Opatrenie č. 1/1963 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1963-1
Čiastka 1/1963
Platnosť od 05.01.1963 do09.11.1965
Účinnosť od 05.01.1963 do09.11.1965
Zrušený 115/1965 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 12/1963 Zb. zo dňa 25. januára 1963.

Znenie 05.01.1963

1

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 5. januára 1963

o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva je ústredný orgán štátnej správy; jej hlavnou úlohou je centrálne zabezpečovať, aby sa miestne hospodárstvo riadené národnými výbormi rozvíjalo v súlade s ostatnými odvetviami národného hospodárstva a stále lepšie uspokojovalo potreby pracujúcich.

§ 2

Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva plní v úzkej spolupráci s národnými výbormi a ich orgánmi najmä tieto úlohy:

a) na úseku miestneho hospodárstva pripravuje a prejednáva návrh plánu a kontroluje jeho plnenie; rieši zásadné otázky organizácie miestneho hospodárstva; riadi jeho materiálno-technické zásobovanie a odbyt; zabezpečuje vysokú úroveň odborného vedenia odvetví a organizuje jeho technický rozvoj; stará sa o výchovu učňov a napomáha pri výchove odborných technických kádrov; riadi výskum a vývoj a zavádzanie nových druhov výrobkov a služieb; vykonáva pôsobnosť ústredného orgánu v metodických, cenových a mzdových veciach a v otázkach normalizácie a typizácie;

b) zabezpečuje hospodárnu správu a údržbu bytového majetku, vydávanie a vykonávanie predpisov o hospodárení s bytmi i nebytovými miestnosťami a o určovaní nájomného a vedľajších platieb;

c) zabezpečuje vykonávanie zberu všetkých surovín v rozsahu určenom vládou.

§ 3

Ústrednú správu pre rozvoj miestneho hospodárstva vedie jej vedúci, ktorého na návrh vlády vymenúva a odvoláva prezident republiky.

§ 4

Pôsobnosť a organizáciu Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva podrobnejšie upraví jej štatút, ktorý vydá vláda.

§ 5

Na zabezpečenie svojich úloh môže Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva vydávať na základe zákonov a vládnych nariadení a na ich vykonanie všeobecne záväzné právne predpisy.

§ 6

(1) Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva sa vytvorí z doterajšieho Ústredného úradu pre veci národných výborov, ktorý sa zrušuje.

(2) Z ostatných pôsobností Ústredného úradu pre veci národných výborov prechádzajú na Ministerstvo vnútra veci v odbore územného členenia štátu, zabezpečovania socialistického poriadku národnými výbormi, dobrovoľných spoločenských organizácií a zhromaždení, matrík, ďalej organizačno-technickej prípravy volieb a otázky súvisiace so systemizáciou aparátu národných výborov.


§ 7

Zrušuje sa zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 85/1961 Zb. o zriadení Ústredného úradu pre veci národných výborov.

§ 8

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.