Vyhláška č. 36/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný plavebný poriadok

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-36
Čiastka 20/1963
Platnosť od 27.04.1963 do31.12.1974
Účinnosť od 01.05.1963 do31.12.1974
Zrušený 44/1974 Zb.
Znenie 01.05.1963

36

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničného obchodu

zo 7. apríla 1963,

ktorou sa vydáva colný plavebný poriadok

Ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 54 písm. a) colného zákona č. 36/1953 Zb.:


PRVÁ ČASŤ

§ 1

Základné ustanovenie

Pri preprave loďmi a inými plavidlami (ďalej len „plavidlá“) v styku s cudzinou platia všeobecné colné predpisy (colný zákon č. 36/1953 Zb. a vyhláška č. 82/1961 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon), pokiaľ v tejto vyhláške nie je inak ustanovené.

§ 2

Práva a povinnosti orgánov colnej správy v lodnej doprave

(1) Pri výkone colnej kontroly a vykonávaní colného konania nesmie byť plavebná prevádzka rušená väčšou mierou, ako je nevyhnutne potrebné. Orgány colnej správy sú povinné vychádzať plavebným podnikom v ústrety, a pokiaľ nebudú prekážky, povoliť pri colnom konaní všetky prípustné úľavy.

(2) Na sprevádzanie plavidiel musia mať sprevádzajúce colné orgány služobný rozkaz vedúceho colnice. Ak bolo nariadené colné sprevádzanie plavidla, je plavebný podnik povinný sprevádzajúce orgány colnej správy vziať bezplatne na plavidlo, poskytnúť im bezplatne ubytovanie, kurivo a svetlo a za primeranú náhradu aj stravu.

§ 3

Povinnosti podnikov lodnej dopravy v prístavoch a prekladiskách

(1) Prevádzateľ prekladiska je povinný okrem miestností a priestorov, ktoré opatruje a udržuje podľa všeobecných colných predpisov, obstarať na svoj náklad pomôcky a zariadenia potrebné na colné prejednávanie tovaru. O spôsobe uzavierania miestností slúžiacich na prejednávanie a úschovu tovaru sa prevádzateľ prekladiska dohodne s colnicou.

(2) Plavebný orgán určí po dohode s colnicou miestnosti a priestory (prevádzkové skladisko), do ktorých sa ukladá tovar na vykonanie colného konania. So súhlasom colnice sa môže takýto tovar ukladať aj v iných miestnostiach a priestoroch a na rampách a zložiskách, ak to vyžaduje povaha tovaru alebo miestne pomery a ak sa postará plavebný orgán o jeho dostatočné zabezpečenie. Plavebný orgán je povinný obstarať váhy a závažie na váženie tovaru v prevádzkovom skladisku. V prevádzkovom skladisku môže colný záujemca so súhlasom colnice a prevádzateľa skladiska a za colného dohľadu s tovarom účelne nakladať, napr. tovar prezerať, prebaľovať, novo označovať, deliť, dolievať, čistiť, dopĺňať, denaturovať a brať z neho vzorky.

(3) Ak je colným účastníkom plavebný podnik, vykonávajú pomocné práce pri colnom konaní jeho zamestnanci. Za pomocné práce sa považujú nakladanie, skladanie alebo prekladanie tovaru, dávanie tovaru na váhu, otváranie a zavieranie lodných priestorov a nákladných kusov, pristavovanie rebríkov a môstkov, vybaľovanie a zabaľovanie tovaru a pod.

(4) Plavebný podnik môže so súhlasom colnice predať neodobraný tovar, ktorý nebol ešte prepustený do voľného obehu, ak zaplatí clo a dávky, prípadne colnú náhradu. Ústredná colná správa môže clo a dávky, prípadne colnú náhradu celkom alebo čiastočne odpustiť.

