Vyhláška č. 39/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o zmene paušálneho sadzobníka náhradnej dávky a cla pri dovoze tovaru bez odplaty

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1961-39
Čiastka 17/1961
Platnosť od 29.04.1961 do31.10.1964
Účinnosť od 01.08.1961 do31.10.1964
Zrušený 190/1964 Zb.
Znenie 01.08.1961

39

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničného obchodu

z 25. apríla 1961

o zmene paušálneho sadzobníka náhradnej dávky a cla pri dovoze tovaru bez odplaty

Ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje v dohode s Ministerstvom financií podľa§ 40 ods. 2 a § 50 ods. 2 colného zákona č. 36/1953 Zb.:


§ 1

Paušálny sadzobník náhradnej dávky a cla, vydaný ako príloha k vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 175/1957 Ú. l. (Ú. v.) o náhradnej dávke za daň z obratu pri dovoze tovaru bez odplaty, sa nahradzuje paušálnym sadzobníkom uvedeným v prílohe.

§ 2

Pri zásielkách podaných na prepravu v cudzine pred 1. augustom 1961 sa použijú sadzby doterajšieho paušálneho sadzobníka.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1961.


Minister:

Krajčír v. r.


Príloha k vyhláške č. 39/1961 Zb.

PAUŠÁLNY SADZOBNÍK

náhradnej dávky a cla

Diel I.

POTRAVINY, POŽÍVATINY, NÁPOJE, TABAKOVÉ VÝROBKY

Por. čís. paušálneho sadzobníkaTovar Sadzba
I. KčsII. Kčs
1Káva, čaj pravý, korenie, žuvacia guma................................................................................................................................ za kg150,- 100,-
2 Kávový výťažok (nescafé a pod.), čajový výťažok (nestea a pod.).................................................................................... za kg400,- 250,-
3Šumivé víno, uhorská saláma, kaviár a kaviárové náhražky, kakaový prášok, čokoláda a čokoládové výrobky..... za kg 80,- 60,-
4 Lieh a liehoviny.......................................................................................................................................................................... za liter 150,- 100,-
Poznámka: V cestovnom styku je oslobodený od cla 1 liter liehovín; z prevyšujúceho množstva vyberie sa paušálna sadzba:
5až do 2 litrov................................................................................................................................................................................ za liter 20,-
6Víno hroznové a ovocné............................................................................................................................................................ za liter 20,- 10,-
Tabak a tabakové výrobky:
7 cigarety......................................................................................................................................................................................... za kus 1,- 0,50
8 ostatné tabakové výrobky a tabak............................................................................................................................................ za kg 500,- 200,-
Poznámka: V cestovnom styku je 200 cigariet alebo 40 cigár alebo 200 g tabaku oslobodené od cla a dávok; z prevyšujúceho množstva sa vyberie paušálna sadzba až do tohto množstva:
9z cigariet najviac do 200 kusov................................................................................................................................................ za kus 0,10
10 z cigár najviac do 40 kusov....................................................................................................................................................... za kus 0,25
11z tabaku všetkých druhov najviac do 200 g............................................................................................................................ za kg 100,-
12Ostatné potraviny, požívatiny a nápoje (aj liečivý bylinný čaj)............................................................................................. za kg 30,- 10,-

Diel II.

