Vyhláška č. 147/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1960-147
Čiastka 60/1960
Platnosť od 13.10.1960
Účinnosť od 13.10.1960
Aktuálne znenie 13.10.1960

147

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 3. októbra 1960

o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ustanovuje v dohode s Ministerstvom financií podľa § 6 zákona č. 98/1950 Zb. o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva a fondov pozemkových reforiem a o zlúčení ich imania:


§ 1

Finančná a účtovná služba majetkovej podstaty pozemkových reforiem vykonávaná doteraz Štátnou sporiteľňou v Prahe 1 a Štátnou sporiteľňou v Bratislave, a úkony s ňou súvisiace sa postupne a v rozsahu určenom Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v dohode s Ministerstvom financií prenáša na okresné národné výbory.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie ministra pôdohospodárstva č. 129/1951 Zb. o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štrougal v. r.