(5) Plavebný orgán, plavebné podniky a prevádzatelia prekladísk sú povinní dbať na záujmy colnej správy. Najmä sú povinní oznamovať colnej správe porušenie colných predpisov, ktoré zistia pri prevádzke. Sú tiež povinní vychádzať v ústrety orgánom colnej správy, dávať im vysvetlenia, o ktoré požiadajú, na ich upozornenie odstraňovať závady, ktoré by mohli spôsobiť národohospodárske škody, a umožniť im nazrieť do listín týkajúcich sa prepravovaného tovaru.

DRUHÁ ČASŤ

§ 4

Cestovné poriadky

Plavebné podniky sú povinné oznámiť pohraničným prístavným colniciam cestovný poriadok všetkých plavidiel plávajúcich pravidelne cez štátnu hranicu a každú jeho zmenu skôr, než nadobudne cestovný poriadok alebo jeho zmena účinnosť. Odrieknutie a oneskorenie o viac ako pol hodiny, ako aj zaradenie mimoriadnych ciest musí plavebný podnik oznámiť colnici včas tak, aby colnica mohla vhodne upraviť pracovný postup. Plavebné podniky určia po dohode s colnicou na vykonanie colného konania v pohraničnej stanici primeranú dobu zdržania plavidla.

§ 5

Pracovný čas colnice

(1) Pracovný čas určí colnica po dohode s plavebným orgánom a plavebným podnikom tak, aby vyhovoval potrebám plavby.

(2) Pohraničné prístavné colnice, na ktorých je zavedený nepretržitý pracovný čas, sú povinné vykonávať colnú kontrolu a colné konanie týkajúce sa cestujúcich a ich batožín, ktoré neobsahujú tovar určený pre obchod, po pristáti plavidla alebo pred jeho odplávaním v ktoromkoľvek dennom alebo nočnom čase a aj v dňoch pracovného pokoja. Taktiež sú povinné na návrh colného účastníka prejednať tovar podliehajúci rýchlej skaze a živé zvieratá. To isté platí o prepúšťaní zásielok hromadného tovaru do voľného obehu v tuzemsku (ako uhlia, dreva, rúd, obilia, zemiakov a pod.), ak je možné vykonať riadnu prehliadku bez ťažkostí, a prejednaním nebude rušená doprava a riadny výkon colného konania. Rovnako prepúšťajú colnice prevozné zásielky, ako i vývozné zásielky tovaru, ktoré boli prejednané pre vývoz inou colnicou.

§ 6

Dohľad na dopravu tovaru po vode

(1) Colný dohľad v prístavoch a prekladiskách, v ktorých sú colnice alebo ich odbočky, vykonávajú orgány colnej správy. Pri colnom dohľade na dopravu tovaru cez štátnu hranicu po vode a na jeho obeh v území určenom podľa predpisov o ochrane štátnych hraníc spolupôsobia aj orgány Ministerstva vnútra. Orgány, ktoré vykonávajú v zmienenom území colný dohľad, dozerajú na to, aby plavidlá plávajúce z cudziny a do cudziny sa nestýkali s brehom alebo s inými plavidlami, a aby trať od štátnej hranice k pohraničnej prístavnej colnici alebo naopak prešli bez zmeny nákladu. Tieto orgány sú oprávnené, pokiaľ to nie je v rozpore s medzinárodnými zmluvami, vstúpiť na plavidlo, prehliadať plavidlo i tovar na ňom naložený, nazerať do sprievodných listín a podľa potreby i do iných listín týkajúcich sa prepravovaného tovaru a požadovať oznámenie údajov a vysvetlenia potrebné pre posúdenie, či boli zachované colné predpisy; môžu dať otvoriť priestory, a ak to uznajú za potrebné, odprevadiť plavidlo k najbližšej colnici.

(2) Ak upozorní orgán colnej správy vykonávajúci colný dohľad, že chce vstúpiť na plavidlo, je vodca plavidla povinný dopraviť ho bezplatne na plavidlo a späť. Pri prehliadke je vodca plavidla povinný vyhovieť pokynom tohto orgánu a prispieť s posádkou k riadnemu vykonaniu prehliadky.

