Vyhláška č. 118/1961 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o registrácii pracovných úrazov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1961-118
Čiastka 57/1961
Platnosť od 09.11.1961 do31.12.1969
Účinnosť od 01.01.1962 do31.12.1969
Zrušený 182/1969 Zb.
Znenie 01.01.1962

118

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

zo 17. októbra 1961

o registrácii pracovných úrazov

Ústredná rada odborov ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 29 zákona č. 65/1961 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci:


Oddiel 1

Základné ustanovenia

§ 1

Účel registrácie pracovných úrazov

Účinný boj proti pracovným úrazom vyžaduje, aby sa sústavne sledovali zdroje, príčiny, početnosť a závažnosť týchto úrazov. Na ten účel slúži ich riadna registrácia a štatistické vykazovanie. Správne vykonávaná registrácia pracovných úrazov a ich štatistické sledovanie umožní vykonávať podrobné rozbory stavu a vývoja pracovnej úrazovosti a na ich podklade určovať konkrétne opatrenia na odstránenie najčastejších zdrojov a príčin pracovných úrazov a tým vytvárať predpoklady na ich zníženie.

§ 2

Pojem registrácie

Registráciou sa rozumie

a) riadne vyšetrenie zdrojov a príčin každého pracovného úrazu po jeho ohlásení,

b) spísanie záznamu o ňom,

c) určenie preventívnych opatrení na zamedzenie opakovania tých istých alebo podobných úrazov a kontrola, či sa navrhnuté opatrenia vykonali v určenom termíne a rozsahu,

d) vedenie evidencie o pracovných úrazoch v denníku pracovných úrazov.

§ 3

Vecný rozsah platnosti vyhlášky

(1) Registrovať pracovné úrazy sú povinné závody všetkých odvetví národného hospodárstva, výrobné družstvá a jednotné roľnícke družstvá.

(2) Závodmi v zmysle odseku 1 sa rozumejú nielen podniky a závody výrobné, stavebné, dopravné, poľnohospodárske a obchodné, ale aj úrady, ústavy, súdy, školy, zariadenia štátnej správy, iné zariadenia, dobrovoľné a iné organizácie (ďalej len „závody“).

§ 4

Osobný rozsah platnosti vyhlášky

(1) Registrujú sa pracovné úrazy všetkých pracovníkov závodu. Za pracovníkov sa považujú aj učni, domácki robotníci a iní pracovníci závodu vykazovaní v evidenčnom počte pracovníkov závodu.

(2) Vo výrobných družstvách sa registrujú pracovné úrazy členov a iných pracovníkov výrobných družstiev.

(3) V jednotných roľníckych družstvách sa registrujú pracovné úrazy členov a iných pracovníkov jednotných roľníckych družstiev, vrátane osôb trvale v družstve pracujúcich a osôb vypomáhajúcich (dobrovoľne alebo pri plnení občianskej pracovnej povinnosti) v poľnohospodárskych závodoch jednotných roľníckych družstiev.

(4) Brigádnici sa považujú pre účely tejto vyhlášky za pracovníkov závodu alebo družstva, v ktorom utrpeli pracovný úraz.

(5) U študentov a žiakov sa registrujú všetky pracovné úrazy, ktoré sa im stali pri výrobnej práci alebo praxi v závode alebo v družstve, vykonávanej podľa učebných plánov a osnov. Úrazy registruje závod (družstvo), v ktorom sa stali.

§ 5

Úrazy podliehajúce registrácii

(1) Registrácii podliehajú úrazy, ktoré sa stali pracovníkom (členom)

a) pri výkone zamestnania alebo v priamej súvislosti s ním,

b) na ich pracovisku alebo v priestoroch závodu (družstva), a to i pri činnosti, ktorá nie je v súvislosti s prevádzkou závodu (družstva).

(2) Úrazy uvedené v odseku 1 (ďalej len „pracovné úrazy“) podliehajú registrácii, pokiaľ nimi bola spôsobená postihnutým pracovníkom (členom) neschopnosť k práci trvajúca aspoň 1 deň (smenu) okrem dňa, keď sa stal úraz, alebo smrť.

(3) Registrácii nepodliehajú úrazy na ceste do práce a z práce.

