Vyhláška č. 112/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Zb. o označovaní absolventov vysokých škôl

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1962-112
Čiastka 60/1962
Platnosť od 30.11.1962 do30.04.1966
Účinnosť od 01.12.1962 do30.04.1966
Zrušený 19/1966 Zb.
Redakčná poznámka

ustanovenie čl. I bod 2 nadobúda účinnosť 1. decembrom 1962

Znenie 01.12.1962

112

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

z 19. novembra 1962,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Zb. o označovaní absolventov vysokých škôl

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi podľa § 21 ods. 4 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb.:


Čl. I

Ustanovenie § 1 vyhlášky č. 94/1961 Zb. o označovaní absolventov vysokých škôl sa mení a doplňuje takto:

1. V skupine „Poľnohospodárstvo a lesníctvo“ sa mení

Smer Odbor Označenie absolventaOznačenie absolventky
Veterinárstvo Veterinárstvo promovaný veterinár promovaná veterinárka

a znie:

Smer Odbor Označenie absolventaOznačenie absolventky
Veterinárne lekárstvo Veterinárne lekárstvo promovaný veterinárny lekár promovaná veterinárna lekárka

2. Skupina „Prírodné a spoločenské vedy, osveta“ sa doplňuje

Smer Odbor Označenie absolventa Označenie absolventky
Spoločenské vedy Školská správa*)promovaný školský pracovník promovaná školská pracovníčka
Sociálne vedy*)promovaný spoločenskovedný pracovník promovaná spoločenskovedná pracovníčka

Čl. II

Ustanovenie čl. I bod 1 tejto vyhlášky nadobúda účinnosť 1. septembrom 1961, ustanovenie čl. I bod 2 1. decembrom 1962.


Prvý námestník ministra:

Křístek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Neučiteľské štúdium len na Univerzite 17. novembra.