Vyhláška č. 38/1963 Zb.Vyhláška Ústrednej správy energetiky o zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti zariadení pre výrobu a rozvod tepla

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-38
Čiastka 22/1963
Platnosť od 27.05.1963 do31.12.1987
Účinnosť od 01.06.1963 do31.12.1987
Zrušený 89/1987 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 12, 13 a 24, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júnom 1963

Znenie 01.06.1963

38

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy energetiky

zo 16. mája 1963

o zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti zariadení pre výrobu a rozvod tepla

Ústredná správa energetiky ustanovuje na základe uznesenia vlády Československej socialistickej republiky č. 1088/1960 a č. 321/1963:


I

Rozsah platnosti

§ 1

Táto vyhláška sa vzťahuje na:

a) výrobne tepla, s výnimkou drobných individuálnych zariadení pre výrobu tepla, ktoré sú nevhodné pre ústredné zásobovanie širšieho okruhu spotrebiteľov (§ 23),

b) zariadenia pre rozvod tepla, ktoré sú určené pre dodávku tepla viacerým spotrebiteľom (ďalej len „zariadenie pre verejný rozvod tepla“ - § 24) a

c) tepelné prípojky (§ 25)

s príslušenstvom.

II

Všeobecné zásady

§ 2

Starať sa o ekonomické uspokojovanie vlastnej potreby tepelnej energie v závodoch a podnikoch a o jej hospodárne a účelné používanie je povinnosťou prevádzateľov týchto podnikov a závodov, a pokiaľ ide o bytovú a komunálnu spotrebu národných výborov. Tieto orgány a organizácie tiež plánujú pre tieto účely potrebné prostriedky.

O účelnú koordináciu a uspokojovanie potrieb tepla, o docieľovanie maximálnej efektívnosti vo výstavbe a v prevádzke zariadení pre výrobu a rozvod tepla a o ich najúčelnejšie využitie pre verejné zásobovanie teplom starajú sa národné výbory za pomoci stálych poradných skupín pre energetické otázky.

§ 3

Pri plánovaní zásobovania priemyslu i obyvateľstva teplom je potrebné čo najviac využívať doterajšie zdroje tepla, najmä ich rekonštrukciami alebo rozširovaním a voliť riešenia, ktoré prinášajú najviac výhod z hľadiska spoločenského. Pritom treba v širokej miere organizovať združenú investičnú výstavbu zariadení pre výrobu a rozvod tepla, ktoré majú slúžiť viacerým spotrebiteľom (§ 17 a nasl.).

§ 4

Závody, ktoré spotrebúvajú teplo pre účelovú výrobu, a okresné národné výbory na úseku bytovej a komunálnej spotreby tepla, sú povinné zhromažďovať a spracúvať údaje o súčasnej i výhľadovej spotrebe tepla v takom rozsahu, aby na základe ich rozborov sa mohli vykonávať potrebné závery pre plánovanie výroby, rozvodu a spotreby tepla.

§ 5

(1) Národné výbory za pomoci stálych poradných skupín pre energetické otázky riešia spôsob najúčelnejšieho a najhospodárnejšieho zásobovania teplom na základe komplexných rozborov a bilancií potrieb a zdrojov tepla v sledovanej oblasti; pritom musia vždy skúmať i možnosti súčasnej ekonomickej výroby elektriny v uvažovanom zdroji tepla podľa národohospodárskych hľadísk účelnosti a hospodárnosti. Pri svojom rozhodovaní národné výbory dbajú aj na hygienickú ochranu ovzdušia, najmä pri zriaďovaní tepelných zdrojov v husto obývaných oblastiach.

(2) Ak sa navrhuje výstavba zariadenia pre výrobu alebo rozvod tepla v záujme určitej organizácie, vypracovanie potrebných rozborov a bilancií podľa predchádzajúceho odseku v spolupráci s plánovacou komisiou príslušného národného výboru zabezpečí táto organizácia (ak ide o viac organizácií, spravidla organizácia, ktorá má byť hlavným investorom podľa § 18 ods. 2), príp. orgán alebo organizácia, ktoré určí príslušný národný výbor.

