Vyhláška č. 46/1960 Zb.Vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu o lehotách pre odovzdanie projektovej dokumentácie stavieb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1960-46
Čiastka 17/1960
Platnosť od 22.04.1960 do30.06.1966
Účinnosť od 01.05.1960 do30.06.1966
Zrušený 38/1966 Zb.
Znenie 01.05.1960

46

VYHLÁŠKA

Štátneho výboru pre výstavbu

z 29. marca 1960

o lehotách pre odovzdanie projektovej dokumentácie stavieb

Štátny výbor pre výstavbu ustanovuje podľa § 9 zákona č. 42/1959 Zb. o dokumentácii stavieb:


§ 1

Na zabezpečenie plynulého prevádzania stavieb odovzdajú investori generálnym, prípadne priamym finálnym dodávateľom (ďalej len „dodávateľ“) schválený zadávací projekt, prípadne jednostupňový projekt, etapový zadávací projekt alebo vykonávací projekt, vypracovaný podľa predpisov o dokumentácii stavieb, v dohodnutých lehotách.

§ 2

(1) Pokiaľ sa tak nestalo už v kapacitnej zmluve, dohodne sa investor s dodávateľom o lehotách odovzdania dokumentácie spravidla v priebehu jej vypracovania.

(2) Ak nedôjde k dohode podľa odseku 1 platia s výnimkou uvedenou v odseku 4 pre odovzdanie dokumentácie tieto lehoty:

a) schválený zadávací, prípadne etapový zadávací projekt odovzdá investor dodávateľovi

1. pri typových stavbách bytových, občianskych a poľnohospodárskych (včítane príslušných inžinierskych sietí)
2 mesiace pred začiatkom štvrťroku, v ktorom sa so stavbou začne
2. pri atypických stavbách uvedených pod č. 1
4 mesiace pred začiatkom štvrťroku, v ktorom sa so stavbou začne
3. pri inžinierskych stavbách
4 mesiace pred začiatkom štvrťroku, v ktorom sa so stavbou začne
4. pri priemyslových stavbách
5 mesiacov pred začiatkom štvrťroku, v ktorom sa so stavbou začne.

Pri stavbách s investičným nákladom podľa rozpočtu k zadávaciemu projektu, prípadne etapovému zadávaciemu projektu presahujúcemu 15 mil. Kčs sa tieto lehoty predlžujú o jeden mesiac;

b) schválený jednostupňový projekt odovzdá investor dodávateľovi dva mesiace pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa so stavbou začne.

Dodávateľ je oprávnený požadovať odloženie začatia stavby o jeden mesiac, ak sa dohodne o tom s ostatnými priamymi dodávateľmi investora a ak súčasne skráti o tú istú dobu lehotu výstavby podľa vyhlášky č. 142/1959 Ú. l. (Ú. v.) o normách lehôt výstavby.

(3) Za štvrťrok, v ktorom sa so stavbou začne, považuje sa štvrťrok dohodnutý medzi investorom a dodávateľom.

(4) Lehoty pre odovzdanie dokumentácie stavieb, ktorých investičné náklady podľa rozpočtu k zadávaciemu projektu, prípadne etapovému zadávaciemu projektu na stavbu presahujú sumu 100 mil. Kčs, musia byť vždy dohodnuté.

(5) Lehoty pre odovzdanie doplnkov k etapovému zadávaciemu projektu na rozsah zadávacieho projektu podľa bodu 70 vyhlášky č. 152/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dokumentácii stavieb sa taktiež určia dohodou.

§ 3

Pokiaľ lehoty podľa § 2 ods. 2 písm. a) a pri jednostupňovom projekte podľa písm. b) nestačia:

1. pre včasné zabezpečenie dodávok technologického zariadenia ani pomocou kapacitných zmlúv, postupuje sa podľa § 10 ods. 2 vyhlášky č. 147/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dodávkach investičných celkov alebo ich častí,

2. pre včasné zabezpečenie výrobkov a poddodávok prác s dlhou objednávacou lehotou v tom prípade, keď investor (odberateľ) neposkytol dodávateľovi pre ich zabezpečenie v kapacitnej zmluve podklady, postupuje sa podľa § 22 vyhlášky č. 231/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác.

§ 4

Rozpory o lehotách vzniknuté medzi investorom a dodávateľom, s výnimkou § 2 ods. 2, vybavujú ich nadriadené orgány.


§ 5

Vládna vyhláška č. 261/1956 Ú. l. (Ú. v.) o lehotách pre odovzdanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie dodávateľom stavebných a montážnych prác bola zrušená.*)

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1960 a platí pre stavby, prípadne ich etapy začínané po 31. decembri 1960.


Prvý námestník ministra predsedu:

Voženílek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Stalo sa tak zákonom č. 42/1959 Zb. o dokumentácii stavieb.