Vyhláška č. 28/1961 Zb.Vyhláška ministra dopravy a spojov, ktorou sa vyhlasuje doplňujúce ustanovenie Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM), vydané na zhospodárnenie železničnej dopravy sústredením medzinárodnej prepravy tovaru na hospodárne cesty

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1961-28
Čiastka 13/1961
Platnosť od 31.03.1961 do31.12.1964
Účinnosť od 01.04.1961 do31.12.1964
Zrušený 6/1965 Zb.
Znenie 01.04.1961

28

VYHLÁŠKA

ministra dopravy a spojov

z 29. marca 1961,

ktorou sa vyhlasuje doplňujúce ustanovenie Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM), vydané na zhospodárnenie železničnej dopravy sústredením medzinárodnej prepravy tovaru na hospodárne cesty

Minister dopravy a spojov vyhlasuje podľa § 47 zákona č. 97/1950 Zb. o dráhach:


§ 1

Dňom 1. apríla 1961 nadobúda účinnosť doplňujúce ustanovenie k článku 5 Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) prijaté na osobitnej konferencii zmluvných štátov v Berne v dňoch 5. až 7. júla 1960 o zhospodárnení železničnej dopravy sústredením medzinárodnej prepravy tovaru na hospodárne cesty.

§ 2

Znenie doplňujúceho ustanovenia sa vyhlási v Tarifnom vestníku Ministerstva dopravy a spojov.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1961.


Minister:

Vlasák v. r.