Nariadenie vlády č. 53/1958 Zb.Nariadenie o zriadení Štátnej leteckej správy

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1958-53
Čiastka 21/1958
Platnosť od 01.10.1958 do31.12.1964
Účinnosť od 01.07.1958 do31.12.1964
Zrušený 203/1964 Zb.
Znenie 01.07.1958

53

Vládne nariadenie

z 30. júla 1958

o zriadení Štátnej leteckej správy

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

(1) Zriaďuje sa Štátna letecká správa so sídlom v Prahe s pôsobnosťou pre územie celého štátu. Je podriadená Ministerstvu dopravy.

(2) Štátna letecká správa vykonáva svoju pôsobnosť jednak priamo, jednak prostredníctvom podriadených organizačných zložiek.

§ 2

Štátnej leteckej správe prislúchajú tieto úlohy vo veciach civilného letectva:

a) vydávať osvedčenie o spôsobilosti civilného lietadla na lietanie a uznávať za platné osvedčenia vydané cudzím štátom,

b) vydávať preukazy spôsobilosti výkonným letcom a uznávať za platné cudzie preukazy spôsobilosti vydané alebo uznané za platné štátom, v ktorom je lietadlo zapísané do leteckého registra,

c) vykonávať administratívne vyšetrenia o príčinách leteckých nehôd, pokiaľ si ich nevyhradí Ministerstvo dopravy,

d) obstarávať riadenie a zabezpečovanie civilnej leteckej prevádzky na území Československej republiky,

e) vykonávať správu a údržbu dopravných letísk,

f) obstarávať výstavbu dopravných letísk a letiskových zariadení,

g) vykonávať odborný technický dozor nad bezpečnosťou pri práci v letectve, a to v súčinnosti s orgánmi inšpekcie práce jednotnej odborovej organizácie,

h) rozhodovať a robiť opatrenia v ďalších veciach civilného letectva, ktoré na ňu prenesie Ministerstvo dopravy.

§ 3

Podrobnosti o pôsobnosti Štátnej leteckej správy a jej organizačných zložiek určí Ministerstvo dopravy v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1958; vykoná ho minister dopravy v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.

Dr. Vlasák v. r.