Vyhláška č. 32/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave pôsobnosti Československej obchodnej komory a predmetu podnikania podnikov Rapid a Polytechna.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1961-32

(v znení č. 42/1980 Zb.(nepriamo))

Čiastka 14/1961
Platnosť od 13.04.1961
Účinnosť od 01.07.1980
Aktuálne znenie 01.07.1980

32

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničného obchodu

z 31. marca 1961

o úprave pôsobnosti Československej obchodnej komory a predmetu podnikania podnikov Rapid a Polytechna

Ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje v dohode s Ministerstvom financií podľa §§ 2 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


Čl. II

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 105/1960 Zb. o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode, sa mení takto:

1. Ustanovenie § 3 ods. 1 znie:

(1) Hlavným predmetom podnikania podniku je

a) výlučné vykonávanie a sprostredkovanie akejkoľvek hospodárskej propagačnej činnosti a všetkých služieb potrebných pre propagačnú činnosť v zahraničnom obchode, najmä pri vydávaní propagačných a informačných prostriedkov a materiálov, ako aj pri obstarávaní vydavateľskej činnosti pre potreby zahraničného obchodu;

b) výlučné organizovanie a riadenie samostatných československých výstav (oficiálnych alebo poriadaných československými podnikmi zahraničného obchodu) v zahraničí, pokiaľ majú význam pre zahraničný obchod; poriadanie oficiálnych československých účastí na medzinárodných veľtrhoch a výstavách, ako aj iných podnikoch obdobnej povahy v zahraničí majúcich význam pre zahraničný obchod; koordinovanie individuálnych účastí československých podnikov zahraničného obchodu na nich, organizovanie a riadenie koordinovaných účastí podnikov zahraničného obchodu na zahraničných veľtrhoch a výstavách; zriaďovanie vzorkovní československých výrobkov v zahraničí pre účely obchodné i pre potreby technickej dokumentácie, ako aj organizovanie účasti československých a zahraničných podnikov na výstavách v tuzemsku, s výnimkou medzinárodného veľtrhu v Brne.“

2. Ustanovenie § 6 znie:

„Základný majetok podniku je 20 000 000 Kčs.“

Čl. III

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 3/1959 Ú. l. (Ú. v.) o zriadení podniku Polytechna, podniku zahraničného obchodu pre sprostredkovanie technickej spolupráce, sa mení takto:

K § 3 ods. 1 sa pripája toto ustanovenie označené písm. e):

e) výkon funkcie patentnej a známkovej kancelárie pre potreby československých prihlasovateľov v zahraničí, najmä vykonávanie všetkých potrebných opatrení v cudzine podľa udelených príkazov za účelom dosiahnutia a udržovania patentovej, známkovej a vzorovej ochrany a vedenie evidencie v cudzine udelených patentov a zapísaných ochranných známok a chránených vzorov.“


Čl. IV

Dňom počiatku účinnosti tejto vyhlášky prechádzajú na podniky Rapid a Polytechna práva a záväzky Československej obchodnej komory vzniknuté v súvislosti s vykonávaním činností, ktoré sa stávajú predmetom podnikania uvedených podnikov podľa tejto vyhlášky, najmä aj práva a záväzky zo zmlúv zastupiteľských, zmlúv o spolupráci so zahraničnými agentúrami, patentnými zástupcami a pod.

Čl. V

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1961.


Minister:

Krajčír v. r.