Opatrenie č. 90/1958 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Pobočky Československej akadémie pôdohospodárskych vied na Slovensku

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1958-90
Čiastka 37/1958
Platnosť od 30.12.1958 do31.03.1962
Účinnosť od 01.01.1959 do31.03.1962
Zrušený 47/1962 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 5/1959 Zb. zo dňa 19. februára 1959.

Znenie 01.01.1959

90

Zákonné opatrenie

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 18. decembra 1958

o zriadení Pobočky Československej akadémie pôdohospodárskych vied na Slovensku

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Zriaďuje sa Pobočka Československej akadémie pôdohospodárskych vied so sídlom v Bratislave (ďalej len „pobočka“). Pobočka vykonáva pôsobnosť Československej akadémie pôdohospodárskych vied (ďalej len „Akadémia“) na Slovensku.

(2) Oprávnenia, ktoré prislúchajú ministrovi poľnohospodárstva a lesného hospodárstva voči Akadémii, vykonáva voči jej pobočke povereník poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

§ 2

(1) Na čele pobočky je predseda, ktorý riadi vedeckovýskumnú a hospodársku činnosť pobočky. Predsedovi pobočky pomáha pri plnení jeho úloh predsedníctvo pobočky.

(2) Predsedníctvo pobočky tvorí predseda pobočky, jeho zástupca, vedecký sekretár pobočky a ďalší členovia predsedníctva pobočky, ktorých počet určí valné zhromaždenie Akadémie.

§ 3

(1) Predsedu pobočky, jeho zástupcu a vedeckého sekretára pobočky volí valné zhromaždenie Akadémie na 5 rokov; ostatných členov predsedníctva pobočky vymenúva predseda Akadémie na návrh predsedu pobočky na 3 roky. Predseda pobočky, jeho zástupca a vedecký sekretár pobočky sú zároveň členmi predsedníctva Akadémie.

(2) Podrobnú organizáciu pobočky upravia stanovy Akadémie.

§ 4

Ustanovenia zákona č. 52/1952 Zb. o Československej akadémii vied v znení zákona č. 53/1957 zostávajú nedotknuté.


§ 5

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1959; vykoná ho minister poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Poláček v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Gen. pluk. Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.