§ 6

Úrazy smrteľné, ťažké a hromadné

Pre účely tejto vyhlášky sa považujú

a) za smrteľný úraz každý pracovný úraz, ktorý spôsobil smrť pracovníka (člena) buď okamžite alebo kedykoľvek neskôr, ak bola smrť uznaná na základe lekárskeho posudku ako následok úrazu,

b) za ťažký úraz taký pracovný úraz, ktorý spôsobí:

- úplnú stratu oka alebo obidvoch očí,

- ťažké vnútorné zranenie,

- stratu končatiny, jej podstatnej časti alebo komplikovanú zlomeninu,

- popáleniny II. a III. stupňa väčšieho rozsahu,

- ťažké náhle priemyselné otravy,

- všetky ostatné zranenia, ktoré lekár označí za ťažké,

c) za hromadný pracovný úraz taký, keď pri jednej úrazovej nehode boli zranené 3 alebo viac osôb, z ktorých aspoň 1 osoba ťažko, alebo bolo postihnutých viac ako 10 osôb vôbec.

Oddiel 2

Hlásenie pracovných úrazov a ich registrácia v závodoch

§ 7

Hlásenie pracovných úrazov pre účely registrácie

(1) Postihnutý (pokiaľ je toho schopný) alebo svedok úrazu, prípadne každý iný pracovník, ktorý sa najskôr dozvie o pracovnom úraze, je povinný bez meškania upovedomiť o úraze majstra alebo iného najbližšieho predstaveného zraneného pracovníka.

(2) Len čo sa majster alebo iný predstavený zraneného dozvie o pracovnom úraze, je povinný ho ihneď oznámiť

a) vedeniu závodu,

b) závodnému (dielenskému, miestnemu) výboru základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (ďalej len „závodný výbor“).

(3) Vedenie závodu, len čo dostane správu o smrteľnom, ťažkom alebo hromadnom pracovnom úraze, je povinné ihneď ho ohlásiť telefonicky alebo telegraficky

a) svojmu najbližšiemu nadriadenému orgánu,

b) príslušnej okresnej (obvodnej, mestskej) odborovej rade; ak ide o závod patriaci do pôsobnosti Odborového zväzu zamestnancov v baníctve a energetike, aj príslušnému krajskému výboru tohto odborového zväzu,

c) najbližšiemu príslušnému orgánu Verejnej bezpečnosti,

d) príslušnému obvodnému banskému úradu, ak ide o závod (pracovisko) podliehajúce hlavnému dozoru štátnej banskej správy,

e) príslušnému inšpektorátu Ústavu technického dozoru, pokiaľ bol úraz spôsobený v súvislosti s prevádzkou technického zariadenia podliehajúceho štátnemu odbornému technickému dozoru Ústavu technického dozoru.

§ 8

Registrácia pracovného úrazu

(1) Závod je povinný ihneď po ohlásení pracovného úrazu vyšetriť objektívne okolnosti a príčiny pracovného úrazu a o výsledku vyšetrovania spísať najneskôr do 24 hodín záznam o úraze.

(2) Vyšetrovanie a spísanie záznamu o úraze podľa odseku 1 sa musí vykonať za účasti člena závodného výboru alebo funkcionára ROH, ktorého na to splnomocnil závodný výbor.

(3) Na podklade výsledku vyšetrenia pracovného úrazu a spísania záznamu o ňom určí závod účinné opatrenia na zamedzenie opakovania tých istých alebo podobných úrazov a zapíše ich do záznamu o úraze s uvedením, do kedy sa vykonajú a kto za ich vykonanie zodpovedá.

(4) Závod je povinný kontrolovať, či sa navrhnuté opatrenia na odstránenie zistených príčin úrazu v určenom termíne a rozsahu vykonali.

(5) Na podklade záznamov o úrazoch je závod povinný viesť bežne evidenciu všetkých pracovných úrazov v denníku pracovných úrazov.

§ 9

Predkladanie záznamu o úraze

(1) Závod je povinný zaslať hromadne priepisy záznamov o všetkých pracovných úrazoch za uplynulý mesiac do 5. dňa nasledujúceho mesiaca

a) príslušnej okresnej (obvodnej, mestskej) odborovej rade; ak ide o závod patriaci do pôsobnosti Odborového zväzu zamestnancov v baníctve a energetike, aj príslušnému krajskému výboru tohto odborového zväzu,

b) príslušnému obvodnému banskému úradu, ak ide o závod (pracovisko) podliehajúce hlavnému dozoru štátnej banskej správy.

