Vyhláška č. 17/1958 Zb.Vyhláška ministra zdravotníctva o úplnom znení zákona č. 60/1952 Zb. o Československom červenom a o užívaní znaku, odznaku názvu červeného kríža

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1958-17
Čiastka 5/1958
Platnosť od 29.04.1958 do30.06.1992
Účinnosť od 29.04.1958 do30.06.1992
Zrušený 126/1992 Zb.
Znenie 29.04.1958

17

Vyhláška ministra zdravotníctva

z 29. apríla 1958

o úplnom znení zákona č. 60/1952 Zb. o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža


Podľa čl. II zákona č. 16/1958 Zb. vyhlasujem v prílohe úplné znenie zákona č. 60/1952 Zb. o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža, ako vyplýva z neskorších predpisov.


Plojhar v. r.


Príloha vyhlášky č. 17/1958 Zb.

Zákon

z 30. októbra 1952 č. 60 Zb.

o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odzanku a názvu Červeného kríža v znení vyplývajúcom z neskorších predpisov

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1

Československý Červený kríž získava a vychováva pracujúci ľud pre účasť na plnení zdravotníckych úloha a pre medzinárodnú solidaritu pracujúcich v duchu socialistického humanizmu, bojuje proti nebezpečenstvu vojen a prispieva tak k upevneniu mieru.

§ 2

Československý Červený kríž je jedinou štátom uznaniu organizáciou Červeného kríža na území Československej republiky; je dobrovoľnou organizáciou podľa zákona z 12. júna 1951 č. 68 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach a spravuje sa vo svojej činnosti vlastným organizačným poriadkom.

§ 3

Československý Červený kríž plní najmú tieto úlohy:

1. podľa zásad stanovených Ministerstvom zdravotníctva organizuje a vykonáva zdravotnícku prípravu obyvateľstva, organizuje z absolventov tejto prípravy zdravotnícke útvary a ukladá im úlohy, pomáha orgánom štátnej zdravotníckej správy v odbore preventívnej a liečebnej starostlivosti, v odbore hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, v zdravotníckej osvete, v zdravotníckej pomoci obyvateľstvu pri živelných pohromách a hromadných nešťastiach a pri zdravotníckom zabezpečení obrany štátu, vydáva publikácie a časopisy a plní ďalšie zdravotnícke a sociálne úlohy, ktoré mu zveruje štát;

2. pôsobí ako výlučne uznaná národná pomocná organizácia vojenskej zdravotníckej služby podľa Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949 o zlepšení osudu ranených a nemocných príslušníkov ozbrojených síl v poli, o zlepšení osudu ranených, nemocných a stroskotancov ozbrojených síl na mori, o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami a o ochrane civilných osôb za vojny.

§ 4

(1) Prostriedky na plnenie svojich úloh získava Československý Červený kríž z členských príspevkov, z výnosov vlastných akcií, z darov a dedičstiev; štát poskytuje Československému Červenému krížu na jeho činnosť každoročný príspevok.

(2) Oslobodenie Československého Červeného kríža od daní, poplatkov a dávok včítane cla upravujú osobitné predpisy.

§ 5

Všetky úrady (orgány), podniky, zariadenia a organizácie sú povinné napomáhať Československému Červenému krížu pri plnení jeho úloh.

§ 6

(1) Užívanie znaku a odznaku Červeného kríža (Červeného kríža v bielom poli), ako i názvu „Červený kríž“ sa v dobe mieru i v dobe ozbrojeného konfliktu spravuje ustanoveniami Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949. To isté platí o užívaní ostatných znakov a názvov chránených uvedenými dohovormi.

(2) V dobe mieru smú v rámci týchto dohovorov užívať znak, odznak a názov Červeného kríža len:

a) Československý Červený kríž a jeho organizačné zložky v medziach svojho organizačného poriadku,

b) zdravotnícka služba ozbrojených síl a iných ozbrojených zborov,

c) medzinárodná organizácia Červeného kríža a jej personál, pokiaľ vykonávajú svoju činnosť na území Československej republiky s povolením vlády,

d) iné orgány a osoby s výslovným súhlasom Československého Červeného kríža pre sanitné dopravné prostriedky a pre zariadenia určené výhradne pre ošetrovanie ranených a chorých.

§ 6a

Predpisy potrebné na vykonanie tohoto zákona vydá Ministerstvo zdravotníctva v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi.

§ 7

Zrušuje sa zákon č. 479/1929 Zb. o ochrane znaku a názvu Červeného kríža.

§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; *) vykoná ho minister zdravotníctva v dohode so zúčastnenými členmi vlády.

Poznámky pod čiarou

*) Zmeny vykonané zákonom č. 16/1958 Zb. nadobúdajú účinnosť 29. aprílom 1958.