Zákon č. 42/1959 Zb.Zákon o dokumentácii stavieb

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1959-42
Čiastka 19/1959
Platnosť od 22.07.1969 do09.11.1965
Účinnosť od 01.08.1959 do09.11.1965
Zrušený 113/1965 Zb.
Znenie 01.08.1959

42

Zákon

z 8. júla 1959

o dokumentácii stavieb

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Tento zákon upravuje vypracúvanie, prejednávanie a schvaľovanie dokumentácie stavieb, ktorých investormi sú socialistické organizácie, zabezpečujúce súlad týchto stavieb s plánovitým rozvojom národného hospodárstva a so zásadami územného plánovania a zabezpečujúce najpokrokovejšiu techniku, najvyššiu hospodárnosť v prevádzaní a v prevádzke (užívaní) stavieb a ich kultúrnu úroveň.

§ 2

Dokumentácia stavieb

Dokumentácia stavieb zahrnuje:

a) prípravnú dokumentáciu,

b) projektovú dokumentáciu.

Prípravná dokumentácia

§ 3

(1) Prípravná dokumentácia stavby zahrnuje vždy investičnú úlohu a v prípade uvedenom v odseku 4 aj výhľadovú štúdiu.

(2) Investičná úloha je stručným a vecným vymedzením a odôvodnením zamýšľanej stavby, určuje oblasť alebo miesto stavby, jej účel a základné údaje o druhu a rozsahu výroby alebo služieb. Investičná úloha stanoví progresívne technicko-hospodárske ukazovatele pre prevedenie a prevádzku (užívanie) stavby a jej investičné náklady.

(3) Ak budú zamýšľanou stavbou bezprostredne vyvolané iné investície, musí investičná úloha obsahovať aj odôvodnené údaje o týchto vyvolaných investíciách a ich nákladoch.

(4) Pri rozsiahlej alebo dlhodobej investičnej výstavbe zahrnujúcej niekoľko vzájomne súvisiacich stavieb, musí byť najneskoršie s investičnou úlohou na prvú stavbu objasnená jej súvislosť s celou zamýšľanou výstavbou vypracovaním výhľadovej štúdie tejto výstavby, pokiaľ nie je už objasnená schváleným územným plánom.

(5) Schválená investičná úloha je záväzným podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie.

§ 4

Investičnú úlohu, prípadne výhľadovú štúdiu vypracúva investor, ktorý zodpovedá za ich správnosť a najvyššiu ekonomickú úroveň. Investor je povinný prejednať investičnú úlohu, prípadne i výhľadovú štúdiu s kompetentnými orgánmi štátnej správy a s dotknutými organizáciami.

Projektová dokumentácia a jej prejednávanie

§ 5

(1) Projektová dokumentácia stavieb sa spravidla člení na dva stupne, a to na zadávací projekt a na vykonávací projekt. Vykonávacie predpisy určia, v ktorých prípadoch možno vypracovať projektovú dokumentáciu ako jednostupňový projekt, prípadne kedy možno ju vypracovať iným spôsobom.

(2) Zadávací projekt je súborným technickoekonomickým riešením stavby vymedzenej investičnou úlohou; určuje jednoznačne dispozičné riešenie, prevádzku a funkciu projektovanej stavby, technológiu, ekonomické účinky a výtvarné riešenie, navrhuje základné technologické zariadenia ovplyvňujúce rozhodujúcim spôsobom prevádzku a zásady konštrukčného riešenia stavebnej časti. Zadávací projekt rieši stavbu v súlade s rozhodnutím o umiestení stavby. Podľa ustanovení vykonávacích predpisov určuje zadávací projekt dobu trvania prevádzania stavby; rozpočet k zadávaciemu projektu určuje neprekročiteľný limit odbytovej ceny stavby alebo jej časti.

(3) So zadávacím projektom sa musí súčasne preukázať nutnosť, rozsah a zabezpečenie vyvolaných investícií s údajmi o ich nákladoch.

(4) Pri rozsiahlej alebo dlhodobej investičnej výstavbe zahrnujúcej niekoľko vzájomne súvisiacich stavieb, musí sa súčasne so zadávacím projektom na prvú stavbu preukázať zabezpečenie všetkých jej súvislostí s celou zamýšľanou výstavbou v generálnom riešení, ktoré rozvádza údaje výhľadovej štúdie.

(5) Schválený zadávací projekt je záväzným podkladom pre vypracovanie vykonávacieho projektu a pre uzavretie hospodárskych zmlúv s dodávateľmi.

(6) Vykonávací projekt rozvádza (prípadne i zlepšuje) obsah zadávacieho projektu do podrobností potrebných pre nevyhnutné spresnenie, doplnenie a overenie riešenia obsiahnutého v schválenom zadávacom projekte a do podrobností potrebných pre jednoznačné technické vyjasnenie dodávky strojov a zariadení, včítane montáže a na vykonanie stavebných prác. Po stránke technickoekonomickej musí byť vykonávací projekt zameraný na zníženie investičných a prevádzkových nákladov stavby oproti schválenému zadávaciemu projektu bez ujmy jej kvality, na skrátenie doby výstavby a na zníženie vlastných nákladov výroby dodávateľa.

§ 6

(1) Zadávacie projekty vypracúvajú projektové a iné organizácie na to oprávnené podľa osobitných predpisov vo funkcii generálneho projektanta; sú pritom povinné vyžiadať si účasť generálnych (finálnych) dodávateľov. Generálny projektant vykonáva autorský dozor a vykonáva spravidla aj koordináciu pri vypracúvaní vykonávacích projektov. Vykonávacie projekty vypracúvajú generálni (finálni) dodávatelia, pokiaľ vykonávacie predpisy neustanovujú niečo iné.

(2) Organizácie, ktoré dodávajú projektovú dokumentáciu, zodpovedajú za jej technickú pokrokovosť a správnosť, za najvyššiu hospodárnosť a kultúrnu úroveň riešenia; sú povinné túto dokumentáciu prejednať s orgánmi štátnej správy a s dotknutými organizáciami.

(3) Dodávatelia sú povinní poskytovať organizáciám, ktoré vypracúvajú projektovú dokumentáciu, údaje a podklady pre jej vypracovanie a zúčastniť sa v potrebnom rozsahu jej riešenia.

(4) Pre stavby alebo ich časti, pre ktoré sú k dispozícii schválené typové podklady, nie je dovolené vypracúvať individuálne projekty. Výnimky môže v jednotlivých odôvodnených prípadoch povoliť orgán, ktorý schválil typový podklad alebo orgán ním splnomocnený.

§ 7

Pred schválením zadávacieho projektu (§ 8) je investor povinný predložiť ho na prejednanie v stavebnom konaní stavebnému úradu, prípadne inému orgánu kompetentnému vykonávať stavebné konanie podľa osobitných predpisov.

§ 8

Schvaľovanie dokumentácie stavieb

Dokumentácia stavieb podlieha schváleniu v rozsahu a spôsobom, ktorý určí so súhlasom vlády Štátny výbor pre výstavbu vo vykonávacích predpisoch.

§ 9

Vykonávacie predpisy

Predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona vydá Štátny výbor pre výstavbu.

§ 10

Dokumentácia účelových stavieb jednotných roľníckych družstiev

Predpisy o dokumentácii účelových stavieb jednotných roľníckych družstiev vydá Štátny výbor pre výstavbu v dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva.


Záverečné ustanovenia

§ 11

Zrušuje sa zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 44/1956 Zb. o dokumentácii investičnej výstavby a predpisy podľa neho vydané.

§ 12

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1959; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.