TEXTILNÝ TOVAR

Por. čís. paušálneho sadzobníkaTovar Sadzba
I. KčsII. Kčs
Všeobecná poznámka k dielu II.
Za pradivá podobné nylonu a silonu sa považujú pradivá z tzv. perlonu, grilonu, orlonu, dacronu, terylenu a pod., nie však pradivá z umelého hodvábu všetkých druhov (viskózové, Chardonettovo, acetátové a pod.).
Priadza:
13bavlnená, ľanová, nite z umelého hodvábu.................................................................................................................................. za kg 150,- 80,-
14vlnená................................................................................................................................................................................................... za kg 400,- 200,-
15 nite z prírodného hodvábu, nylonu, silonu a podobných umelých pradív................................................................................ za kg 200,- 80,-
Tkaniny, aksamiety, tovar stužkový, prámikársky a gombičkársky, čipkovina a tyl:
16 vlnené.................................................................................................................................................................................................... za kg 700,- 500,-
17z prírodného hodvábu, nylonu, silonu a podobných umelých pradív......................................................................................... za kg 600,- 400,-
18 iné........................................................................................................................................................................................................... za kg 200,- 100,-
Pančuchy, ponožky, podkolienky, rukavice, stávkové a pletené:
19pančuchy a podkolienky z prírodného hodvábu, nylonu, silonu a podobných umelých pradív............................................. za pár 50,- 30,-
20 pančuchy a podkolienky, iné; ponožky a rukavice z akýchkoľvek pradív.................................................................................... za pár 15,- 5,-
Tovar stávkový a pletený výslovne nevymenovaný:
21z prírodného hodvábu, nylonu, silonu a podobných umelých pradív........................................................................................ za kg 500,- 300,-
22 vlnený.................................................................................................................................................................................................... za kg 600,- 400,-
23iný.......................................................................................................................................................................................................... za kg 200,- 100,-
24 Vreckovky všetkých druhov................................................................................................................................................................ za 10 kusov50,- 20,-
Šály a šatky na hlavu:
25z prírodného hodvábu, nylonu, silonu a podobných umelých pradív........................................................................................ za kus 80,- 50,-
26vlnené................................................................................................................................................................................................... za kus 150,- 80,-
27 iné, aj šatky na krk všetkých druhov................................................................................................................................................ za kus 30,- 10,-
Šatstvo, bielizeň a iné veci šité z látok výslovne nevymenované:
28 vlnené.................................................................................................................................................................................................... za kg 600,- 400,-
29z prírodného hodvábu, nylonu, silonu a podobných umelých pradív......................................................................................... za kg 500,- 300,-
30iné........................................................................................................................................................................................................... za kg 200,- 100,-
31Tkaniny a stávkové látky kaučukom povlečené, napustené, potreté alebo vrstvami kaučuku medzi sebou spojené; odevy a iné konfekcionované predmety z týchto látok................................................................................................................................ za kg 80,- 50,-
32 Pružné tkaniny, pružný tovar stávkový (napr. ovinadlá, pančuchy) a prámikársky; odevy a iné konfekcionované predmety z týchto látok... za kg 120,- 60,-
33Knihárske plátno, voskované plátno, voskovaný mušelín, voskovaná dykyta (aj igelit a podobné plastické látky)........... za kg 80,- 40,-
34 Tovar z voskovaného plátna, voskovaného mušelínu, voskovanej dykyty, igelitu, nylonu a podobných plastických látok. za kg 200,- 100,-
35Ostatný tovar textilný výslovne nevymenovaný.................................................................................................................................. za kg 150,- 50,-

DIEL III.