§ 6

(1) Aby sa zabezpečilo využitie výroby tepla aj pre výrobu elektriny v rámci jednotnej elektrizačnej sústavy Československej socialistickej republiky, vyžiadajú si národné výbory pri prejednávaní investičných úloh, riešiacich zásobovanie mestských oblastí alebo sídlisk o viac ako 5000 bytových jednotkách alebo zásobovanie priemyslových a iných odberateľov zo zdrojov tepla o kapacite vyššej ako 30 t norm. pary/hod., vždy pred svojím vyjadrením stanovisko Ústrednej správy energetiky.

(2) Ústredná správa energetiky môže si pri posudzovaní investičnej úlohy vyžiadať predloženie ďalších podkladov potrebných pre technické a hospodárske posúdenie zamýšľanej výstavby; ak je to v závažných prípadoch potrebné, môže si pre posúdenie vyžiadať aj predloženie zadávacieho projektu pred jeho schválením.

(3) Stanovisko podľa odsekov 1 alebo 2 je Ústredná správa energetiky povinná oznámiť žiadateľovi do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, prípadne do 15 dní odo dňa jej doplnenia (pri investičných úlohách, príp. zadávacom projekte, posúdenie ktorých vyžaduje objasnenie zložitejších vzťahov, do 30 dní).

§ 7

Ak nedôjde o určení investora, príp. prevádzateľa zariadenia pre výrobu alebo rozvod tepla medzi zúčastnenými orgánmi a organizáciami k dohode, a to ani na úrovni okresného národného výboru, rozhodne o nich príslušný krajský národný výbor. Ak nejde o organizáciu riadenú národným výborom, vyžiada si krajský národný výbor pred svojím rozhodnutím stanovisko orgánu, ktorému je táto organizácia podriadená.

III

Zriaďovanie a zabezpečovanie činnosti výrobní tepla

§ 8

Výrobne tepla, ktoré sú určené celkom alebo prevažne pre vlastnú prevádzkovú potrebu priemyslových, dopravných, príp. poľnohospodárskych závodov (závodné výrobne tepla), zriaďujú alebo rozširujú prevádzatelia týchto závodov, príp. pri novobudovaných stavbách ich investori.

§ 9

(1) Výhrevne a kotolne (blokové a domové), ktoré sú určené pre zásobovanie bytovej a občianskej výstavby teplom, zriaďujú a rozširujú spravidla vlastníci (správcovia), príp. investori objektov, pre zásobovanie ktorých teplom sú tieto zariadenia určené. Pri sústredenej bytovej a občianskej výstavbe zariadenia pre výrobu a rozvod tepla zriaďujú, príp. rozširujú generálni investori tejto výstavby. O prípadných výnimkách z tejto zásady rozhodujú príslušné národné výbory.

(2) Národné výbory, príp. organizácie nimi riadené, môžu byť po dohode s Ústrednou správou energetiky, ak je to účelné a hospodárne, tiež investormi a prevádzateľmi teplární, vrátane príslušného zariadenia pre verejný rozvod tepla.

(3) Ak slúži výrobňa tepla, zriadená podľa odseku 1 alebo 2 viacerým spotrebiteľom, rozhodne príslušný národný výbor, ktorá organizácia má zabezpečovať jej činnosť.

(4) Výhrevne, ktoré vzniknú rekonštrukciou z výrobne elektriny v správe energetického podniku, príp. zo závodnej výrobne elektriny, pokiaľ sú určené celkom alebo prevažne na uspokojovanie bytovej a komunálnej potreby tepla, sa spravidla prevedú po dohode s nadriadeným orgánom doterajšieho prevádzateľa do správy a prevádzky organizácie miestneho hospodárstva, určenej príslušným národným výborom.

§ 10

(1) Ak je možné docieliť vhodnou rekonštrukciou alebo rozšírením výrobne tepla účelné využitie takej výrobne pre hospodárnu dodávku tepla ďalším odberateľom, prevádzateľ výrobne je povinný dať vykonať jej rekonštrukciu alebo rozšírenie v rozsahu určenom, ak nedôjde k dohode, príslušným národným výborom. O úhrade investičných nákladov a o výške podielov zúčastnených organizácií na týchto nákladoch platia ustanovenia § 17 a nasl. Rekonštrukciu, príp. rozšírenie výrobne tepla treba uskutočniť tak, aby nedošlo k narušeniu účelovej výroby jej prevádzateľa.