(3) Plavidlá plávajúce hraničnými vodami nepodliehajú colnému konaniu, ak nepristanú pri brehu. Orgány colnej správy dohliadajú na lodnú dopravu v hraničných vodách iba z brehu.

(4) Náklad plavidiel plávajúcich v priechode po rieke, ktorej oba brehy sú v Československu, môže dať colnica pod colnú uzáveru alebo môže nariadiť sprevádzanie takýchto plavidiel, pokiaľ to pripúšťajú ustanovenia medzinárodných zmlúv.

§ 7

Pristávanie plavidiel

(1) Plavidlá plávajúce z cudziny alebo do cudziny po úseku vodnej trate vyhlásenom za colnú cestu, sú povinné vykonať cestu od štátnej hranice k pohraničnej prístavnej colnici alebo naopak bez zastávky a bez zmeny nákladu. Sú povinné pristáť pri pohraničnej colnici na mieste, ktoré určí plavebný orgán po dohode s colnicou. Colnica môže povoliť po dohode s príslušnými orgánmi Ministerstva vnútra nakladanie a vykladanie tovaru aj mimo prístavov a prekladísk.

(2) Plavidlá plávajúce v hraničných vodách smú pristáť zásadne len v prístavoch, v ktorých sú colnice. Colnica je povinná vykonať prehliadku plavidla, ktoré pristálo, a urobiť opatrenia nutné na zabezpečenie záujmov colnej správy. Colnica spravidla upustí od prehliadky plavidla, ak nepochybne pristane len na krátky čas na odstránenie závady, alebo aby sa zložil menší náklad a vylodili cestujúci a aby ihneď pokračovalo v ďalšej ceste.

(3) Ak je plavidlo plávajúce z cudziny k pohraničnej colnici alebo od nej do cudziny alebo plavidlo plávajúce v hraničných vodách nútené pristáť na mieste, na ktorom nie je dovolené podľa colných predpisov pristávať, smú členovia posádky vystúpiť, aby ho uviazali. Vodca plavidla je povinný hlásiť pristátie bezodkladne príslušnému orgánu Ministerstva vnútra, prípadne miestnemu národnému výboru, ktorý upovedomí najbližšiu colnicu; ak nie je taký orgán dosiahnuteľný (pre neschodnosť cesty, vzdialenosť, nočný čas a pod.), je vodca plavidla povinný ohlásiť pristátie plavidla zvukovým signálom pozostávajúcim zo striedavo dlhého a krátkeho zvuku (-.-.). Signál dá trikrát za sebou v desaťminútových intervaloch. Orgány colnej správy, prípadne orgány Ministerstva vnútra alebo miestneho národného výboru sú povinné urobiť opatrenie, aby tovar nebol vykladaný alebo nakladaný, a ak je treba ho vyložiť, aby neunikol colnej kontrole.

§ 8

Havária

Ak plavidlo stroskotá s tovarom, ktorý podlieha colnej kontrole, postupujú vodca plavidla, členovia posádky a kompetentné orgány obdobne podľa ustanovenia § 7 ods. 3.

§ 9

Zariadenie plavidiel

(1) Plavidlá nesmú mať tajné alebo ťažko objaviteľné vchody a priestory, v ktorých by mohli byť ukryté osoby, batožiny alebo tovar.

(2) Uzatvárateľné priestory určené na prepravu tovaru musia byť opatrené zariadením umožňujúcim priloženie colných uzáver. Tieto priestory plavidla musia byť stavané tak, aby sa dali bezpečne uzavrieť a aby po priložení colnej uzávery nemohol byť tovar z nich vybraný ani iný tovar do nich vložený bez zanechania znateľných stôp.

