24. mája 1963,

ktorou sa vydáva štatút Krkonošského národného parku

Ministerstvo školstva a kultúry vydáva v dohode so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi a Východočeským krajským národným výborom podľa § 6 ods. 2 vládneho nariadenia č. 41/1963 Zb. tento štatút Krkonošského národného parku:


Článok 1

Základné ustanovenie

Zriadením Krkonošského národného parku (ďalej len „národný park“) sa zabezpečuje zlepšenie prírodných podmienok, zachovanie pôvodnej prírody a typického obrazu krajiny Krkonôš a Rýchor. Vzhľadom na mimoriadne prírodné i vedecké hodnoty tohto územia sa vytvárajú podmienky jeho využitia pre rekreáciu, šport, turistiku a cestovný ruch, pre ďalšie prehĺbenie vzdelania ľudu a široké, kultúrno-osvetové pôsobenie.

Správa národného parku

Článok 2

(1) Pre správu národného parku zriadi Východočeský krajský národný výbor (ďalej len „VKNV“) rozpočtovú organizáciu „Správu národného parku“.

(2) Správa národného parku (ďalej len „Správa“) najmä prejednáva všetky otázky rozvoja a ochrany národného parku, koordinuje hospodárske, zdravotné a kultúrne záujmy na jeho území a usiluje sa, aby sa ďalej zdokonaľovali možnosti jeho využitia pre rekreáciu, šport, turistiku a cestovný ruch v súlade s jeho potrebami a poslaním podľa schválených Smerníc pre realizáciu územného plánu rajónu Krkonôš; pre príslušné orgány VKNV pripravuje politicko-ekonomické rozbory a iné odborné podklady pre riešenie dôležitých hospodárskych, zdravotných a kultúrnych otázok na území národného parku.

(3) Správa okrem toho:

a) organizačne zabezpečuje uznesenia orgánov VKNV v otázkach rozvoja a ochrany národného parku a vedie potrebnú dokumentáciu,

b) poskytuje odbornú a poradenskú pomoc v otázkach ochrany prírody na území národného parku v spolupráci s krajským strediskom štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a v závažných prípadoch so Štátnym ústavom pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody,

c) vydáva návštevné poriadky, pravidlá a iné pokyny pre národný park,

d) povoľuje výnimky z návštevných poriadkov a pokiaľ je na to splnomocnená (čl. 6) i výnimky z ochranných podmienok národného parku,

e) finančne, materiálne, technicky a organizačne zabezpečuje v spolupráci so Štátnym ústavom pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, s Československou akadémiou vied, vysokými školami a rezortnými výskumnými ústavmi vedecký výskum národného parku a jeho dokumentáciu; výskum koordinuje a výsledky výskumných prác publikuje; buduje vedecko-výskumné stanice a zabezpečuje ich prevádzku,

f) vykonáva všestrannú kultúrno-osvetovú prácu a propagáciu národného parku,

g) vykonáva údržbu turistických ciest a chodníkov vrátane lávok a mostíkov, pokiaľ ich údržba nepatrí do právomoci iných organizácií; spolu s Československým sväzom pre telesnú výchovu sa stará o zabezpečenie turistického značkovania a orientácie.

Článok 3

(1) Na čele Správy je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva VKNV po vyjadrení Ministerstva školstva a kultúry.

(2) VKNV vydá po prejednaní s Ministerstvom školstva a kultúry organizačný poriadok Správy.

Článok 4

(1) Pre riešenie zásadných otázok rozvoja a ochrany národného parku VKNV pri Správe zriadi poradný, iniciatívny a koordinačný sbor.

(2) Členov poradného sboru a jeho predsedu vymenúva VKNV na návrh príslušných orgánov a organizácií, najmä zo zástupcov VKNV, Ministerstva školstva a kultúry, Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, Ministerstva vnútorného obchodu, Ministerstva zdravotníctva, Československej akadémie vied, Revolučného odborového hnutia, Československého sväzu telesnej výchovy, sekretariátu pre riadenie akcie Z pri Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva, Štátneho ústavu pre rajónové plánovanie, krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, okresných národných výborov Semily a Trutnov, príslušných miestnych národných výborov, krajskej správy Ministerstva vnútra, krajskej hygienickoepidemiologickej stanice a družstiev.

(3) Na jednotlivé rokovania môžu byť pozvaní i zástupcovia ďalších orgánov a organizácií a odborníci príslušných odborov.

