Vyhláška č. 15/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-15
Čiastka 8/1963
Platnosť od 15.02.1963 do25.07.2008
Účinnosť od 15.02.1963 do25.07.2008
Zrušený 362/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 Zmluva nadobudla platnosť 10. januára 1963.

Znenie 15.02.1963

15

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. januára 1963

o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou

Dňa 29. mája 1961 bola v Prahe podpísaná Zmluva o priateľstve medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou.

So Zmluvou vyslovilo Národné zhromaždenie súhlas 19. septembra 1961 a prezident republiky ju ratifikoval 11. decembra 1961. Ratifikačné listiny boli vymenené 10. januára 1963 v Djakarte.

Podľa svojho článku 7 Zmluva nadobudla platnosť 10. januára 1963.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

ZMLUVA

o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou

Prezident Československej socialistickej republiky a prezident Indonézskej republiky

vedení snahou na základe vzájomného rešpektovania štátnej zvrchovanosti, nevmešovania do vnútorných záležitostí, rovnoprávnosti a vzájomných výhod ďalej rozvíjať a upevňovať priateľské vzťahy a spoluprácu medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou,

pevne odhodlaní prispieť k zmierneniu medzinárodného napätia, vytvoreniu dôvery medzi štátmi a rozvoju medzinárodnej spolupráce,

presvedčení o tom, že ďalšie upevňovanie a rozvoj priateľských vzťahov a vzájomnej spolupráce medzi Československom a Indonéziou zodpovedá záujmom ľudu obidvoch krajín,

prajúc si uskutočňovať vo svojich vzájomných vzťahoch ciele a zásady Organizácie spojených národov a rezolúcie XIII. zasadania Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov o opatreniach na uplatňovanie a šírenie mierových a susedských vzťahov medzi štátmi,

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu o priateľstve a spolupráci:

Článok 1

Obidve zmluvné strany slávnostne vyhlasujú, že obidva štáty sa zúčastnia všetkých medzinárodných aktov, ktorých cieľom je zabezpečenie svetového mieru a bezpečnosti, rozvíjanie mierovej

spolupráce a úplná likvidácia kolonializmu a imperializmu vo všetkých jeho prejavoch a ktoré sú v súlade s cieľmi a zásadami Charty Organizácie spojených národov.

Článok 2

Obidve zmluvné strany si budú vymieňať názory o dôležitých medzinárodných otázkach týkajúcich sa záujmov obidvoch strán.

Článok 3

Zmluvné strany sa zaväzujú rozvíjať svoje vzťahy a vzájomnú spoluprácu na základe vzájomného rešpektovania zvrchovanosti a nevmešovania do vnútorných záležitostí, rovnoprávnosti a vzájomných výhod.

Článok 4

Zmluvné strany sa dohodli riešiť všetky spory, ktoré by medzi nimi mohli vzniknúť, výlučne mierovými prostriedkami a v súlade s ustanoveniami Charty Organizácie spojených národov.

Článok 5

Zmluvné strany sú presvedčené, že vzájomne prospešná hospodárska spolupráca je pevným základom ich mierových a priateľských vzťahov, a preto sa zaväzujú ďalej upevňovať túto spoluprácu v záujme výstavby a rozvoja obidvoch krajín.

Článok 6

Obidve zmluvné strany sa dohodli, že v záujme čo najširšieho poznania kultúrneho bohatstva druhej krajiny a stáleho zvyšovania technickej úrovne svojich hospodárstiev budú ďalej rozvíjať a podporovať vzájomné styky v oblasti školstva, kultúry, vedy a techniky a prispievať tak k prehlbovaniu porozumenia medzi národmi obidvoch krajín.

Článok 7

1. Táto Zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ku ktorým dôjde v Djakarte v čase čo najkratšom.

2. Táto Zmluva sa dojednáva na neobmedzené časové obdobie a zostane v platnosti, pokiaľ ju ktorákoľvek zo zmluvných strán nevypovie písomne dvanásť mesiacov vopred.

Dané v Prahe 29. mája 1961 vo dvoch vyhotoveniach v jazyku českom, indonézskom a anglickom, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť.

Prezident Československej socialistickej republiky

Antonín Novotný v. r.

Prezident Indonézskej republiky

dr. Sukarno v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.