Opatrenie č. 38/1958 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vedúcich odborov rád národných výborov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1958-38
Čiastka 15/1958
Platnosť od 21.07.1958 do11.06.1960
Účinnosť od 01.07.1958 do11.06.1960
Zrušený 65/1960 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 65/1958 Zb. zo dňa 16. októbra 1958.

Znenie 01.07.1958

38

Zákonné opatrenie

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 10. júla 1958

o vedúcich odborov rád národných výborov

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Národný výbor môže na návrh rady poveriť člena rady vedením dôležitého odboru rady národného výboru.

(2) Nároky člena rady národného výboru, ktorý bude poverený vedením jej odboru a nemôže z tohto dôvodu vykonávať svoje pravidelné zamestnanie, upraví vláda.

§ 2

Vedúcich ostatných odborov rád národných výborov ustanovuje národný výbor na návrh rady z politicky a odborne kvalifikovaných zamestnancov.

§ 3

O zbavení z funkcie vedúceho odboru rozhoduje národný výbor na návrh rady.


§ 4

Ustanovenie § 29 ods. 2 zákona č. 13/1954 Zb. o národných výboroch sa zrušuje.

§ 5

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1958; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Valo v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generálplukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.