Vyhláška č. 40/1963 Zb.Vládna vyhláška o náhrade škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-40
Čiastka 23/1963
Platnosť od 30.05.1963 do30.04.1990
Účinnosť od 01.06.1963 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb.
Znenie 01.06.1963

40

VLÁDNA VYHLÁŠKA

zo 16. mája 1963

o náhrade škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovujepodľa zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami a zákona č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Záujem socialistickej spoločnosti na stálom rozvoji poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva i zásada spolupráce socialistických organizácií vyžadujú, aby priemyslové podniky v súčinnosti s poľnohospodárskymi a lesnými organizáciami, národnými výbormi a výrobnými poľnohospodárskymi správami robili účinné opatrenia na obmedzenie škôd vznikajúcich unikaním plynných a tuhých látok z prevádzky priemyslových podnikov (ďalej len „exhalácie“). Škody, ktoré vznikajú socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám preto, že nedošlo k takým opatreniam, sa uhradzujú podľa ďalších ustanovení tejto vyhlášky.

§ 2

Vymedzenie povinnosti na náhradu škody

(1) Priemyslový podnik, ktorý spôsobil exhaláciami škodu socialistickej poľnohospodárskej alebo lesnej organizácii, je povinný škodu nahradiť bez zreteľa na zavinenie. Nahrádza sa to, o čo sa majetok poškodenej organizácie zmenšil.

(2) Pri škodách, ku ktorým došlo v dôsledku exhalácií na lesných porastoch, sa jednotným roľníckym družstvám a štátnym lesným organizáciám nahrádza podľa predchádzajúceho odseku strata na produkcii existujúca v čase ťažby a zvýšenie ťažobných, dopravných a zalesňovacích nákladov spôsobené predčasnou alebo rozptýlenou ťažbou.

(3) Jednotným roľníckym družstvám sa pri škodách na poľnohospodárskych kultúrach nahrádza i to, čo by dosiahli pri správnom obrobení a ošetrení a pri zbere vykonanom v agrotechnických lehotách alebo pri inom využití poľnohospodárskej kultúry (napríklad pastvou), keby nedošlo k nepriaznivým účinkom exhalácií. To platí obdobne pre náhradu škôd v živočíšnej výrobe; neuhrádza sa však zníženie úžitkovosti a uhynutie zvierat vyvolané skrmovaním exhaláciami znehodnotených krmovín.

(4) Poškodenej organizácii sa ďalej nahrádzajú náklady, ktoré účelne vynaložila na zníženie škody, pokiaľ neboli uhradené podľa ustanovení predchádzajúcich odsekov.

§ 3

Súčinnosť štátnych orgánov a poškodených organizácií

(1) Orgány plánujúce poľnohospodársku výrobu a lesné hospodárstvo sú povinné pri určení výrobného zamerania socialistických poľnohospodárskych a lesných organizácií prizerať na nepriaznivé účinky exhalácií.

(2) Okresné národné výbory a výrobné poľnohospodárske správy dbajú, aby v poľnohospodárskej výrobe a v lesnom hospodárstve sa vykonávali opatrenia, ktorými by škodlivé účinky exhalácií boli znížené, príp. odvrátené. Za tým účelom dávajú socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám pokyny na uplatnenie takého spôsobu hospodárenia a výrobných postupov, ktorými sa rozsah škôd spôsobených exhaláciami znižuje (na pestovanie určitých plodín a chov hospodárskych zvierat, na používanie vhodnej agrotechniky, spôsobu hnojenia, na úpravu krmív a pod.), a najmä usmerňujú umiestenie poľnohospodárskych kultúr tak, aby sa menej odolné kultúry pestovali na honoch, kde účinky exhalácií pôsobia menej škodlivo.

(3) Poľnohospodárske a lesné organizácie sú povinné urobiť účelné opatrenia, aby škody spôsobené exhaláciami boli pokiaľ možno zmiernené, najmä prizerať na pokyny okresného národného výboru a výrobnej poľnohospodárskej správy.

§ 4

Zodpovednosť niekoľkých priemyslových podnikov

Ak spôsobilo škodu exhaláciami niekoľko priemyslových podnikov, zodpovedajú za ňu podľa pomeru, v akom škodu spôsobili. Ak sa nedá tento pomer zistiť, zodpovedajú rovnakým dielom.

§ 5

Zisťovanie škôd

Socialistické poľnohospodárske a lesné organizácie v spolupráci s priemyslovými podnikmi a za súčinnosti národných výborov a výrobných poľnohospodárskych správ priebežne zisťujú škodlivé účinky exhalácií a ostatné skutočnosti (stav kultúry, správne obrobenie, najmä dodržiavanie agrotechnických lehôt atď.) rozhodujúce pre spoľahlivé zistenie škody a jej rozsahu podľa smerníc Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, vydaných v spolupráci so zúčastnými ústrednými orgánmi. Okresné národné výbory a výrobné poľnohospodárske správy vedú zúčastnené organizácie k spolupráci a pôsobia na to, aby sa neuplatňovali špekulačné nároky na náhradu škody a aby odôvodnené nároky sa zmierne vybavili.

§ 6

Rozhodovanie sporov

Spory o náhradu škody podľa tejto vyhlášky, aj keď poškodenou organizáciou je jednotné roľnícke družstvo, rozhoduje hospodárska arbitráž.


Záverečné ustanovenia

§ 7

Ustanovenia tejto vyhlášky platia pre náhradu škôd spôsobených exhaláciami priemyslových podnikov socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám, ktoré vznikli za jej účinnosti. Vo veciach, ktoré vyhláška neupravuje odchylne, platia ustanovenia zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami, najmä i ustanovenia o zániku práva na náhradu škody.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1963.


Široký v. r.