Opatrenie č. 2/1963 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Štátneho cenového výboru

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-2
Čiastka 1/1963
Platnosť od 05.01.1963 do09.11.1965
Účinnosť od 05.01.1963 do09.11.1965
Zrušený 113/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 12/1963 Zb. zo dňa 25. januára 1963.

Znenie 05.01.1963

2

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 5. januára 1963

o zriadení Štátneho cenového výboru

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Zriaďuje sa Štátny cenový výbor ako orgán vlády pre otázky ústredného riadenia plánovania, tvorby a kontroly cien.

§ 2

(1) Štátny cenový výbor pomáha vláde pri vykonávaní zásadných opatrení v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien a usmerňuje činnosť ústredných orgánov na tomto úseku.

(2) Štátny cenový výbor najmä

a) posudzuje návrhy cenovo-politických opatrení, ktoré sa predkladajú vláde;

b) predkladá vláde návrhy na opatrenia v oblasti cenovej politiky;

c) vyhodnocuje pôsobenie cenovej sústavy a využívanie cien v sústave riadenia národného hospodárstva, organizáciu plánovania, tvorby a kontroly cien na jednotlivých stupňoch riadenia;

d) sleduje, vyhodnocuje a usmerňuje činnosť ústredných orgánov v zásadných otázkach cien a ich vzájomnú spoluprácu;

e) usmerňuje výskum v oblasti cien, najmä na úseku plánovania a tvorby cien;

f) sleduje a prejednáva otázky súvisiace s výsledkami spolupráce a výmeny skúseností s ostatnými krajinami socialistického tábora v cenovej oblasti;

g) usmerňuje výchovu a zvyšovanie kvalifikácie cenových pracovníkov, prípravu nových kádrov pre tento úsek;

h) zabezpečuje vykonávanie širokej propagácie zásad cenovej tvorby, ich dodržiavanie a účasť pracujúcich na nej.

§ 3

(1) Činnosť Štátneho cenového výboru vedie predseda, ktorý je členom vlády.

(2) Členov Štátneho cenového výboru vymenúva vláda.

§ 4

Úlohy, právomoc a spôsob činnosti a organizáciu Štátneho cenového výboru podrobnejšie vymedzí štatút, ktorý schvaľuje na návrh predsedu Štátneho cenového výboru vláda.


§ 5

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.