(3) Ak obsahuje medzinárodná dohoda osobitný poriadok o colnej uzávere, platia pre stavbu a zariadenie plavidiel a ich spôsobilosť na colnú uzáveru podmienky ustanovené dohodou.

§ 10

Colnisko

(1) Colnisko v prístavoch určí colnica po dohode s plavebným orgánom a prevádzateľom prekladiska. Colnisko má byť ohradené. Plavidlá kotviace pri brehu pri colnisku a plavidlá s nimi bočne spojené považujú sa až do počtu určeného prístavným poriadkom za plavidlá na colnisku.

(2) Prevádzateľ prekladiska je povinný zriadiť pre colné orgány bezpečný prístup na plavidlá a riadne osvetľovať prístav a prekladisko.

§ 11

Colná uzávera

(1) Tovar, ktorý je dopravovaný plavidlom a ktorý podlieha colnej kontrole, dá colnica spravidla pod priestorovú alebo kusovú uzáveru. Počet a značky uzáver vyznačí colnica v colných, prípadne v prepravných dokladoch.

(2) Ak majú byť podľa medzinárodných zmlúv vzájomne uznávané colné uzávery, nenahradzuje pohraničná colnica pri vstupe cudzozemské colné uzávery, ak sú neporušené, a tiež spravidla nesníma vlastné uzávery pri výstupe. Ak sníme cudzozemskú alebo vlastnú uzáveru, nahradí ju uzáverou novou.

(3) Vodca plavidla je povinný dbať, aby uzáverové zariadenia plavidla boli trvale v riadnom stave. Presvedčí sa pred vyplávaním, či zásielky tovaru podliehajúce colnej kontrole sú opatrené colnými uzáverami a či je označenie uzáver zreteľné. Ak ohlási vodca plavidla alebo zástupca plavebného podniku, že colné uzávery chýbajú alebo že je označenie uzáver nejasné, je colnica povinná urobiť nápravu.

TRETIA ČASŤ

Dovoz

§ 12

Príchod plavidla

(1) Len čo pripláva plavidlo z cudziny k pohraničnej prístavnej colnici, je vodca plavidla povinný odovzdať colnici alebo jej orgánu vstupný zoznam nákladu (manifest) s príslušnými medzinárodnými (prvotnými) colnými deklaráciami a predložiť zoznam zásob; zoznamy musia byť podpísané vodcom plavidla.

(2) Vstupný zoznam nákladu musí obsahovať tieto údaje: štátnu príslušnosť a druh plavidla, jeho meno alebo evidenčnú značku, nosnosť, miesto, v ktorom je zapísané do zoznamu vnútrozemských plavidiel (domovský prístav), a prístav, z ktorého vyplávalo alebo v ktorom tovar naložilo, mená a bydliská príjemcov tovaru, množstvo a druh prepravovaného tovaru (podľa mier a pomenovania obvyklého v obchode, a ak je tovar zabalený, aj počet kusov, značky, čísla a druh obalov jednotlivých nákladných kusov).

(3) V zozname zásob musia byť zapísané lodné zásoby, batožiny cestujúcich podané plavebnému podniku na prepravu, pohonné hmoty, prípadne aj zariadenie plavidla, ak nie je zapísané v osobitnom zozname (inventári). Váha zásob a pohonných hmôt môže byť udaná len približne.

(4) Od povinnosti predložiť vstupný zoznam nákladu sú oslobodené plavidlá osobné, zábavné a rybárske a plavidlá slúžiace výhradne účelom orgánov plavebnej správy a účelom pôdohospodárskym; tieto plavidlá, okrem plavidiel osobných, sú tiež oslobodené od povinnosti mať zoznam zásob. Plavidlá, ktoré do toho istého prístavu pravidelne a častejšie prichádzajú, môžu mať zariadenie zapísané v osobitnom zozname; zoznam a každú jeho zmenu potvrdí colnica. Od povinnosti predložiť vstupný zoznam nákladu a zoznam zásob je oslobodené aj plavidlo plávajúce v hraničných vodách, ktoré pristane len na krátky čas pre technické dôvody (doplnenie zásob, odstránenie závady a pod.), alebo aby zložilo menší náklad a vylodilo cestujúcich.