(2) Rekonštrukciu, príp. rozšírenie výrobne tepla podľa predchádzajúceho odseku, či už boli vyvolané zvýšenou potrebou tepla u prevádzateľa výrobne alebo u odberateľov, prevádzateľ výrobne tepla je povinný vykonať aj vtedy, ak výrobňa už slúži dodávke tepla viacerým odberateľom a zabezpečenie ich zásobovania teplom iným spôsobom by nebolo z hľadiska koncepcie vývoja zásobovania teplom účelné alebo hospodárne. Ustanovenia § 17 a nasl. o úhrade investičných nákladov s tým spojených platia i v týchto prípadoch obdobne.

§ 11

Energetické podniky zriaďujú teplárne pre verejné zásobovanie teplom v rozsahu určenom štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva a činnosť týchto teplární zabezpečujú.

IV

Zriaďovanie a zabezpečovanie činnosti zariadení pre rozvod tepla

§ 12

(1) Energetické podniky sú v rozsahu určenom štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva investormi zariadení pre verejný rozvod tepla z výrobní tepla (teplární, elektrární), ktoré budujú alebo zabezpečujú ich činnosť energetické podniky, pokiaľ nejde o zariadenie pre verejný rozvod tepla pre novobudované sídlisko.

(2) Investormi zariadení pre dodávku a rozvod tepla, ktoré sú určené prevažne pre dodávku tepla pre priemyslové alebo iné závody, sú prevádzatelia týchto závodov, resp. pri novobudovaných závodoch ich investori, pokiaľ nedôjde k inej dohode v rámci združenej investičnej výstavby týchto zariadení podľa § 17 a nasl.

(3) Investormi zariadení pre verejný rozvod tepla v ostatných prípadoch sú organizácie riadené národnými výbormi, pokiaľ nedôjde k inej dohode.

§ 13

(1) Prevádzateľom zariadenia pre verejný rozvod tepla má byť, ak tomu nebránia vážne dôvody, zásadne jedna organizácia.

(2) Energetické podniky okrem zabezpečovania činnosti zariadení pre verejný rozvod tepla, ktoré samy zriadili ako investori (§ 12 ods. 1), zabezpečujú činnosť aj ostatných zariadení pre verejný rozvod tepla, ktoré rozvádzajú teplo z výrobní tepla (teplární, elektrární) v správe energetických podnikov, aj keď investormi týchto zariadení boli iné organizácie.

(3) Činnosť zariadení pre verejný rozvod tepla, ktoré sú určené prevažne pre zásobovanie mestských sídlisk teplom a rozvádzajú teplo z výrobní tepla v správe iných než energetických podnikov, zabezpečujú organizácie riadené národnými výbormi, pokiaľ nedôjde k inej dohode.

(4) Činnosť zariadení pre dodávku a rozvod tepla, ktoré sú určené prevažne pre dodávku tepla pre priemyslové alebo iné závody, zabezpečujú tieto závody, pokiaľ nedôjde k inej dohode.

V

Zriaďovanie a zabezpečovanie činnosti tepelných prípojok a odberných tepelných zariadení

§ 14

Za podmienok určených prevádzateľom zariadenia pre verejný rozvod tepla tepelné prípojky na svoj náklad zriaďujú alebo rozširujú vlastníci stavieb alebo zariadení, ktoré sa majú k tomuto zariadeniu pripojiť, príp. pri novobudovaných stavbách alebo zariadeniach ich investori. Takýmito podmienkami sa môže najmä uložiť, že investori tepelných prípojok sú povinní po vydaní povolenia na ich trvalú prevádzku (užívanie) previesť prípojku, ak už nie je národným majetkom, bezodplatne do vlastníctva štátu a správy prevádzateľa zariadenia pre verejný rozvod tepla, na ktoré sa tepelná prípojka pripája.

