Zákon č. 104/1963 Zb.Zákon o zriadení a právomoci Vládneho výboru pre cestovný ruch.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-104

(v znení č. 207/1968 Zb.)

Čiastka 58/1963
Platnosť od 19.12.1963
Účinnosť od 01.01.1969
Aktuálne znenie 01.01.1969

104

ZÁKON

z 5. decembra 1963

zriadení a právomoci Vládneho výboru pre cestovný ruch

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Základné ustanovenie

Zriaďuje sa Vládny výbor pre cestovný ruch ako orgán vlády pre riadenie domáceho a zahraničného cestovného ruchu.

§ 2

Hlavné úlohy

(1) Vládny výbor pre cestovný ruch plní najmä tieto úlohy:

- organizuje a riadi domáci a zahraničný cestovný ruch;

- zúčastňuje sa na dojednávaní medzinárodných zmlúv a dohôd, pokiaľ sa týkajú zahraničného cestovného ruchu;

- schvaľuje účasť československých organizácií cestovného ruchu v medzinárodných organizáciách;

- schvaľuje podľa smerných ukazovateľov určených vládou návrh plánu rozvoja cestovného ruchu;

- prejednáva a prijíma opatrenia týkajúce sa cestovného ruchu.

(2) Vládny výbor pre cestovný ruch vydáva vo svojej pôsobnosti na základe zákonov a vládnych nariadení a na ich vykonanie všeobecne záväzné právne predpisy.

§ 4

Krajské komisie pre cestovný ruch

Krajské národné výbory zriaďujú krajské komisie pre cestovný ruch a rozhodujú o tom, v ktorých okresoch, prípadne miestach zriaďujú okresné, prípadne mestské a miestne národné výbory komisie pre cestovný ruch.

§ 5

Organizácia

(1) Predsedu a členov Vládneho výboru pre cestovný ruch vymenúva a odvoláva vláda.

(2) Podrobnejšie vymedzenie pôsobnosti Vládneho výboru pre cestovný ruch ustanoví štatút, ktorý na jeho návrh schvaľuje vláda.


Záverečné ustanovenia

§ 6

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 7/1956 Zb. o presune pôsobnosti v odbore cudzineckého cestovného ruchu.

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.