§ 13

Prehliadka plavidla

(1) Po pristátí odovzdá vodca plavidla colnici vstupný zoznam nákladu a zoznam zásob. Colnica prehliadne plavidlo včítane kajút a urobí opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie colnej kontroly dovážaného tovaru.

(2) Prehliadka osobných lodí sa vykonáva prednostne mimo poradia pristátia. Po prehliadke osobných lodí môže sa na žiadosť vodcu plavidla vykonať prednostne prehliadka plavidla s nákladom tovaru podliehajúceho rýchlej skaze.

(3) Pri prehliadke preskúma colnica zoznam zásob, a ak nezistí závady, zoznam potvrdí a vráti. Priestory, v ktorých je uložený tovar, ktorý nebude vyložený, dá colnica pod colnú uzáveru; ak na ne nemožno dať uzáveru, môžu byť plavidlá i tovar strážené na útraty plavebného podniku. Ak je plavidlo stavané tak, že nákladné priestory nemožno ľahko prehliadnuť, je vodca plavidla povinný predložiť okrem zoznamu nákladu aj plán plavidla, aby sa mohla zistiť poloha skladísk a priestorov, v ktorých je tovar uložený.

(4) Dokiaľ trvá prehliadka, je zakázaný akýkoľvek styk s brehom a s inými plavidlami; okrem členov posádky plavidla smú vstupovať na plavidlo iné osoby len pri výkone úradnej povinnosti, a to so súhlasom colných a pohraničných orgánov.

§ 14

Colné konanie pri dovoze

(1) Colná kontrola členov posádky a cestujúcich a prehliadka batožín sa koná spravidla na palube plavidla; cestujúci smú opustiť plavidlo až po skončení colnej a pasovej kontroly. Ak nemožno spoľahlivo vykonať colnú prehliadku na plavidle alebo ak sa zistí v batožine tovar určený pre obchod alebo tovar, dovoz ktorého je obmedzený alebo zakázaný, je cestujúci povinný na vyzvanie colných orgánov odobrať sa so svojou batožinou do revíznej miestnosti. To platí aj o cestujúcom, ktorý výkon colnej prehliadky neodôvodnene zdržuje.

(2) Množstvo zásob potrebné na cestu prepustí colnica bez cla s podmienkou, že bude spotrebované len na plavidle. Príslušné množstvo sa odhadne podľa počtu členov posádky a cestujúcich prichádzajúcich z cudziny, podľa dĺžky plavby a podľa predpokladaného zdržania sa plavidla v tuzemsku.

(3) Zariadenie plavidla prepustí colnica podľa záznamu inventára, prípadne zoznamu zásob (§ 12 ods. 3). Vodca plavidla, ktorého domovský prístav je v Československu, je povinný ohlásiť colnici zariadenia nadobudnuté v cudzine a taktiež úbytky zariadení ponechané v cudzine počas plavby.

(4) Prehliadku tovaru, ktorý má byť prejednaný do voľného alebo záznamového obehu v tuzemsku, vykoná colnica podľa všeobecných colných predpisov.

(5) Predtým, než sa začne s vykladaním tovaru, prehliadne colný orgán naložené priestory. Náklad sa porovná so vstupným zoznamom nákladu a s medzinárodnými (prvotnými) colnými deklaráciami. Colný orgán dohliada na vykladanie tovaru podľa potreby buď stále alebo občas. Pri prerušení vykládky urobí colnica vhodné opatrenia na zabezpečenie nevyloženého zvyšku tovaru. Po vyložení tovaru sa colný orgán presvedčí prehliadkou prázdnych priestorov, či bol všetok tovar podľa zoznamu nákladu vyložený. Colné konanie vykoná colnica podľa všeobecných colných predpisov a vyznačí v zozname nákladu, ktorý tovar bol vyložený, ktorý zostal na plavidle a aké colné konanie bolo vykonané.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Vývoz

§ 15

Colné konanie pri vývoze

(1) O vývoznom colnom konaní platia všeobecné colné predpisy (§ 1), pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak.

