Nariadenie vlády č. 28/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1959-28
Čiastka 15/1959
Platnosť od 17.06.1959 do31.12.1962
Účinnosť od 17.06.1959 do31.12.1962
Zrušený 121/1962 Zb.
Znenie 17.06.1959

28

Vládne nariadenie

z 20. mája 1959,

ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy a podľa § 10 ods. 1 zákona č. 63/1958 Zb. o druhom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 47/1953 Zb. o štátnej arbitráži v znení vládneho nariadenia č. 45/1954 Zb. sa mení a doplňuje takto:

1. § 7 znie:

(1) Štátna arbitráž nerozhoduje

a) spory uvedené v § 28 ods. 1 a 2 a v § 29 ods. 1, okrem prípadu ak orgán nadriadený stranám, u ktorého je zriadená rezortná alebo družstevná arbitráž, dá súhlas na to, aby spor rozhodla štátna arbitráž;

b) majetkové spory, v ktorých aspoň jednou zo strán je jednotné roľnícke družstvo;

c) spory o náhrade nákladov liečebnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a iných nákladov vynaložených z dôvodov škody na zdraví alebo smrti;

d) spory o plnení z poistného pomeru, spory o regresné nároky z poistného pomeru a spory medzi odborovým orgánom a závodom o náhrade škody vzniknutej nesprávnym postupom závodu pri vykonávaní nemocenského poistenia;

e) spory podľa DESIATEJ HLAVY DRUHEJ ČASTI Občianskeho súdneho poriadku;

f) spory o vylúčení veci z exekúcie, spory vyplývajúce z námietok podaných v exekučnom konaní a žaloby vymáhajúceho veriteľa;

g) spory o náhrade škody súvisiacej s prevádzkou dopravných prostriedkov (včítane sporov z regresných nárokov);

h) spory, v ktorých ide o vecné právo k nehnuteľnej veci, alebo v ktorom sa takéto právo zapiera, alebo v ktorom sa žiada o rozdelenie nehnuteľnej veci alebo o úpravu hraníc;

ch) spory vyplývajúce z nájomných pomerov k nehnuteľným veciam a z iných plnení vo vzťahu k takýmto nájomným pomerom;

i) spory z prepravných zmlúv, ktoré sú v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru, alebo ktoré sa týkajú tranzitnej dopravy.

(2) Spory uvedené v odseku 1 písm. b) až i) rozhodujú súdy; v týchto sporoch sú všetky strany uvedené v § 1 spôsobilé byť účastníkom konania pred súdmi.“

2. V § 27 sa prečiarkuje veta za bodkočiarkou.

3. Ustanovenia § 28 ods. 3 až 6 znejú:

(3) Orgány rezortnej arbitráže nerozhodujú však spory o náhrade škody zo zmlúv o vykonávaní kontroly tovaru medzi podnikmi podliehajúcimi Ministerstvu zahraničného obchodu; tieto spory rozhodujú súdy.

(4) Pre rezortnú arbitráž platia primerane ustanovenia §§ 1, 2, 4 a 7, § 11 ods. 3, § 12, §§ 15 až 21 a §§ 24 a 25; rezortná arbitráž je povinná začať arbitrážne konanie aj z podnetu hlavného arbitra Československej republiky.

(5) Rezortná arbitráž môže z dôvodov vhodnosti v súhlase so Štátnou arbitrážou Československej republiky postúpiť spory štátnej arbitráži pri krajskom národnom výbore.

(6) Predpisy o organizácii rezortnej arbitráže, o jej príslušnosti, o konaní pred ňou a o preskúmavaní jej rozhodnutí vydajú kompetentní ministri.“


Čl. II

Toto nariadenie sa nevzťahuje na konania začaté pred jeho účinnosťou.

Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.