Vyhláška č. 5/1958 Zb.Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Egyptskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1958-5
Čiastka 1/1958
Platnosť od 20.02.1958
Účinnosť od 07.03.1958
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 Dohoda, ktorá sa vykonáva od 6. mája 1957, nadobudla platnosť 13. januára 1958.

Aktuálne znenie 07.03.1958

5

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 13. februára 1958

o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Egyptskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci


Dňa 6. mája 1957 bola v Káhire dojednaná Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Egyptskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci.

Prezident republiky Dohodu ratifikoval 6. decembra 1957 a ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 13. januára 1958.

Podľa svojho článku 8 Dohoda, ktorá sa vykonáva od 6. mája 1957, nadobudla platnosť 13. januára 1958.

České znenie Dohody sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.**)

David v. r.

DOHODA

MEDZI VLÁDOU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKEJ REPUBLIKY O VEDECKEJ A TECHNICKEJ SPOLUPRÁCI

Vláda Československej republiky a vláda Egyptskej republiky prajúc si upevniť svoje priateľské vzťahy a prehľbiť rozvoj svojich hospodárskych stykov a za účelom rozvoja vedeckej a technickej spolupráce medzi oboma krajinami, sa dohodli nasledovne:

Článok 1

Obe Zmluvné strany sa zaväzujú na vedeckú a technickú spoluprácu za účelom účinného využitia posledných výsledkov vedy a techniky pri hospodárskej výstavbe oboch krajín.

Článok 2

Spolupráca v zmysle článku 1 tejto Dohody sa bude vykonávať poskytovaním vzájomnej vedeckej a technickej pomoci, a to obzvlášť:

a) výmenou expertov,

b) umožňovaním odbornej praxe a udeľovaním školských štipendií.

Článok 3

Podmienky a rozsah spolupráce uvedenej v článku 1 budú obe Zmluvné strany dojednávať vždy na určité časové obdobia. Výsledky týchto rokovaní budú vždy vyjadrené v Protokole, ktorý obe Zmluvné strany dojednajú.

Článok 4

Rozsah práce, spôsob odmeňovania a ostatné pracovné podmienky jednotlivých expertov budú dohodnuté kompetentnými zástupcami oboch Zmluvných strán vo forme separátnych dohôd pre každý jednotlivý prípad.

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na expertov, technikov, úradníkov alebo na účastníkov, ktorých záväzky sú dohodnuté a obsiahnuté v zmluvách alebo v objednávkach tovaru uzavretých medzi zástupcami alebo organizáciami oboch zmluvných vlád.

Článok 5

Experti uvedení v článku 4 sa nebudú žiadnym spôsobom miešať do politických ani náboženských záležitostí krajiny, do ktorej budú vyslaní.

Článok 6

Každá Zmluvná strana pomoc prijímajúca sa zaväzuje, že bude expertom druhej Zmluvnej strany poskytovať všetky predpoklady pre zdarné plnenie ich úloh.

Článok 7

Každá Zmluvná strana pomoc prijímajúca sa zaväzuje, že znalosti, ktoré tým získa, nebudú nikomu oznámené bez súhlasu Zmluvnej strany pomoc poskytujúcej.

Článok 8

Táto Dohoda bude ratifikovaná oboma Zmluvnými stranami a nadobudne platnosť, len čo sa vymenia ratifikačné listiny v Prahe, avšak bude vykonávaná už odo dňa podpisu.

Článok 9

Táto Dohoda zostane v platnosti do uplynutia 6 mesiacov odo dňa, keď ju jedna z oboch Zmluvných strán písomne vypovie.

Dané v Káhire 6. mája 1957 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom, arabskom a anglickom, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

V prípade rozporov anglické znenie je rozhodujúce.

Za vládu Československej republiky:

Dr. ARNOŠT KARPÍŠEK v. r.

Za vládu Egyptskej republiky:

A. I. HASSAN v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie na str. 11.

**) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie na str. 13.