(2) Predtým, než sa začne s nakladaním tovaru prejednaného pre vývoz, presvedčí sa colnica podľa potreby, či sú nakladacie priestory upravené tak, aby ich bolo možné dať pod colnú uzáveru. Môže požadovať, aby jej vodca plavidla alebo splnomocnenec plavebného podniku predložil na nazretie plán plavidla a uzáverového zariadenia a podal vysvetlenie o skladových priestoroch.

(3) Vodca plavidla je povinný odovzdať colnici výstupný zoznam nákladu a predpísané doklady. Ak sa plavidlo nakladá pri vnútrozemskej colnici, odovzdá jej vodca plavidla zoznam dvojmo; jedno vyhotovenie je určené pre pohraničnú prístavnú colnicu. Výstupný zoznam nákladu musí obsahovať tieto údaje: štátnu príslušnosť a druh plavidla, jeho meno alebo evidenčnú značku, nosnosť, miesto, v ktorom je zapísané do zoznamu vnútrozemských plavidiel (domovský prístav), a prístav, z ktorého vyplávalo alebo kde tovar naložilo, mená a bydliská odosielateľov tovaru, krajinu určenia, množstvo a druh prepravovaného tovaru (podľa mier a pomenovania obvyklého v obchode, a ak je tovar zabalený, aj počet kusov, značky, čísla a druh obalov jednotlivých nákladných kusov).

(4) Colný orgán prehliadne najprv priestory plavidla, do ktorých má byť tovar naložený. Colný orgán dohliada na nakladanie tovaru podľa potreby buď stále alebo občas. Pri prerušení nakládky zabezpečí colnica vhodným opatrením priestory plavidla. Po skončení nakladania sa colný orgán presvedčí, či bol všetok tovar podľa zoznamu nákladu naložený, a nakladacie priestory uzatvorí colnou uzáverou. Colnica vyznačí na výstupnom zozname nákladu údaje prejednania tovaru na vývoz a počet a značky priložených colných uzáver. Zoznam si colnica ponechá. Vnútrozemská colnica vráti druhé vyhotovenie zoznamu po overení splnomocnencovi plavebného podniku alebo vodcovi plavidla, ktorý je povinný odovzdať zoznam výstupnej colnici.

(5) Ak sa má na plavidlo, ktoré vezie tovar prejednaný na vývoz, nakladať taký tovar ešte na ďalších colniciach, je vodca plavidla povinný odovzdať každej ďalšej colnici na tovar naložený pod jej dohľadom ďalší výstupný zoznam nákladu (prípadne dvojmo) a predpísané doklady. Ak sa bude na niektorej colnici prikladať tovar do lodných priestorov, v ktorých je tovar prejednaný na vývoz inou colnicou a ktoré sú už uzavreté colnými uzáverami, vyznačí colnica zmenu uzáver na výstupnom zozname nákladu.

(6) Zásoby a zariadenie plavidla prejednáva na vývoz pohraničná prístavná colnica (výstupná colnica). Porovná stav zásob so zoznamom zásob a prepustí množstvo potrebné na cestu. Príslušné množstvo odhadne obdobne ako pri dovoze (§ 14 ods. 2). Prepustenie vyznačí na zozname zásob. Práve tak prepustí zariadenie plavidla zapísané v zozname inventára, prípadne v zozname zásob (§ 12 ods. 3).

(7) Colnú kontrolu členov posádky a cestujúcich a prehliadku batožín vykonáva pohraničná prístavná colnica obdobne ako pri dovoze (§ 14 ods. 1). Po skončení colnej a pasovej kontroly smú cestujúci opustiť plavidlo len so súhlasom colných a pohraničných orgánov.