§ 15

Pokiaľ doterajšie tepelné prípojky alebo ich časti sú v správe inej organizácie ako prevádzateľa zariadenia pre verejný rozvod tepla, dohodne sa s nimi prevádzateľ tohto zariadenia o ich prevode do jeho správy.

§ 16

Odberné tepelné zariadenia pripojené na tepelnú prípojku, jako aj ostatné zariadenia pre neverejný rozvod tepla zriaďuje a ich činnosť na svoj náklad zabezpečuje odberateľ.

VI

Zriaďovanie a zabezpečovanie činnosti spoločných zariadení pre výrobu a rozvod tepla

§ 17

Okresné a krajské národné výbory organizujú združenú investičnú výstavbu zariadení pre výrobu a rozvod tepla slúžiacich viacerým spotrebiteľom. Ak nedôjde o investorstve a o podiele zúčastnených organizácií na investičných nákladoch na úrovni okresných národných výborov k dohode, rozhodujú o nich krajské národné výbory (§ 33 ods. 3 a § 41 č. 8 vlád. nar. č. 71/1960 Zb.), a to, ak nejde o organizáciu riadenú národným výborom, po vyjadrení orgánu, ktorému je táto organizácia podriadená.

§ 18

(1) Pri združenej investičnej výstavbe (event. rekonštrukcii, doplnení alebo rozšírení) zariadenia pre výrobu alebo rozvod tepla výstavbu zabezpečuje hlavný investor, ktorého schvaľuje okresný národný výbor. Na riešenie spoločných otázok súvisiacich s prípravou a zabezpečovaním združenej výstavby zariadenia pre výrobu alebo rozvod tepla, príp. s jeho prevádzkou, môžu zúčastnené orgány a organizácie vytvárať ako svoj poradný a pracovný orgán teplárenské výbory. Tieto výbory sa môžu najmä presviedčať o postupe a hospodárnosti výstavby spoločného zariadenia a jeho prevádzke a ak spoločný zdroj svojím výkonom nestačí na krytie potreby tepla zúčastnených odberateľov navrhujú opatrenia na vyrovnanie tepelnej bilancie.

(2) Hlavným investorom je

a) pri novej výstavbe spravidla organizácia, ktorá má pre výstavbu najvhodnejšie podmienky (napr. vhodné stavenisko, kvalifikovaný personál a pod.), príp. organizácia, ktorá má byť najväčším odberateľom tepelného výkonu z budovaného tepelného zdroja v konečnej etape výstavby;

b) pri rekonštrukcii, doplnení alebo rozšírení doterajších zariadení organizácia, ktorá má tieto zariadenia vo svojej správe (vlastníctve).

§ 19

(1) Pri združenej výstavbe (rekonštrukcii alebo rozšírení) zariadenia pre výrobu alebo rozvod tepla platí zásada, že podiely na investičných nákladoch sa rozdelia medzi účastníkov, pokiaľ nedôjde k inej dohode, v pomere plánovaných odberov tepelných príkonov v konečnej etape plánovanej výstavby, vrátane spotreby tepla na výrobu elektriny teplárenským spôsobom.

(2) Organizácie zúčastnené na výstavbe spoločného zariadenia prevedú hlavnému investorovi investičné prostriedky (podiely na investičných nákladoch) v dohodnutej, príp. ustanovenej výške.

(3) Zariadenie vybudované zo spoločných investičných prostriedkov bude v správe organizácie, ktorá bude zabezpečovať jeho činnosť.

(4) Ak po vybudovaní spoločného zariadenia pre výrobu a rozvod tepla vznikne ďalšia potreba tepla vyžadujúca rozšírenie, príp. rekonštrukciu spoločného zariadenia, uhradí s tým spojené náklady zo svojich prostriedkov organizácia, u ktorej táto potreba vznikla.

§ 20

Ak sú investičné náklady na združenú výstavbu ústrednej výrobne tepla (§ 23) a súvisiaceho zariadenia pre rozvod tepla vyššie, ako by bol súhrn investičných nákladov na vybudovanie individuálnych zariadení pre výrobu tepla u jednotlivých účastníkov, môže sa rozdiel v investičných nákladoch v odôvodnených prípadoch všeobecného záujmu uhradiť z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov.

