Vyhláška č. 77/1958 Zb.Vyhláška o vydaní bankoviek po 25 Kčs vzoru 1958

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1958-77
Čiastka 31/1958
Platnosť od 29.11.1958 do26.10.1971
Účinnosť od 01.12.1958 do26.10.1971
Zrušený 125/1971 Zb.
Znenie 01.12.1958

77

Vyhláška ministra financií

z 26. novembra 1958

o vydaní bankoviek po 25 Kčs vzoru 1958

Minister financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb.:


§ 1

Dňom 1. decembra 1958 sa dávajú do obehu bankovky Štátnej banky československej po 25 Kčs vzoru 1958 (tvaru II).

§ 2

(1) Bankovka po 25 Kčs vzoru 1958 je 69 mm široká a 140 mm dlhá a je vytlačená na žltkavom papieri s vodotlačou.

(2) Vodotlač papieru vytvára po celej jeho ploche vodorovné rady lipových lístkov so stopkami, z ktorých každý nesie vnútri päťcípu hviezdu. V miestach kresby vodotlače je papier hrubší a v priehľade tmavší než v svojej základnej ploche. Hlavné tlačové obrazce na líci i rube bankovky zaberajú skoro celú plochu papiera s výnimkou svetlého okraja, ktorý je pri jednej kratšej strane rozšírený, a to na líci vľavo a na rube vpravo.

(3) Na líci bankovky je hlavný tlačový obrazec tlačený v modročiernej farbe a zo všetkých strán obmedzený dvoma rovnobežnými priamkami. Pri pravej strane je obraz hlavy Jána Žižku z Trocnova hľadiaceho vľavo a pri dolnej strane sú vidieť vrcholky husitských zbraní. Ján Žižka je zobrazený prostovlasý, s páskou na pravom oku a okrem jeho hlavy je vidieť ešte časť ramien zahalená v plášti.

(4) V priestore nad husitskými zbraňami je štátny znak Československej republiky zhotovený modravou farbou hlavnej tlače; priestor v miestach znaku i okolo neho je vyplnený textom bankovky zhotoveným veľkými písmenami abecedy v modročiernej farbe tohto znenia:

„BANKOVKA STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ

BANKOVKA ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ

DVACET PĚT KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH

DVADSAŤPÄŤ KORÚN ČESKOSLOVENSKÝCH“

Pod týmto textom v prostriedku je letopočet vydania:

„1958“

Text pokračuje ešte v zvislom riadku pozdĺž ľavej zvislej strany hlavného vytlačeného obrazca vetami:

„PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA - FALŠOVANIE BANKOVIEK SA TRESTÁ PODĽA ZÁKONA“

Celý priestor hlavnej tlače je vyplnený jemným vodorovným čiarkovaním z čiar drobnovlnitých; štít štátneho znaku má v pozadí leva podobné čiarkovanie z vlnoviek polohy zvislej, malý štít so znakom Slovenska na hrudi leva je jemne čiarkovaný rovnobežnými priamkami v polohách zvislej a vodorovnej.

(5) Vľavo na rozšírenom svetlom okraji je vyznačená hodnota bankovky veľkým modročiernym číslom „25“, ozdobeným vnútri svetlým vlnovkovým pletivom na tmavom podklade veľmi jemne ďalej vyčiarkovanom. Dole je šesťmiestne poradové číslo bankovky vo farbe jasne rumelkovočervenej a hore je v tej istej farbe vytlačené označenie série bankovky vždy jedným veľkým písmenom abecedy a dvojmiestnym číslom.

(6) Dole pod rámcom hlavného tlačového obrazca sú vytlačené drobným písmom mená autorov bankovky, a to vľavo meno autora návrhu a kresby „KAREL SVOLINSKÝ INV. DEL.“ (navrhol a kreslil) a vpravo meno autora rytiny „JINDRA SCHMIDT SC.“ (ryl); uprostred je firemné označenie tlačiarne a jej sídlo: „STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA“.

(7) Na rube bankovky zaberá hlavný tlačový obrazec skoro celú plochu papieru, s výnimkou svetlého okraja, rozšíreného pri pravej strane. Tento hlavný tlačový obrazec, zhotovený presnou sútlačou farby modročiernej so šedomodrou a obmedzený zo štyroch strán jemnou dvojlinkou, zobrazuje v celej ploche časť námestia husitského mesta Tábora. Žltkavé husitské slnko na mračnej oblohe doplňuje symboly pripomínajúce slávnu husitskú minulosť českého ľudu.

(8) Pri pravom hornom rohu je v obraze drobný nápis „TÁBOR“ a zvonka pozdĺž pravej zvislej strany obrazu text vo dvoch riadkoch:

„BANKOVKY SÚ KRYTÉ ZLATOM A OSTATNÝMI AKTÍVAMI ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ

BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ“.

(9) Na rozšírenom svetlom okraji je vyznačená hodnota bankovky veľkým modročiernym číslom „25“, ktoré je vnútri zdobené kresbou jemných šupín.

(10) Dole pod obrazom je vľavo drobno vytlačené meno autora kresby: „KAREL SVOLINSKÝ“ a vpravo meno autora grafického zhotovenia: „JINDRA SCHMIDT“.

(11) Celá plocha líca a rubu bankovky je potlačená ľahkou podtlačou žltkavej farby z rovnobežných vlnoviek.

§ 3

Bankovky po 25 Kčs vzoru 1953, vydané do obehu podľa vyhlášky ministra financií č. 45/1953 Zb., zostávajú i naďalej zákonnými peniazmi.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1958.


Ďuriš v.r.