(8) Vodca plavidla je povinný odovzdať výstupnej colnici všetky výstupné zoznamy nákladu a predpísané doklady na tovar naložený pod dohľadom vnútrozemských colníc, ako aj zoznam zásob.

(9) Pohraničná prístavná (výstupná) colnica sa presvedčí, či colné uzávery na nakladacích priestoroch alebo na tovare prejednanom inými colnicami sú neporušené, porovná náklad plavidla s výstupnými zoznamami nákladu a s colnými dokladmi, vykoná prehliadku všetkých ostatných priestorov plavidla včítane kajút a vykoná kontrolu zásob, zariadenia, členov posádky, cestujúcich a batožín. Výsledok kontroly vyznačí colnica na výstupných zoznamoch nákladu i na zozname zásob a ponechá si ich; ak nezistí závady, prepustí plavidlo do cudziny.

(10) Výstupná colnica je oprávnená vykonať opätovnú prehliadku alebo náhodnú kontrolu prejednaného tovaru; prehliadku je povinná vykonať, ak sú colné uzávery porušené alebo ak je iné dôvodné podozrenie, že obsah zásielky bol zmenený alebo že sa s tovarom nakladalo iným nedovoleným spôsobom.

PIATA ČASŤ

Poukazovanie

§ 16

Všeobecné ustanovenia

(1) O poukazovaní tovaru a batožín v lodnej doprave platia všeobecné colné predpisy (§ 1), pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak.

(2) Colný účastník navrhne poukázanie každej zásielky dvojmo vyhotovenou ohláškou a pripojí všetky sprievodné listiny. Poukazujúca colnica vyhotoví doplnením ohlášky dvojmo colnú sprievodku, v ktorej určí primeranú lehotu na dodanie poukazovaného tovaru (batožín) prijímajúcej colnici. Poukázanie tovaru vyznačí colnica v zozname nákladu. Prvopis colnej sprievodky so sprievodnými listinami vydá colnica plavebnému podniku, druhopis si ponechá. Prijímacia colnica potvrdí na prvopise sprievodky dodanie tovaru a vráti ho poukazujúcej colnici.

§ 17

Preprava poukázaného tovaru

(1) Na dopravu poukázaného tovaru môžu sa spravidla používať len plavidlá, ktoré sa môžu dať pod colnú uzáveru. Za také sa považujú predovšetkým plavidlá, ktoré sú opatrené osobitným uzáverovým zariadením. Ak je o stavbe, zariadení a uzávere plavidiel dojednaná medzinárodná zmluva, platia ustanovenia tejto zmluvy.

(2) Plavidlá, ktoré nemajú uzáverové zariadenie a ktorých nakladacie priestory nemožno uzavrieť colnou uzáverou, smú sa použiť na prepravu poukázaného tovaru spravidla len vtedy, ak možno dať tovar pod kusovú uzáveru alebo ak colnica nariadi colný sprievod. Od kusovej uzávery alebo od sprievodu môže colnica upustiť najmä pri preprave tovaru, ktorého totožnosť možno ľahko zistiť podľa váhy a počtu kusov a pod. (napr. stroje, koľajnice) alebo pri preprave voľne naloženého hromadného tovaru.

§ 18

Prekladanie poukázaného tovaru

(1) Tovar poukázaný pod kusovou colnou uzáverou a tovar, ktorý sa nedal pod takú uzáveru preto, že jeho totožnosť možno ľahko zistiť, môže byť prekladaný na iné plavidlo, na železničný vozeň a na cestné vozidlo dopravného podniku alebo naopak bez colného dohľadu.

(2) Tovar poukázaný pod priestorovou colnou uzáverou smie byť prekladaný len pod colným dohľadom.

