Nariadenie vlády č. 9/1958 Zb.Nariadenie o novej organizácii štátnej správy na úseku energetiky a vodného hospodárstva

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1958-9

(v znení č. 12/1959 Zb.)

Čiastka 3/1958
Platnosť od 31.03.1958 do10.07.1960
Účinnosť od 14.03.1959 do10.07.1960
Zrušený 101/1960 Zb.
Znenie 14.03.1959

9

Vládne nariadenie

zo 14. marca 1958

o novej organizácii štátnej správy na úseku energetiky a vodného hospodárstva

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

(1) Zrušuje sa Ústredná správa vodného hospodárstva.

(2) Z Ministerstva energetiky sa zriaďuje Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva.

(3) Na Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva prechádza doterajšia pôsobnosť Ministerstva energetiky, ako aj pôsobnosť Ústrednej správy vodného hospodárstva s výnimkami uvedenými v § 2.

§ 3

Orgánom štátnej správy na úseku vodného hospodárstva na Slovensku je Správa vodného hospodárstva na Slovensku, na čele ktorej je predseda vymenúvaný Zborom povereníkov.

§ 4

Podrobné vymedzenie úloh Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva a Správy vodného hospodárstva na Slovensku, ako i úloh Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na úseku vodného hospodárstva vykoná vláda.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1958; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.