(2) Ak ide o smrteľný, ťažký alebo hromadný pracovný úraz, je závod povinný predložiť priepis záznamu najneskôr do troch dní odo dňa úrazu miestam uvedeným v odseku 1 a ďalej aj

a) svojmu najbližšiemu nadriadenému orgánu,

b) okresnému prokurátorovi,

c) príslušnému inšpektorátu Ústavu technického dozoru, pokiaľ bol úraz spôsobený v súvislosti s prevádzkou technického zariadenia podliehajúceho štátnemu odbornému technickému dozoru Ústavu technického dozoru,

d) okresnému oddeleniu štátnej kontroly a štatistiky len záznam o smrteľnom pracovnom úraze, ak ide o závod, ktorý je povinný predkladať tomuto oddeleniu štvrťročný výkaz o pracovnej úrazovosti podľa smerníc Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky (§ 20).

(3) Ak bol pracovný úraz pôvodne hlásený a vyšetrený ako ťažký úraz a postihnutý následkom tohto úrazu zomrel, je závod povinný dodatočne písomne ohlásiť smrť spôsobenú pracovným úrazom, a to miestam uvedeným v odseku 2.

§ 10

Postup pri pracovnom úraze pracovníka iného závodu

(1) Ak sa v závode stane pracovný úraz pracovníkovi iného závodu vyslanému na vykonanie prác montážnych, inštalačných, dozorných, kontrolných a podobne alebo pri pracovnej ceste, vyšetrí úraz a spíše záznam o ňom závod, v ktorom sa úraz stal, a zašle všetky vyhotovenia záznamu do troch dní odo dňa úrazu materskému závodu zraneného (zomretého). Ďalšie opatrenia podľa ustanovení tejto vyhlášky vykoná materský závod, t. j. opatrenia podľa § 8 odseku 3 a 4, evidenciu týchto pracovných úrazov (§ 8 odsek 5) a predkladanie záznamu o úraze (§ 9).

(2) Ak je príčinou pracovného úrazu pracovníka, ktorý bol vyslaný do závodu, závada na strane závodu, v ktorom sa úraz stal, robí opatrenia podľa § 8 odseku 3 a 4 aj tento závod. V takomto prípade sa vyhotovuje ďalší priepis záznamu o úraze, ktorý zostáva v závode pre účely kontroly podľa § 8 odseku 4.

(3) Ak sa stane pracovný úraz pracovníkovi vyslanému závodom na prácu mimo územia Československej socialistickej republiky, vykoná hlásenie a vyšetrenie pracovného úrazu vedúci vyslanej skupiny. Ďalšie opatrenia podľa ustanovení tejto vyhlášky vykoná závod, ktorý pracovníka uvoľnil pre prácu v cudzine, v spolupráci s podnikom zahraničného obchodu.

§ 11

Postup pri pracovnom úraze brigádnika

(1) Pracovné úrazy brigádnikov registruje závod, v ktorom sa úraz stal. Záznam sa vyhotovuje s jedným priepisom naviac; tento sa zasiela do troch dní odo dňa úrazu na vedomie materskému závodu brigádnika.

(2) Pre účely evidencie (§ 8 odsek 5) je povinný materský závod brigádnika (pokiaľ vypláca nemocenské) oznámiť závodu, v ktorom sa stal pracovný úraz brigádnikovi, údaje o dĺžke pracovnej neschopnosti ihneď po jej skončení.

(3) Obdobne sa postupuje pri pracovných úrazoch príslušníkov vojenských oddielov a odsúdených, ktorí pracujú v socialistických organizáciách (jeden priepis záznamu o úraze sa zasiela príslušnému vojenskému útvaru, správe nápravného zariadenia).

§ 12

Postup pri pracovných úrazoch študentov a žiakov

Záznamy o pracovných úrazoch študentov a žiakov, ktoré sa im stali pri výrobnej práci alebo praxi v závodoch (§ 4 odsek 5), vyhotovujú sa s jedným priepisom naviac; tento priepis sa zašle do troch dní odo dňa úrazu škole zraneného študenta alebo žiaka.

§ 13

Pracovné úrazy, ktoré nespôsobili postihnutým pracovnú neschopnosť

(1) Pracovníci sú povinní oznámiť svojmu najbližšiemu predstavenému aj pracovné úrazy, ktoré vyžadujú len ambulantné ošetrenie a ktoré im nespôsobili neschopnosť pracovať trvajúcu aspoň 1 deň (smenu) mimo dňa, keď sa stal úraz.