ŠIESTA ČASŤ

Colné konanie o plavidlách a ich príslušenstve, prevádzkových prostriedkoch a predmetoch služobnej potreby

§ 19

Plavidlá

(1) Tuzemské plavidlá zaradené do lodného parku tuzemského plavebného podniku, ktoré vstupujú do cudziny ako dopravné prostriedky, prepúšťajú sa do záznamového obehu v cudzine bez návrhu colného účastníka a bez osobitného konania, a to na čas, po ktorý zostanú dočasne v cudzine.

(2) Cudzozemské plavidlá zaradené do lodného parku cudzozemského plavebného podniku, ktoré vstupujú do tuzemska ako dopravné prostriedky, prepúšťajú sa do záznamového obehu v tuzemsku bez návrhu colného účastníka a bez osobitného konania, a to na čas, po ktorý ostanú dočasne v tuzemsku.

(3) Ak majú byť plavidlá, ktoré sú v záznamovom obehu v cudzine (v tuzemsku) ponechané natrvalo v cudzine (v tuzemsku), musia byť prejednané do voľného obehu.

§ 20

Najaté plavidlá

(1) Cudzozemské plavidlá, ktoré najíma tuzemský plavebný podnik, aby ich dočasne zaradil do svojho lodného parku, môžu byť prepustené do záznamového obehu v tuzemsku za podmienok ustanovených všeobecnými colnými predpismi. Prepustenie do záznamového obehu povoľujú prístavné colnice.

(2) O tuzemských plavidlách, ktoré najíma cudzozemský plavebný podnik, platí obdobne ustanovenie odseku 1.

§ 21

Zariadenie plavidiel

Zariadenie plavidiel, ich výstroj, nakladacie a ochranné pomôcky a pod. prepustia sa s plavidlom, ktorého príslušenstvo tvoria, ak sú uvedené v niektorej lodnej listine alebo v zozname zásob.

§ 22

Náhradné súčiastky plavidiel

(1) Náhradné súčiastky, ktoré tvoria výstroj plavidla, prepustia sa s plavidlom. Náhradné súčiastky a predmety výstroja, ktoré cudzozemský plavebný podnik zasiela na opravu cudzozemských plavidiel kotviacich v tuzemsku, prepustí colnica do záznamového obehu v tuzemsku bez osobitného konania, ak vyhlási plavebný podnik, že súčiastky budú použité na opravu. Taktiež prepustí voľne do cudziny poškodené súčiastky cudzozemského plavidla.

(2) O náhradných súčiastkach a o predmetoch výstroja, ktoré tuzemský plavebný podnik zasiela na opravu tuzemských plavidiel kotviacich v cudzine, platí obdobne ustanovenie odseku 1. Poškodené súčiastky tuzemských plavidiel prepustí colnica pri dovoze bez cla, ak vyhlási tuzemský podnik, že ide o také súčiastky.

§ 23

Pohonné hmoty a predmety služobnej potreby

(1) Pohonné hmoty, mazacie oleje, tuky a iné pomôcky potrebné pre prevádzku, ktoré sú na plavidle, sú oslobodené od cla v množstve primeranom spotrebe za cesty. Od cla sú tiež oslobodené pohonné hmoty, mazacie oleje a tuky dovážané cudzozemskými plavebnými podnikmi pre vlastné plavidlá zdržujúce sa dočasne v tuzemsku, a to pod podmienkou, že sa nepoužijú na iný účel.

(2) Od cla sú oslobodené predmety služobnej potreby pre cudzozemské plavebné podniky v tuzemsku (napr. tlačivá, obálky, pečiatky, písacie a počítacie stroje a iné drobné kancelárske zariadenie), rovnošaty pre ich zamestnancov a pod.


SIEDMA ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 24

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 148/1954 Ú. l. (č. 174/1954 Ú. v.), ktorou sa vydáva colný plavebný poriadok a poriadok o colnej uzávere pre riečne lode.

§ 25

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1963.


Prvý námestník ministra:

inž. Úbl v. r.