OSTATNÝ TOVAR

Por. čís. paušálneho sadzobníkaTovar Sadzba
I. KčsII. Kčs
A. Tovar kefársky
36 Kefy a kefky všetkých druhov, štetce všetkých druhov ..................................................................... za kg 50,- 30,-
B. Papier a papierový tovar
37Papier fotografický citlivý ....................................................................................................................... za kg 150,- 50,-
38 Papierový tovar (tlačivá a prospekty, albumy, kalendáre, listový papier, zošity, notesy a pod.) za kg20,- 15,-
C. Kaučukový tovar
39 Rukavice a prsty kaučukové, kúpacie čiapky, bielizeň, zástery, zohrievacie fľaše, krúžky do zaváracích fliaš, duše do kopacích lôpt a pod. ..................................................................................................................................................................... za kg80,- 30,-
40 Pneumatiky (duše a plášte) .................................................................................................................. za kg 50,- 20,-
D. Tovar kožený a kožušnický
41Koža vyrobená všetkých druhov ............................................................................................................ za kg 200,- 100,-
42 Aktovky, kabelky, náprsné tobolky, peňaženky ................................................................................... za kg 500,- 300,-
43Kabáty, plášte, vesty, nohavice, čiapky, kukly a rukavice .................................................................. za kg 400,- 200,-
44 Kožušina, aj konfekcionovaná z ceny 90 %50 %
E. Tovar z hmôt sústružníckych, rezbárskych a plastických látok
45 Hrebene, ihlice, sponky a pod. .............................................................................................................. za kg 100,- 50,-
Filmy všetkých druhov:
46 osvetlené ................................................................................................................................................... za kg 80,- 30,-
47neosvetlené .............................................................................................................................................. za kg 100,- 40,-
F. Tovar železný a z všeobecných kovov
48Korčule ...................................................................................................................................................... za pár 80,- 40,-
49 Žiletky na holenie ..................................................................................................................................... za 10 kusov 20,- 5,-
50 Púdrenky a kovová bižutéria .................................................................................................................. za kg 100,- 40,-
G. Elektrické prístroje a elektrotechnické potreby
51Dynamá na bicykle .................................................................................................................................. za kus 40,- 15,-
52Elektrické motory spojené neodlučne s mechanickým zariadením pre kuchynskú alebo domácu potrebu (napr. elektrické strojčeky uchynské, ventilátory, vysávače prachu, leštiče parkiet, práčky, chladničky a pod.) a výmenné mechanické zariadenia k nim ........... za kg 100,- 40,-
53 Elektrické strojčeky na holenie a na strihanie vlasov ...................................................................... za kus 160,- 80,-
54Elektrónky ................................................................................................................................................ za kus 60,- 20,-
55 Rozhlasové a televízne prijímače, ako aj ostatné zariadenia rádiotelegrafné a rádiotelefonné, výslovne nevymenované a ich súčiastky, okrem elektrónok ........................................................................... z ceny 90 % 50 %
56 Zapaľovacie sviečky .............................................................................................................................. za kus 40,- 10,-
57 Elektrické podušky ................................................................................................................................ za kus 40,- 20,-
H. Vozidlá
58Bicykle aj s pomocným motorčekom; súčiastky k bicyklom .......................................................... z ceny 80 % 50 %
59Motorové vozidlá všetkých druhov ....................................................................................................... z ceny 80 % 50 %
60 Motory, chassis motorových vozidiel a ich súčiastky ...................................................................... z ceny 70 % 40 %
I. Tovar z drahých kovov
61 Výrobky z drahých kovov ....................................................................................................................... z ceny 100 %50 %
J. Prístroje, hudobné nástroje, hodiny a hodinky
62Fotografické, filmové a premietacie prístroje, ich príslušenstvo a súčiastky............................. z ceny 80 % 50 %
63 Lekárske prístroje a nástroje, teplomery, krúžidlá, rysovadlá, logaritmické pravítka, harmoniky ťahacie, hudobné nástroje a ich súčiastky .............. z ceny 60 % 40 %
64Fúkacie harmoniky ............................................................................................................................... za kus 10,- 5,-
65 Okuliare všetkých druhov .................................................................................................................... za kus 20,- 10,-
66Divadelné ďalekohľady ....................................................................................................................... za kus 100,- 50,-
67 Triedre, puškové ďalekohľady ........................................................................................................... z ceny 80 % 50 %
68Gramofónové platne ........................................................................................................................... za kus 10,- 5,-
69Gramofóny, gramorádiá, gramofónové chassis a ich súčiastky, výslovne nevymenované, písacie stroje, budíky .. z ceny 80 % 50 %
70 Hodinky všetkých druhov .................................................................................................................... z ceny 100 % 50 %
K. Tovar voňavkársky a kozmetické prostriedky
71Šampóny na vlasy, zubné pasty, zubné krémy a prášky, mydlo na holenie, pasty a krémy na holenie, soľ do kúpeľa, zásypy ............ za kg 80,- 30,-
72Voňavky .................................................................................................................................................. za kg 200,- 100,-
73Kolínska voda, líčidlá, púdre, toaletné krémy, lak na nechty a podobné kozmetické prostriedky ........................... za kg 100,- 50,-
74 Rúž na pery ........................................................................................................................................... za kus 20,- 8,-
L. Mydlo a sviečky
75 Mydlo, mydlové vločky a mydlový prášok, sviečky a podobný tovar ............................................. za kg 10,- 5,-
M. Ostatný tovar, vyššie nevymenovaný
76 Hračky všetkých druhov ....................................................................................................................... z ceny 40 % 20 %
Obuv kaučuková a kožená:
77 domáca a detská ................................................................................................................................. za pár 20,- 10,-
78 iná ........................................................................................................................................................... za pár 100,- 50,-
Plniace perá, aj guľôčkové a vložky do nich, mechanické tužky:
79nevystrojené drahými kovmi .............................................................................................................. za kus 20,- 5,-
80vystrojené drahými kovmi ................................................................................................................... za kus 80,- 50,-
81Zapaľovače, britvy, strojčeky na holenie a na strihanie vlasov, okrem elektrických................. za kus 50,- 10,-
82 Jedáce príbory, vreckové a iné nože, nožničky ............................................................................... za kg 100,- 50,-
83Ostatný tovar ......
N. Upotrebené predmety
84 Upotrebené šatstvo, bielizeň, obuv a iné upotrebené predmety ošatenia ............................... za kg 50,-
O. Poznámka
85Tovar, ktorý podľa všeobecného sadzobníka je bez cla alebo pri ktorom sa clo dočasne nevymeriava a nevyberá (suspenzia cla)*)bez náhradnej dávky a cla

*) Vládne nariadenie č. 59/1954 Sb. o úprave všeobecných colných sadzieb.