(2) Závody sú povinné viesť o pracovných úrazoch uvedených v odseku 1 bežné zápisy v osobitnej knihe úrazov na pracovisku. Tieto zápisy poskytnú informáciu o povahe a okolnostiach vzniku týchto úrazov a aj pre spísanie záznamu o úraze v prípadoch, keď následky týchto drobných úrazov sa prejavili až neskoršie a spôsobili pracovnú neschopnosť trvajúcu aspoň 1 deň (smenu) mimo dňa, keď sa úraz stal.

§ 14

Malé závody

(1) Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú aj na malé závody s výnimkou ustanovenia § 8 odsek 5 o evidencii pracovných úrazov.

(2) Malým závodom sa pre účely registrácie rozumejú pracoviská, pre ktoré sa závodný výbor nevolí a na ktorého pracovníkov sa pritom nevzťahuje pôsobnosť iného závodného výboru.

(3) Úlohy, ktoré patria podľa tejto vyhlášky závodným výborom, vykonáva v malých závodoch závodný dôverník.

(4) Malé závody sú povinné zasielať záznamy o všetkých pracovných úrazoch do troch dní odo dňa úrazu príslušnej okresnej (obvodnej, mestskej) odborovej rade.

Oddiel 3

Registrácia vo výrobných družstvách

§ 15

(1) Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú v plnom rozsahu i na výrobné družstvá. Preto sú tieto družstvá povinné hlásiť smrteľný, ťažký alebo hromadný pracovný úraz a zasielať priepisy záznamov o všetkých pracovných úrazoch miestam uvedeným v § 7 odsek 3 a v § 9 odsek 1 a 2.

(2) Úlohy, ktoré patria podľa tejto vyhlášky závodným výborom v závodoch, vykonávajú vo výrobných družstvách komisie starajúce sa o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Oddiel 4

Registrácia v jednotných roľníckych družstvách

§ 16

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú i na registráciu pracovných úrazov v jednotných roľníckych družstvách, pokiaľ nie je ďalej určené inak.

§ 17

Hlásenie pracovných úrazov pre účely registrácie

(1) Postihnutý (pokiaľ je toho schopný) alebo svedok úrazu, prípadne každý iný člen alebo pracovník, ktorý sa najskôr dozvie o pracovnom úraze, je povinný upovedomiť bez meškania o úraze najbližšieho predstaveného zraneného člena alebo pracovníka jednotného roľníckeho družstva.

(2) Len čo sa tento predstavený zraneného dozvie o pracovnom úraze, je povinný ho oznámiť predstavenstvu jednotného roľníckeho družstva a komisii pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(3) Predstavenstvo jednotného roľníckeho družstva, len čo dostane správu o smrteľnom, ťažkom alebo hromadnom pracovnom úraze, je povinné ihneď ho ohlásiť telefonicky alebo telegraficky

a) príslušnému miestnemu a okresnému národnému výboru,

b) najbližšiemu príslušnému orgánu Verejnej bezpečnosti,

c) najbližšej okresnej (obvodnej, mestskej) odborovej rade,

d) príslušnému obvodnému banskému úradu, ak ide o pracovisko jednotného roľníckeho družstva podliehajúce hlavnému dozoru štátnej banskej správy,

e) príslušnému inšpektorátu Ústavu technického dozoru, pokiaľ bol úraz spôsobený v súvislosti s prevádzkou technického zariadenia podliehajúceho štátnemu odbornému technickému dozoru Ústavu technického dozoru.

§ 18

Registrácia pracovného úrazu

(1) Jednotné roľnícke družstvo je povinné ihneď po ohlásení pracovného úrazu vyšetriť za účasti člena komisie pre otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci objektívne okolnosti a príčiny pracovného úrazu a o výsledku vyšetrenia spísať najneskôr do 24 hodín záznam o úraze.

(2) Na podklade výsledkov vyšetrenia pracovného úrazu a spísania záznamu o ňom určí jednotné roľnícke družstvo účinné opatrenia na zamedzenie opakovania tých istých alebo podobných úrazov a zapíše ich do záznamu o úraze s uvedením, do kedy budú vykonané a kto za ich vykonanie zodpovedá.

