Zákon č. 123/1962 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o pôdohospodárskej dani

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1962-123
Čiastka 68/1962
Platnosť od 28.12.1962 do31.12.1966
Účinnosť od 28.12.1962 do31.12.1966
Zrušený 112/1966 Zb.
Znenie 28.12.1962

123

ZÁKON

z 19. decembra 1962,

ktorým sa mení a doplňuje zákon o pôdohospodárskej dani

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 50/1959 Zb. o pôdohospodárskej dani sa mení a doplňuje takto:

1. § 3 znie:

„Od dane sú oslobodení členovia jednotných roľníckych družstiev, a to tak z príjmov, ktoré dostávajú od družstva v peniazoch alebo naturáliách ako odmenu za prácu, prípadne ako splátky investičných pôžičiek, ako aj z príjmov dosiahnutých zo záhumienkového hospodárstva, s výnimkou príjmov z pestovania viniča.“

2. § 7 ods. 1 znie:

(1) Dani podrobeným príjmom sú skutočne dosiahnuté celkové hrubé peňažné tržby z rastlinnej a živočíšnej výroby, z pomocných hospodárskych odvetví a pridruženej výroby, príjmy za práce a služby, tržby za poľnohospodárske výrobky dodané členmi jednotných roľníckych družstiev na splnenie nákupných úloh družstva a hodnota naturálií rozdeľovaných na pracovné jednotky. Od dani podrobených príjmov sa odčítajú sumy pridelené nedeliteľnému fondu na rozšírenú reprodukciu a na splátky investičných pôžičiek členov a hodnota úspor na stavbách vykonávaných svojpomocou.“

3. § 8 znie:

(1) Sadzba dane je v oblasti

horskej a zemiakársko-ovosnej 1 %
zemiakárskej 1 - 5 %
repárskej 5 - 12 %
kukuričnej 4 - 10 %

základu dane.

(2) Ministerstvo financií určí v dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva priemernú výšku dane pre jednotlivé kraje a výrobné oblasti, pri ktorých je sadzba dane ustanovená rozpätím, a to v rámci tohto rozpätia. Obdobne určí krajský národný výbor priemernú výšku dane pre jednotlivé okresy.

(3) Rada okresného národného výboru po prerokovaní s radou miestneho národného výboru určí pre každé jednotné roľnícke družstvo, pôda ktorého je zaradená do oblasti, pre ktorú je sadzba dane ustanovená rozpätím, sadzbu dane v rámci tohto rozpätia s prihliadnutím na miestne výrobné podmienky, najmä na tie, ktoré nie sú dostatočne vyjadrené zaradením pôdy do výrobnej oblasti.

(4) Jednotným roľníckym družstvám pestujúcim vinič zvýši národný výbor vyrubenú daň o

a) 5,- až 7,- Kčs za každý vyrobený liter vína,

b) 3,50 až 5,- Kčs za každý kilogram zobratého hrozna,

ktorý nedodajú za ustanovené nákupné ceny do centrálnych fondov alebo ktorý rozdelia, prípadne predajú svojim členom ako naturálne odmeny nad množstvo určené vlastnými stanovami, prípadne celoročným výrobným a finančným plánom schváleným okresným národným výborom." 1)

4. § 9 ods. 1 znie:

(1) Daň vyrubenú podľa § 8 zníži miestny národný výbor družstvám, ktoré z vlastných prostriedkov pridelia nedeliteľnému fondu na rozšírenú reprodukciu a na splátky investičných pôžičiek členov sumu prevyšujúcu hranicu určenú Ministerstvom financií a Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, a to o 10 - 50 % súm pridelených nedeliteľnému fondu nad určenú hranicu.“

5. § 10 ods. 1 a 4 znie:

(1) Jednotné roľnícke družstvo je povinné platiť preddavky na daň za bežný rok, a to z predbežnej ročnej povinnosti 20 % vždy najneskoršie do 31. marca, 30 % do 31. júla, 20 % do 30. septembra a 30 % do 30. novembra bežného roku.

(4) Zvýšenie dane podľa § 8 ods. 4, pokiaľ pripadá na uplynulé splátky dane, je splatné do 15 dní po doručení platobného výmeru. Zostávajúce sumy sú splatné v pravidelných splátkach dane. Zvýšenie dane podľa § 20 ods. 3 je splatné do 15 dní po doručení platobného výmeru.“

6. § 15 ods. 2 až 4 znie:

(2) Daňovníkom vykonávajúcim pôdohospodársku výrobu na výmere väčšej ako 20 árov, u ktorých ich príjmy alebo príjmy ich manželov alebo druhov (manželiek alebo družiek) z pracovného pomeru alebo zo súkromnej zárobkovej činnosti a pod. prevyšujú príjmy z pôdohospodárskej výroby, zvýši národný výbor vyrubenú daň až o 100%, spravidla najmenej o 100 Kčs.

(3) Daňovníkom pestujúcim vinič na výmere väčšej ako 5 árov zvýši národný výbor vyrubenú daň o

a) 5,- až 7,- Kčs za každý vyrobený liter vína,

b) 3,50 až 5,- Kčs za každý kilogram zobratého hrozna,

ktorý nedodajú za ustanovené nákupné ceny do centrálnych fondov, prípadne ktorý použijú pre vlastnú spotrebu nad určené množstvo.*)

(4) Daň sa nevyrubí, ak je po zvýšení alebo znížení menej ako 20 Kčs.“

7. § 17 znie:

„Daneprosté minimum

Daňovníkom, ktorí sú odkázaní svojou výživou a výživou svojej rodiny výhradne na príjem z pôdohospodárskej výroby, daň sa nevyrubí, ak tieto príjmy neprevyšujú 3 000 Kčs ročne.“

8. § 19 ods. 1 a 3 znie:

(1) Daňovníci sú povinní si daň vypočítať sami a zaplatiť ju príslušnému národnému výboru v splátkach, a to 20 % dane vždy najneskoršie do 31. marca, 30 % do 31. júla, 20 % do 30. septembra a 30 % do 30. novembra bežného roka.

(3) Zvýšenie dane podľa § 20 ods. 3 je splatné do 45 dní odo dňa vyloženia predpisného zoznamu, prípadne do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. Rozdiel vo vyrubenej dani pripadajúci na zvýšenie základu dane podľa § 14 a zvýšenie dane podľa § 15 ods. 2 a 3, pokiaľ pripadá na uplynulé splátky dane, je splatný do 45 dní odo dňa vyloženia predpisného zoznamu, prípadne do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru. Zostávajúce sumy sú splatné v pravidelných splátkach dane.“

9. § 20 ods. 2 a 3 znie:

"(2) Zoznanie k dani nemusia podať daňovníci, u ktorých nedošlo k zmenám v okolnostiach rozhodujúcich pre vyrubenie dane a ktorí túto skutočnosť oznámia v lehote uvedenej v odseku 1 národnému výboru.

(3) Ak daňovník nepodá zoznanie alebo oznámenie včas, môže sa mu daň podľa § 15 ods. 1 zvýšiť až o 10 %."


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a platí pre vyrubenie pôdohospodárskej dane začínajúc rokom 1963.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Predaj vína priamo spotrebiteľom je zakázaný vyhláškou č. 103/1962 Zb. o úprave predaja prebytkov poľnohospodárskych výrobkov.