Vyhláška č. 35/1963 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-35
Čiastka 19/1963
Platnosť od 25.04.1963 do31.08.1965
Účinnosť od 01.09.1963 do31.08.1965
Zrušený 84/1965 Zb.
Znenie 01.09.1963

35

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 8. apríla 1963,

ktorou sa mení a doplňuje príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi a s Ústrednou radou odborov podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu pre povolanie v učebnom pomere (učňovského zákona):


Čl. I

Príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch v znení vyhlášky č. 57/1962 Zb. a č. 83/1962 Zb. sa v skupinách 01 Baníctvo, 02 Hutníctvo, 06 Stavebníctvo, 07 Stavebné hmoty, keramika a sklárstvo, 09 Polygrafia, spracovanie papiera, fotografia a film, 10 Textil a odevníctvo, 13 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, 15 Obchod, pohostinstvo a rôzne nevýrobné služby mení a doplňuje takto:

1. Učebný odbor č. 1515 sa mení a znie takto:

Označenie učebného odboruChlapci - Ch
Dievčatá - D
Stručný opis učebného odboruDoba učebného pomeru pre dorast, ktorý ukončil
ČísloNázovpovinnú školskú dochádzkuúplné stred. všeobecné vzdelanie
„1515Predavač kníh
Predavačka kníh
Ch
D
Predaj kníh, hudobnín a gramofónových platní. Ich odborné uskladňovanie. Administratívne práce v predajni 3 1“

2. Novo sa vyhlasujú tieto učebné odbory:

Označenie učebného odboruChlapci - Ch
Dievčatá - D
Stručný opis učebného odboruDoba učebného pomeru pre dorast, ktorý ukončil
ČísloNázovpovinnú školskú dochádzkuúplné stred. všeobecné vzdelanie
„0103Rubač-razič Ch Dobývanie uhlia v poruboch, razenie prekopov, smerových a úpadových chodieb, zakladanie horniny do vyrúbaných priestorov 3 -
0105 Strojník dobývacích a raziacich strojov Ch Obsluha dobývacích a raziacich strojov pri dobývaní uhlia a razení banských diel a ich bežná údržba3 1,5
0106 Strojník dopravných zariadení Ch Obsluha banských dopravných zariadení, ich montáž a demontáž a bežná údržba,zavádzanie signálnych zariadení 3 1,5
0107Banský zámočník Ch Montáž, údržba a opravy banských strojov a zariadení 3 1,5
0108Banský elektromontér Ch Montáž, inštalácia, pripájanie, údržba a opravy elektrických strojov, stavba banskéhorozvodu elektrickej energie 3 1,5
0233Reťazár
Reťazárka
Ch
D
Výroba zváraných reťazí, príslušenstvo, obsluha, údržba a nastavovanie strojovéhoreťazárskeho zariadenia 2 -
0631Merač
Meračka
Ch
D
Obsluha, udržiavanie a nastavovanie geodetických strojov. Meranie a vytyčovaniev teréne. Stavba meračských signálov a osadzovanie meračských znakov. Jednoduché prekresľovanie a opisovanie meračských podkladov 3 1
0759Sklár-vláknar
Sklárka-vláknarka
Ch
D
Výroba a spracovanie rôznych druhov skleneného vlákna 2 -
1092 Výrobkyňa textilných hračiek DVýroba všetkých druhov textilných hračiek s použitím plastických látok 2 -“

3. Zrušujú sa tieto učebné odbory:

„0932 Kartonážnik

Kartonážnička

0933 Puzdrár

Puzdrárka

1301 Pestovateľ-chovateľ

Pestovateľka-chovateľka

1323 Poľnohospodársky mechanizátor

Výchova učňov v týchto odboroch, ktorí v učebnom roku 1963/64 budú v druhom alebo treťom roku učebného pomeru, bude dokončená v učebných odboroch a za podmienok určených doterajšími predpismi.“


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1963.


Minister:

v z. Hendrych v. r.