§ 21

(1) Účastníci, ktorí sa združia na spoločnú výstavbu (rekonštrukciu, rozšírenie a pod.) zariadenia pre zásobovanie teplom, budú odoberať z tohto zariadenia teplo za cenu zodpovedajúcu vlastným výrobným nákladom, vrátane nákladov na prevádzku rozvodného zariadenia s pripočítaním rentability 3%. Ak by však takto určená cena tepla mala byť výnimočne vyššia ako štátna veľkoobchodná cena tepla, musí byť schválená už pri prejednávaní prípravnej dokumentácie združenej výstavby (rekonštrukcie, rozšírenia a pod.) zariadenia pre výrobu alebo rozvod tepla príslušným národným výborom.

(2) Odberatelia, ktorí sa na združenej výstavbe (rekonštrukcii, rozšírení a pod.) zariadenia pre zásobovanie teplom svojimi prostriedkami nepodieľali, budú odoberať teplo z tohto zariadenia za štátnu veľkoobchodnú cenu. Ak sú však vlastné výrobné náklady tepla spolu s rentabilitou podľa predchádzajúceho odseku výnimočne vyššie ako táto cena, budú uhrádzať túto vyššiu cenu.

§ 22

Prevádzateľ výrobne tepla nemôže jednostranne zrušiť záväzok na dodávku tepla odberateľovi, ktorý prispel zaplatením investičného podielu na spoločnú výstavbu (rekonštrukciu, rozšírenie) prevádzateľovho zariadenia pre výrobu tepla.

VII

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 23

Výrobne tepla

Výrobňami tepla sa rozumejú najmä teplárne, elektrárne s dodávkou tepla, výhrevne a kotolne (blokové a domové).

§ 24

Zariadenia pre verejný rozvod tepla

Zariadenia pre verejný rozvod tepla sú zariadenia (vedenia a stanice s príslušenstvom), ktoré vychádzajú z výrobne tepla a slúžia dodávke tepla viacerým odberateľom.

§ 25

Tepelné prípojky

(1) Tepelnou prípojkou sa rozumie tepelné vedenie, ktoré odbočuje od zariadenia pre verejný rozvod tepla smerom k odberateľovi a je určené na pripojenie odberných tepelných zariadení.

(2) Tepelná prípojka sa začína smerom k odberateľovi odbočením od zariadenia pre verejný rozvod tepla a končí pri prívodnom potrubí prvou a pri vratnom potrubí poslednou uzavieracou armatúrou v objekte odberateľa. Ak je prívodné a vratné potrubie opatrené ešte pred objektom odberateľa uzavieracími armatúrami, patria tieto armatúry k zariadeniu pre verejný rozvod tepla.

(3) Odberné tepelné zariadenia sú zariadenia, ktoré sú pripojené na tepelnú prípojku a sú určené na odber tepla.

(4) Hranicu medzi tepelnou prípojkou a odberným tepelným zariadením v pochybnosti určí prevádzateľ, príp. investor zariadenia pre verejný rozvod tepla.

§ 26

Ústredná správa energetiky, organizácie ňou poverené, ako aj národné výbory a ich orgány sú oprávnené požadovať od investorov a prevádzateľov zariadení pre výrobu a rozvod tepla informácie a podklady potrebné pre plánovanie výroby, rozvodu a spotreby tepla a pre rozbory ich ekonómie v rozsahu dohodnutom so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi.

§ 27

Podľa zásad pre určenie investora zariadenia pre verejný rozvod tepla uvedených v § 12 sa postupuje až pri investičných akciách, při ktorých k 1. júnu 1963 nebolo doteraz rozhodnuté o ich investorovi.


§ 28

Úprava obsiahnutá v tejto vyhláške nadobudla účinnosť 11. januárom 1961*), s výnimkou § 12, 13 a 24, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júnom 1963.


Minister:

Korčák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Úradný list Československej socialistickej republiky, čiastka 2 z 11. januára 1961.