Opatrenie č. 47/1962 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o začlenení Československej akadémie pôdohospodárskych vied do Československej akadémie vied.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1962-47
Čiastka 24/1962
Platnosť od 16.05.1962 do31.12.1992
Účinnosť od 01.04.1962 do31.12.1992
Zrušený 599/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 48/1962 Zb. zo dňa 18. mája 1962.

Znenie 01.04.1962

47

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 11. mája 1962

o začlenení Československej akadémie pôdohospodárskych vied do Československej akadémie vied

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa článku 60 ods.2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

V záujme komplexného riešenia základných teoretických problémov pôdohospodárskej vedy za účasti všetkých vedných odborov a žiadúceho rozvoja základného teoretického výskumu dôležitého pre pôdohospodárstvo prechádzajú úlohy základného teoretického výskumu, ktoré doteraz plnila Československá akadémia pôdohospodárskych vied, na Československú akadémiu vied. Zabezpečovanie ostatných úloh Československej akadémie pôdohospodárskych vied prislúcha Ministerstvu poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

§ 2

Výskumné pracoviská Československej akadémie pôdohospodárskych vied plniace úlohy základného teoretického výskumu sa začleňujú do Československej akadémie vied; ostatné výskumné pracoviská Československej akadémie pôdohospodárskych vied sa priamo podriaďujú Ministerstvu poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

§ 3

Podrobné rozdelenie výskumných úloh a výskumných pracovísk vykoná predseda Československej akadémie vied v dohode s ministrom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

§ 4

Členstvo v Československej akadémii pôdohospodárskych vied spolu s právami a povinnosťami s ním spojenými zaniká.


§ 5

Zrušuje sa zákon č. 90/1952 Zb. o Československej akadémii pôdohospodárskych vied v znení zákona č. 6/1956 Zb. a zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 90/1958 Zb. o zriadení Pobočky Československej akadémie pôdohospodárskych vied na Slovensku.

§ 6

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1962.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.