Zákon č. 15/1958 Zb.Zákon o zmene predpisov o osvojení

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1958-15
Čiastka 5/1958
Platnosť od 29.04.1958 do31.03.1964
Účinnosť od 29.05.1958 do31.03.1964
Zrušený 94/1963 Zb.
Znenie 29.05.1958

15

Zákon

zo 17. apríla 1958

o zmene predpisov o osvojení

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl.I

Zákon č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve sa mení a doplňuje takto:

1. K § 63 sa pripojuje ďalší odsek tohto znenia:

(2) Výrokom súdu, že osvojiteľ bude zapísaný v matrike namiesto rodičov osvojenca, vznikne medzi osvojencom a osvojiteľom i jeho príbuznými príbuzenský pomer.“

2. § 66 znie:

(1) Osvojenie vznikne súdnym výrokom na žiadosť osvojiteľa.

(2) Na žiadosť osvojiteľa môže súd, majúc na zreteli záujem osvojovaného dieťaťa, vysloviť, že osvojiteľ bude zapísaný v matrike ako otec alebo matka osvojenca namiesto rodičov.

(3) Pre osvojenie, ako i pre výrok podľa odseku 2 je potrebné privolenie zákonného zástupcu osvojovaného dieťaťa; ak je toto dieťa v stave posúdiť dosah osvojenia i uvedeného výroku, je potrebný aj jeho súhlas. Ak sú zákonnými zástupcami osvojovaného dieťaťa jeho rodičia, nie je potrebné ich privolenie,

a) ak je dieťa po čas najmenej jedného roku v ústavnej starostlivosti a rodičia oň neprejavia po tento čas žiadny záujem, alebo

b) ak rodičia neprejavia o dieťa žiadny záujem po dobu najmenej dvoch rokov, alebo

c) ak rodičia dali privolenie pre osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom; privolenie vopred možno dať len ústne do zápisnice pred sudcom alebo pred orgánom povereným starostlivosťou o mládež.

V týchto prípadoch je potrebné privolenie opatrovníka, ktorý bol osvojovanému dieťaťu ustanovený v konaní o osvojení.“

3. § 68 znie:

(1) Osvojením zaniká rodičovská moc rodičov osvojencových, a ak je osvojenec poručencom, zaniká poručníctvo.

(2) Vyživovacia povinnosť voči osvojencovi v jeho doterajšej rodine trvá naďalej len potiaľ, pokiaľ iné osoby výživou povinné nie sú v stave svojej vyživovacej povinnosti urobiť zadosť; vyživovacia povinnosť osvojenca voči doterajšej rodine zaniká.

(3) Rodičia osvojenca nemajú nárok s osvojencom sa stýkať.

(4) Ak je osvojiteľom manžel (druh) jedného z rodičov osvojencových, nedotýka sa osvojenie vzťahov medzi osvojencom a týmto rodičom i jeho príbuznými.“

4. Za § 69 sa vkladá § 69a) tohto znenia:

„Ak dôjde k výroku súdu, že osvojiteľ bude zapísaný v matrike namiesto rodičov osvojenca, zaniká i vyživovacia povinnosť voči osvojencovi v jeho doterajšej rodine (§ 68 ods. 2). Ustanovenia § 67 ods. 2 a § 69 tu neplatia. Takto vykonané osvojenie nebráni, aby osvojenec mohol byť opäť osvojený.“

Čl. II

Zákon č. 142/1950 Zb. o konaní v občianskoprávnych veciach (Občiansky súdny poriadok), sa mení a doplňuje takto:

§ 265 znie:

(1) Pred rozhodnutím o osvojení vyslúchne súd - podľa možnosti osobne - osvojiteľa a jeho manžela, ak je potrebný jeho súhlas, rodičov osvojovaného dieťaťa, opatrovníka, ktorý mu bol ustanovený v konaní o osvojení, prípadne jeho poručníka, ďalej orgán poverený starostlivosťou o mládež a osvojované dieťa, ak je schopné posúdiť dosah osvojenia. Súd rodičov nevyslúchne, ak sú pozbavení rodičovskej moci alebo sú celkom pozbavení svojprávnosti, ako i vtedy, ak nie je potrebné ich privolenie pre osvojenie, hoci sú zákonnými zástupcami dieťaťa.

(2) Osoby, ktoré podľa odseku 1 netreba vyslúchnuť, nie sú účastníkmi konania o osvojení.“


Čl.III

Výrok o tom, že osvojiteľ bude zapísaný v matrike namiesto rodičov osvojenca, môže súd urobiť dodatočne, dokiaľ osvojenec nedovŕšil plnoletosť, a to i v prípadoch, kde rozhodol o osvojení pred účinnosťou tohto zákona. Ak nebol v konaní o osvojení osvojenec vyslúchnutý, nie je pre tento výrok potrebný jeho súhlas.

Čl.IV

Tento zákon nadobúda účinnosť za jeden mesiac po vyhlásení; vykonajú ho ministri spravodlivosti, vnútra, zdravotníctva a školstva a kultúry.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Kahuda v. r.