Nariadenie vlády č. 25/1959 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 33/1958 Zb. o organizácii výkonných orgánov národných výborov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1959-25
Čiastka 13/1959
Platnosť od 16.05.1959 do11.06.1960
Účinnosť od 01.04.1959 do11.06.1960
Zrušený 65/1960 Zb.
Znenie 01.04.1959

25

Vládne nariadenie

zo 17. apríla 1959,

ktorým sa mení vládne nariadenie č. 33/1958 Zb. o organizácii výkonných orgánov národných výborov

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 33 zákona č. 13/1954 Zb. o národných výboroch:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 33/1958 Zb. sa mení takto:

1. V § 11 odsek 1 znie:

(1) Na zabezpečenie prác rady zriaďujú ústredné, krajské, okresné a mestské národné výbory a obvodné národné výbory v Prahe a v Bratislave plánovaciu komisiu, finančný odbor, kontrolný odbor a organizačný odbor.“

Odsek 2 sa zrušuje; odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

2. § 21 ods. 2 a 3 znie:

(2) Miestne národné výbory v obciach nad 10 000 obyvateľov zriaďujú so súhlasom rady krajského národného výboru odbory svojej rady podľa potrieb hospodárskej a kultúrnej výstavby svojho územia. Miestne národné výbory v obciach do 10 000 obyvateľov môžu so súhlasom rady krajského národného výboru zriadiť hospodársky a správny odbor.

(3) Obvodné národné výbory v krajských mestách môžu so súhlasom rady krajského národného výboru zriadiť hospodársky a správny odbor, prípadne podľa potrieb hospodárskej a kultúrnej výstavby svojho územia iné odbory svojej rady.“


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1959; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Štrougal v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Brabec v. r.

Inž. Černý v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.