(4) Poradný sbor prejednáva najmä plán činnosti Správy a jeho zabezpečenie, posudzuje plány ostatných orgánov a organizácií, pokiaľ sa týkajú územia národného parku, koordinuje záujmy orgánov a inštitúcií pôsobiacich na území národného parku, vyjadruje sa k otázkam koncepcie ochrany prírody národného parku, k vedeckovýskumným úlohám, ku kultúrno-osvetovým otázkam, k otázkam cestovného ruchu a navrhuje vhodné opatrenia.

(5) Poradný sbor sa schádza podľa potreby, najmenej štyrikrát za rok.

(6) Členstvo v poradnom zbore je čestné. O náhradách skutočných výdavkov, ktoré vzniknú v dôsledku zasadania poradného sboru, platia ustanovenia príslušných predpisov o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.*)

(7) Organizačný štatút a rokovací poriadok poradného sboru vydá VKNV.

Ochrana národného parku

Článok 5

(1) Územie národného parku je chránené podľa predpisov o štátnej ochrane prírody. Nie je preto dovolené poškodzovať ho a rušiť alebo ohrozovať jeho prirodzený vývoj, najmä rastlinstvo a živočíšstvo.

(2) Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté riadne lesné a poľnohospodárske hospodárenie, poľovníctvo a rybárstvo, pokiaľ nie sú v rozpore s poslaním národného parku a so schválenými územnými plánmi; toto ustanovenie sa tiež nevzťahuje na stavebne uzavreté časti obcí a na jednotlivé stavebné parcely, dvory a priľahlé záhrady.

(3) Správa národného parku označí územie neprístupné vozidlám a verejnosti.

(4) Prísnejšej ochrane v obvode národného parku sú podrobené tieto územia: Štátna prírodná rezervácia „Kotelné jámy, Obří důl, Úpská rašelina, Pančická louka, Labský důl a Černohorská rašelina, Východokrkonošská a Západokrkonošská**), V bažinkách, Rýchorská květnice, Rýchorská studánka a Dvorský les“.***)

(5) Orgány štátnej ochrany prírody môžu v súlade s poslaním národného parku podrobiť v jeho obvode ďalšie časti prírody prísnejšej ochrane.

(6) Výstavba a prestavba na území národného parku a organizácia tohto územia sa zabezpečuje a spravuje podľa územného plánu rajónu Krkonôš.)

Článok 6

(1) Výnimky z podmienok ochrany povoľuje, pokiaľ sa v odseku 2 neustanovuje inak, Ministerstvo školstva a kultúry po vyjadrení Správy.

(2) Správa povoľuje výnimky z podmienok ochrany, ak ide o používanie zakázaných ciest, o určenie času, kedy možno niektoré časti národného parku používať na zimné športy, o povolenie vedeckého výskumu v národnom parku alebo o zber prírodnín vykonaný vedeckými inštitúciami; o povolení výnimky Správa súčasne upovedomí Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.

Článok 7

Horská služba

Pri ochrane a zveľaďovaní národného parku aktívne napomáha horská služba, ktorá úzko spolupracuje so Správou, najmä pri kultúrnej a osvetovej činnosti v národnom parku, pri budovaní a udržiavaní turistických ciest a pri ich označovaní a opatrovaní turistickou orientáciou podľa jednotných zásad Československého sväzu telesnej výchovy.

Článok 8

Lesné a poľnohospodárske hospodárstvo

(1) Prevádzka lesného a poľnohospodárskeho hospodárstva sa zabezpečuje na území národného parku v súlade s jeho poslaním podľa zásad územného plánu rajónu Krkonôš.

(2) Jednotný režim lesného hospodárstva v hraniciach národného parku zameraný na ochranu jeho prírody upravia osobitné smernice, ktoré vydá Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v dohode s Ministerstvom školstva a kultúry a VKNV.

(3) Pri spracúvaní, schvaľovaní a zabezpečovaní plánu lesného hospodárstva na území národného parku Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva úzko spolupracuje s VKNV.

Záverečné ustanovenia

Článok 9

Ustanoveniami tohto štatútu nie sú dotknuté záujmy obrany štátu a ochrany hraníc.


Článok 10

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Kahuda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 234/1949 Zb. a jeho vykonávacie predpisy.

**) Úprava bývalého Ministerstva školstva, vied a umenia z 11. februára 1952, č. 106.790/51-IV/5, čiastka 28 Úradného listu zr. 1952.

***) Úprava Ministerstva školstva a kultúry z 21. 6. 1960, č. 22.307/60, čiastka 35 Úradného listu z r. 1960.

) Vládne uznesenie zo 16. mája 1962 č. 363, ktorým sa schvaľujú smernice pre realizáciu navrhnutého riešenia územného plánu rajónu Krkonôš.