Zákon č. 44/1958 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 184/1950 Zb. o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1958-44
Čiastka 17/1958
Platnosť od 25.07.1958 do31.12.1966
Účinnosť od 25.07.1958 do31.12.1966
Zrušený 81/1966 Zb.
Znenie 25.07.1958

44

Zákon

z 3. júla 1958

ktorým sa mení zákon č. 184/1950 Zb. o vydávaní časopisov a o Zväze československých novinárov

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Ustanovenie § 8 zákona č. 184/1950 Zb. o vydávaní časopisov a o Zväze československých novinárov sa mení a znie takto:

㤠8

Sväz československých novinárov

Zabezpečovať poslanie tlače podľa § 1 ods. 1 náleží aj Zväzu československých novinárov, ktorý sa vyhlasuje za dobrovoľnú organizáciu podľa zákona č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach.“


Čl. II

Nariadenie ministra informácií a osvety č. 21/1951 Zb., ktorým sa vydáva organizačný štatút Zväzu československých novinárov, sa zrušuje.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a kultúry v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.