Nariadenie vlády č. 3/1959 Zb.Vládne nariadenie o zriadení Štátneho výboru pre rozvoj techniky

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1959-3
Čiastka 2/1959
Platnosť od 20.02.1959 do28.02.1962
Účinnosť od 20.02.1959 do28.02.1962
Zrušený 17/1962 Zb.
Znenie 20.02.1959

3

Vládne nariadenie

z 23. januára 1959

o zriadení Štátneho výboru pre rozvoj techniky

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Zriaďuje sa Štátny výbor pre rozvoj techniky ako orgán vlády pre otázky technického rozvoja.

§ 2

Štátny výbor pre rozvoj techniky pomáha vláde zvyšovať technickú úroveň a efektívnosť rozvoja národného hospodárstva.

Štátny výbor pre rozvoj techniky najmä rozpracúva koncepcie technického rozvoja, organizuje riešenie komplexných technických otázok a vypracúva návrhy na realizáciu významných objavov vedy a techniky nadrezortného významu;

študuje dokumenty technického rozvoja, ktoré rezorty predkladajú vláde, a posudzuje pre vládu rezortné plány technického rozvoja z hľadiska ich hlavného zamerania a predkladá vláde návrhy na zabezpečenie hospodárnej deľby práce medzi rezortmi v oblasti rozvoja techniky;

z poverenia vlády sleduje výsledky technického rozvoja v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva, kontroluje plnenie zásadných uznesení strany a vlády o technickom rozvoji;

v spolupráci s Československou akadémiou vied riadi technickoekonomickú informačnú službu;

vyjadruje sa k hlavným smerom a plánom vedeckotechnických stykov Československej republiky so zahraničím a kontroluje využívanie výsledkov na tomto úseku v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva;

určuje hlavné smery a úlohy v technickej normalizácii a vynálezectve a organizuje starostlivosť o realizáciu významných vynálezov a patentov;

pomáha Revolučnému odborovému hnutiu a ministerstvám vytvárať predpoklady pre rozvíjanie iniciatívy pracujúcich pri rozvoji novej techniky, predovšetkým vo vynálezeckom a zlepšovateľskom hnutí a v spolupráci s vedecko-technickými spoločnosťami organizuje technickú propagáciu.

§ 3

(1) Na čele Štátneho výboru pre rozvoj techniky je minister predseda Štátneho výboru pre rozvoj techniky, ktorý riadi činnosť Štátneho výboru pre rozvoj techniky.

(2) Námestníkov ministra predsedu Štátneho výboru pre rozvoj techniky a ostatných členov Štátneho výboru pre rozvoj techniky vymenúva vláda z význačných vedeckých, technických a hospodárskych pracovníkov.

(3) Minister predseda Štátneho výboru pre rozvoj techniky, jeho námestníci a ďalší členovia Štátneho výboru pre rozvoj techniky, ktorých určí vláda, tvoria Predsedníctvo Štátneho výboru pre rozvoj techniky.

§ 4

Hlavnou metódou činnosti Štátneho výboru pre rozvoj techniky je práca so širokým aktívom vedcov, vynálezcov, vynikajúcich inžinierov, technických pracovníkov a vysokokvalifikovaných robotníkov.

§ 5

Práce Štátneho výboru pre rozvoj techniky zabezpečuje aparát, ktorý riadi minister predseda Štátneho výboru pre rozvoj techniky prostredníctvom svojich námestníkov.

§ 6

Podrobné vymedzenie úloh Štátneho výboru pre rozvoj techniky, ako i jeho organizáciu a pôsobnosť upraví štatút, ktorý schvaľuje vláda.

§ 7

(1) Štátny úrad pre vynálezy a normalizáciu sa rozdeľuje na Úrad pre normalizáciu a Úrad pre patenty a vynálezy, ktoré sa podriaďujú Štátnemu výboru pre rozvoj techniky.

(2) Štátny výbor pre rozvoj techniky riadi aj Ústredie pre technické a ekonomické informácie.

§ 8

Zrušujú sa Štátny úrad pre miery, váhy a drahé kovy a Slovenský úrad pre miery, váhy a drahé kovy. Úlohy ústredného orgánu štátnej služby pre miery a váhy vykonáva Úrad pre normalizáciu, úlohy ústredného orgánu štátnej služby pre drahé kovy vykonáva Ministerstvo hutníckeho priemyslu a rudných baní.

§ 9

Podrobné vymedzenie úloh jednotlivých orgánov štátnej správy v súvislosti so zriadením Štátneho výboru pre rozvoj techniky, rozdelením Štátneho úradu pre vynálezy a normalizáciu a zrušením Štátneho úradu pre miery, váhy a drahé kovy a Slovenského úradu pre miery, váhy a drahé kovy vykoná vláda.


§ 10

Ustanovenia zákona č. 52/1952 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákona č. 53/1957 Zb. nie sú dotknuté.

§ 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v.r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.