Uznesenie č. 138/1961 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1961-138
Čiastka 64/1961
Platnosť od 07.12.1961 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.
Pôvodný predpis 07.12.1961

138

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 30. novembra 1961

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 22. septembra 1961 č. 101 Zb. o náhrade mzdy pri vojenskom cvičení.

Fierlinger v. r.