(3) Jednotné roľnícke družstvo je povinné kontrolovať, či sa navrhnuté opatrenia na odstránenie zistených príčin úrazu v určenom termíne a rozsahu vykonali.

(4) Na podklade záznamov o úrazoch je jednotné roľnícke družstvo povinné viesť bežne evidenciu všetkých pracovných úrazov v denníku pracovných úrazov.

§ 19

Predkladanie záznamu o úraze

(1) Jednotné roľnícke družstvo je povinné zaslať hromadne priepisy záznamov o všetkých pracovných úrazoch za uplynulý mesiac do 5. dňa nasledujúceho mesiaca

a) príslušnému okresnému národnému výboru,

b) príslušnému obvodnému banskému úradu, ak ide o pracovisko jednotného roľníckeho družstva podliehajúce hlavnému dozoru štátnej banskej správy.

(2) Ak ide o smrteľný, ťažký alebo hromadný pracovný úraz, je jednotné roľnícke družstvo povinné predložiť priepis záznamu najneskôr do troch dní odo dňa úrazu miestam uvedeným v odseku 1 a ďalej tiež

a) príslušnému miestnemu národnému výboru,

b) okresnému prokurátorovi,

c) najbližšej okresnej (obvodnej, mestskej) odborovej rade,

d) príslušnému inšpektorátu Ústavu technického dozoru, pokiaľ bol úraz spôsobený v súvislosti s prevádzkou technického zariadenia podliehajúceho štátnemu odbornému technickému dozoru Ústavu technického dozoru,

e) okresnému oddeleniu štátnej kontroly a štatistiky, ak ide o smrteľný pracovný úraz.

Oddiel 5

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 20

Pokyny pre vyplňovanie a vedenie záznamu o úraze a denníka pracovných úrazov

Tlačivá záznamu o úraze a denníka pracovných úrazov, podrobné pokyny pre ich vyplňovanie a vedenie a pokyny pre zostavovanie a predkladanie výkazov o pracovnej úrazovosti upravujú smernice Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky.

§ 21

Úschova záznamov o úraze a denníkov pracovných úrazov

(1) Závody, výrobné družstvá a jednotné roľnícke družstvá sú povinné uschovávať záznamy o úraze a denníky pracovných úrazov aspoň počas 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Ak dôjde k zrušeniu závodu (výrobného alebo jednotného roľníckeho družstva), je závod (výrobné alebo jednotné roľnícke družstvo) povinný odovzdať záznamy o úraze a denníky pracovných úrazov nadriadenému orgánu.

(2) Orgány dozoru ROH a štátneho odborného dozoru, orgány štátnej kontroly a štatistiky, orgány nemocenského poistenia, sociálneho zabezpečenia a štátnej zdravotníckej správy majú právo nazerať v závode, vo výrobnom družstve a v jednotnom roľníckom družstve do záznamov o úraze a do denníka pracovných úrazov a môžu si z nich robiť odpisy alebo výpisy.

§ 22

Všeobecné povinnosti

(1) Závod, výrobné družstvo a jednotné roľnícke družstvo je povinné zoznámiť svojich pracovníkov (členov) s významom riadneho hlásenia a registrovania pracovných úrazov, ako aj s úlohami, ktoré z tejto vyhlášky pre nich vyplývajú.

(2) Za správne a včasné plnenie úloh uložených touto vyhláškou zodpovedá nielen vedúci závodu, predstavenstvo výrobného družstva a jednotného roľníckeho družstva, ale aj všetky osoby, ktoré určujú pracovné úlohy, organizujú, riadia a kontrolujú prácu.

§ 23

Hlásenie pracovných úrazov pre účely sociálneho zabezpečenia

Touto vyhláškou nie je dotknutá povinnosť závodov ohlásiť pracovný úraz Štátnemu úradu sociálneho zabezpečenia podľa § 11 vyhlášky Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 15/1957 Ú. l. (Ú. v.) o povinnostiach zamestnávateľov viesť záznamy a podávať hlásenia na účely sociálneho zabezpečenia.


§ 24

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

a) vyhláška ÚRO č. 14/1956 Ú. l. (Ú. v.) o evidencii a registrácii pracovných úrazov,

b) vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 90/1956 Ú. l. (Ú. v.) o registrácii pracovných úrazov v jednotných roľníckych družstvách a u jednotlivo hospodáriacich roľníkov.

§ 25

Začiatok účinnosti vyhlášky

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.


Predseda:

Zupka v. r.