Zákon č. 42/1958 Zb.Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1958-42
Čiastka 17/1958
Platnosť od 25.07.1958
Účinnosť od 25.07.1958
Aktuálne znenie 25.07.1958

42

Zákon

z 3. júla 1958

o úprave niektorých nárokov a záväzkov súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Československý štát poskytne v medziach ďalších ustanovení tohto zákona náhradu

a) za nehnuteľný majetok, ktorý mali československé právnické a fyzické osoby 29. júna 1945 na Zakarpatskej Ukrajine,

b) za nároky, ktoré mali 29. júna 1945 československé právnické osoby proti právnickým a fyzickým osobám Zakarpatskej Ukrajiny a československé fyzické osoby proti právnickým osobám Zakarpatskej Ukrajiny, a stratili tento majetok podľa Zmluvy medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine a Protokolu k tejto Zmluve, vyhlásených pod č. 186/1946 Zb., alebo podľa Dohody medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou, vyhlásenej vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 1/1958 Zb.

(2) Vláda sa splnomocňuje stanoviť zásady, v ktorých prípadoch, najmä za ktoré druhy majetku (nároku) a v akej výške sa poskytne náhrada osobám strativším nehnuteľný majetok (nárok), prípadne ich právnym nástupcom. Zákonným dedičom, ktorí nepatria k okruhu osôb uvedených v §§ 526 až 532 Obč. zák., sa však náhrada neposkytne; pritom je nerozhodné, kedy poručiteľ zomrel a akú mal štátnu príslušnosť.

§ 2

(1) Nehnuteľný majetok zanechaný na území Československej republiky osobami, ktoré optovali pre Sväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie, prešiel na československý štát, a to dňom, ktorým tieto osoby presídlili.

(2) Dňom 8. januára 1958 prešli na československý štát nároky, ktoré mali 29. júna 1945 právnické osoby Zakarpatskej Ukrajiny proti československým právnickým a fyzickým osobám a fyzické osoby Zakarpatskej Ukrajiny proti československým právnickým osobám.

(3) Dlžníci sú prechodom nárokov podľa ustanovenia odseku 2 oslobodení od povinnosti plniť svoje záväzky doterajším veriteľom a sú povinní ich plniť československému štátu. Vláda môže určiť, pri ktorých záväzkoch sa nemá zo závažných dôvodov ich plnenie požadovať.

(4) Ustanovenia zákona č. 183/1950 Zb. o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami, ktoré optovali pre Sväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie, zostávajú nedotknuté.

§ 3

Rozhodovať vo veciach, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 1 a § 2 ods. 1 a 2, prislúcha Ministerstvu financií alebo orgánu ním poverenému; o konaní v týchto veciach platí vládne nariadenie č. 20/1955 Zb. o konaní vo veciach správnych (správny poriadok).

§ 4

(1) Ministerstvo financií upraví podrobnosti, najmä za akých podmienok sa náhrada poskytuje, ako aj o zániku nároku na náhradu.

(2) Ministerstvo financií sa zároveň splnomocňuje, aby v prípadoch hodných osobitného zreteľa odpustilo dôsledky určené v § 4 ods. 2 vládneho nariadenia č. 8/1947 Zb. o súpise československého majetku na Zakarpatskej Ukrajine, ak sa prihláška nehnuteľného majetku podrobeného súpisu podľa tohto nariadenia nepodala buď vôbec alebo včas.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.