Vyhláška č. 54/1961 Zb.Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave Z 2. Mája 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1961-54
Čiastka 24/1961
Platnosť od 23.06.1961
Účinnosť od 01.06.1961
Aktuálne znenie 01.06.1961

54

VYHLÁŠKA

Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave

Z 2. mája 1961,

Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady


§ 1

Rada Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady mestský národný výbor:

Odry - okres Nový Jičín.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. Júlom 1961.


Tajomník: Kempa v. r.

Predseda: Mušal v. r.