Vyhláška č. 27/1958 Zb.Vyhláška o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1958-27
Čiastka 10/1958
Platnosť od 20.05.1958 do15.04.2003
Účinnosť od 04.06.1958 do15.04.2003
Zrušený 203/2003 Z. z.
Znenie 04.06.1958

27

Vyhláška ministra zahraničných vecí

zo 14. apríla 1958

o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou

Dňa 27. marca 1957 bola v Pekine dojednaná Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou.

Národné zhromaždenie prejavilo so Zmluvou súhlas 4. júla 1957 a prezident republiky ju ratifikoval 23. júla 1957. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 1. augusta 1957.

Podľa svojho článku 7 Zmluva nadobudla účinnosť 1. augustom 1957.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

ZMLUVA

o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou

Prezident Československej republiky a predseda Čínskej ľudovej republiky

vedení snahou na základe vzájomného rešpektovania zvrchovanosti, nemiešania sa do vnútorných záležitostí, rovnoprávnosti a vzájomných výhod ďalej rozvíjať a upevňovať tesné priateľské vzťahy a bratskú spoluprácu medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou,

rozhodnutí úplne rešpektovať a podporovať zásady Charty Organizácie Spojených národov a urobiť všetko, čo je v ich silách, pre zachovanie a upevnenie svetového mieru, aby bola zaistená bezpečnosť národov Československej republiky a Čínskej ľudovej republiky, rovnako ako všetkých národov Európy a Ázie,

pevne presvedčení o tom, že rozvoj a upevnenie priateľských vzťahov a bratskej spolupráce medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou zodpovedajú záujmom československého a čínskeho ľudu rovnako ako záujmom ľudu celého sveta,

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a vymenovať za tým účelom za svojich splnomocnencov:

prezident Československej republiky predsedu vlády Československej republiky Viliama Širokého,

predseda Čínskej ľudovej republiky predsedu Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky Čou En-laja.

Splnomocnenci oboch Strán po výmene plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Obe Zmluvné strany slávnostne potvrdzujú, že oba štáty sa zúčastnia v duchu úprimnej spolupráce všetkých medzinárodných aktov, ktorých cieľom je zaistenie svetového mieru a bezpečnosti národov a ktoré sú v súlade so zásadami Charty Organizácie Spojených národov.

Článok 2

Obe Zmluvné strany sa budú v duchu bratskej spolupráce vzájomne radiť o všetkých dôležitých medzinárodných otázkach týkajúcich sa záujmov oboch Strán, zabezpečenia a upevnenia svetového mieru, pričom budú pri týchto poradách venovať osobitnú pozornosť zabezpečeniu nedotknuteľnosti svojich území a bezpečnosti svojich štátov.

Článok 3

Obe Zmluvné strany sa zaväzujú upevňovať a rozvíjať priateľské vzťahy a bratskú spoluprácu v súlade so svojimi záujmami a na základe vzájomného rešpektovania zvrchovanosti, nemiešania sa do vnútorných záležitostí, rovnoprávnosti a vzájomných výhod.

Článok 4

Obe Zmluvné strany si budú v záujme mierovej výstavby navzájom usilovne hospodársky pomáhať a ďalej rozvíjať všestrannú hospodársku spoluprácu prospešnú obidvom Stranám.

Článok 5

Obe Zmluvné strany v záujme prispenia k rozvoju priateľstva medzi národmi oboch štátov a svojej národnej kultúry urobia opatrenia pre rozvoj a rozšírenie kultúrnych vzťahov medzi oboma štátmi. Obe Zmluvné strany si budú v záujme rozvoja vedy a vedecko-technického pokroku navzájom poskytovať všemožnú pomoc.

Článok 6

Táto Zmluva zostane v platnosti do tej doby, dokiaľ sa obe Zmluvné strany nedohodnú na jej zmene alebo zrušení.

Článok 7

Táto Zmluva musí byť ratifikovaná a nadobudne účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín. Ratifikačné listiny sa vymenia v Prahe.

Táto Zmluva bola podpísaná v Pekine 27. marca 1957 vo dvoch exemplároch, každý v jazyku českom a čínskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Splnomocnenec prezidenta

Československej republiky

V. Široký v. r.

Splnomocnenec predsedu

Čínskej ľudovej republiky

Čou En-laj v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 39.