Zákon č. 52/1959 Zb.Zákon o osvetovej činnosti (Osvetový zákon)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1959-52
Čiastka 22/1959
Platnosť od 25.07.1959 do29.02.2000
Účinnosť od 01.07.1997 do29.02.2000
Zrušený 61/2000 Z. z.
Znenie 01.07.1997

52

Zákon

z 9. júla 1959

o osvetovej činnosti (Osvetový zákon)

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 5

Štátna správa v oblasti osvety

(1) Štátnu správu v oblasti osvety vykonávajú:

a) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,

b) krajský úrad,

c) okresný úrad.

(2) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

a) zabezpečuje osvetové pôsobenie v sieti štátnych kultúrnych zariadení,

b) utvára priaznivé podmienky na rozvoj osvetového pôsobenia,

c) prezentuje výsledky osvetovej činnosti na štátnej a medzinárodnej úrovni.

(3) Krajský úrad môže zriaďovať a zrušovať regionálne kultúrne centrá ako štátne príspevkové organizácie v oblasti osvety a kultúry.1)

(4) Krajský úrad môže regionálnemu kultúrnemu centru určiť úlohy a poslanie, ktoré inak plní knižnica, múzeum, galéria, divadlo a osvetové stredisko podľa osobitných predpisov2) a iné osvetové a kultúrne zariadenia.

(5) Vnútornú organizáciu regionálneho kultúrneho centra a vzťahy medzi jeho organizačnými súčasťami, ktoré plnia úlohy podľa odseku 4, upraví zriaďovacia listina vydaná krajským úradom tak, aby sa zabezpečilo plnenie uvedených úloh najmä na úseku osvety a knižničnej činnosti rovnomerne vo všetkých okresoch, ktoré patria pod dané regionálne kultúrne centrum.

(6) Okresný úrad môže zriaďovať osvetové a kultúrne zariadenia ako štátne rozpočtové organizácie alebo štátne príspevkové organizácie.1)

Právne postavenie, organizácia a spôsob hospodárenia osvetových zariadení národných výborov

Vzorové štatúty osvetových zariadení


Záverečné ustanovenia

§ 19

Zrušujú sa:

1. zákon č. 67/1919 Zb. o organizácii ľudových kurzov občianskej výchovy,

2. dekrét č. 130/1945 Zb. o štátnej osvetovej starostlivosti.

§ 20

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1959; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Poláček v. r.

Kopecký v. r.

Štrougal v. r.

Barák v. r.

Uher v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Beran v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Plojhar v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Škoda v. r.

David v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Ďuriš v. r.

Brabec v. r.

Krajčír v. r.

Inž. Černý v. r.

Krosnář v. r.

Dr. Neuman v. r.

genplk. Lomský v. r.

Ouzký v. r.

Machačová v. r.

Pospíšil v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Inž. Púčik v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

2) Zákon č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 296/1996 Z. z.Zákon č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 296/1996 Z. z.Zákon č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1989 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 296/1996 Z. z.