Nariadenie vlády č. 76/1958 Zb.Nariadenie o štátnej inšpekcii akosti potravinárskych a pôdohospodárskych výrobkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1958-76
Čiastka 31/1958
Platnosť od 29.11.1958 do27.12.1962
Účinnosť od 29.11.1958 do27.12.1962
Zrušený 122/1962 Zb.
Znenie 29.11.1958

76

Vládne nariadenie

z 3. novembra 1958

o štátnej inšpekcii akosti potravinárskych a pôdohospodárskych výrobkov

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Potravinárske a pôdohospodárske výrobky sú základným zdrojom výživy obyvateľstva a ich akosť má priamy vplyv na úroveň výživy ľudu. Starostlivosť, ktorá sa venuje sústavnému zvyšovaniu životnej úrovne nášho pracujúceho ľudu, vyžaduje, aby pre pracujúcich sa zabezpečili potravinárske a pôdohospodárske výrobky najlepšej akosti. Kontrolu akosti potravinárskych a pôdohospodárskych výrobkov vykonáva štátna inšpekcia akosti potravinárskych a pôdohospodárskych výrobkov.

§ 2

Štátnu inšpekciu akosti potravinárskych a pôdohospodárskych výrobkov tvoria:

1. Ústredný inšpektorát so sídlom v Prahe, podriadený ministrovi potravinárskeho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych výrobkov.

2. Oblastný inšpektorát so sídlom v Bratislave, podriadený povereníkovi potravinárskeho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych výrobkov.

3. Inšpektoráty v krajoch, podriadené Ústrednému (Oblastnému) inšpektorátu.

§ 3

(1) Štátna inšpekcia akosti potravinárskych a pôdohospodárskych výrobkov (ďalej len „Štátna inšpekcia“) plní najmä tieto úlohy:

a) sleduje a preveruje akosť výrobkov potravinárskeho priemyslu a surovín používaných na ich výrobu, ich skladovanie a dbá na dodržiavanie ich predpísanej akosti; sleduje a preveruje akosť a skladovanie vykupovaných pôdohospodárskych výrobkov;

b) vykonáva rozbory potravinárskych a pôdohospodárskych výrobkov a na základe zistených hodnôt vystavuje posudky a osvedčenia o akosti;

c) preveruje akosť potravinárskych a pôdohospodárskych výrobkov pri ich dovoze a vývoze v rozsahu určenom ministrom potravinárskeho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych výrobkov v dohode s ministrom zahraničného obchodu.

(2) Štátna inšpekcia spolupracuje s kontrolnými orgánmi ústredných úradov a iných organizácií a s výkonnými orgánmi národných výborov.

(3) Štátna inšpekcia úzko spolupracuje s orgánmi Revolučného odborového hnutia a opiera sa o aktívnu súčinnosť a iniciatívu pracujúcich.

§ 4

(1) Pracovníci Štátnej inšpekcie sú oprávnení pri výkone svojej činnosti vstupovať do všetkých výrobných a výkupných podnikov a závodov, ktoré výrobky uvedené v § 3 ods. 1 vyrábajú alebo skladujú, ako i do podnikov, ktoré tieto výrobky prepravujú (ďalej len „podniky“). Podniky sú povinné umožniť vykonávanie inšpekčných úkonov vo svojich zariadeniach.

(2) Pracovníci Štátnej inšpekcie sú oprávnení pri výkone svojej činnosti vyžadovať potrebné doklady, údaje a vysvetlivky. Príslušní pracovníci podniku sú povinní im tieto doklady, údaje a vysvetlivky poskytnúť.

(3) Pracovníci Štátnej inšpekcie majú právo a povinnosť vyžadovať u zodpovedných pracovníkov podniku vykonanie potrebných opatrení na odstránenie zistených závad a ich príčin.

§ 5

Posudky, rozbory a osvedčenia o akosti potravinárskych a pôdohospodárskych výrobkov vydané orgánmi Štátnej inšpekcie sú záväzné pre účastníkov, ako i pre úrady a iné orgány štátnej správy, nie však pre súdy a orgány štátnej arbitráže.

§ 6

Pokiaľ ide o osivá a sadivá, orgány Štátnej inšpekcie preverujú len preberanie, prípravu, skladovanie a odbyt osiva a sadiva v podnikoch podriadených Ministerstvu potravinárskeho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych výrobkov; inak sa ustanovenia tohto nariadenia na osivá a sadivá nevzťahujú.

§ 7

(1) Podrobnosti o organizácii a pôsobnosti Štátnej inšpekcie upraví štatút, ktorý vydá minister potravinárskeho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych výrobkov so súhlasom vlády.

(2) Vykonávacie predpisy k tomuto nariadeniu vydá Ministerstvo potravinárskeho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych výrobkov v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi.


§ 8

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 8/1953 Zb. o Štátnej akostnej inšpekcii a predpisy vydané na jeho vykonanie.

§ 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister potravinárskeho priemyslu a výkupu pôdohospodárskych výrobkov v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Uher v. r.