Vyhláška č. 72/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1957-72
Čiastka 34/1957
Platnosť od 30.12.1957
Účinnosť od 14.01.1958
Redakčná poznámka

Podľa svojho § 5 Prvý dodatkový protokol nadobudol účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t.j. 27. februárom 1957.

Aktuálne znenie 14.01.1958

72

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 9. októbra 1957

o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948


Medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou bol vo Varšave 30. septembra 1955 dojednaný Prvý dodatkový protokol k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948.

Prezident Československej republiky Prvý dodatkový protokol ratifikoval 22. decembra 1956 a ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 27. februára 1957.

Podľa svojho § 5 Prvý dodatkový protokol nadobudol účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín, t. j. 27. februárom 1957.

České znenie Prvého dodatkového protokolu k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948 sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

PRVÝ DODATKOVÝ PROTOKOL k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948

Prezident Československej republiky a Štátna rada Poľskej ľudovej republiky vedení prianím zmeniť a doplniť Dohovor medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy, podpísaný vo Varšave 5. apríla 1948, rozhodli sa uzavrieť Dodatkový protokol k tomuto Dohovoru a vymenovali za tým účelom za svojich splnomocnencov, a to:

PREZIDENT ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

Evžena Erbana,

ŠTÁTNA RADA POĽSKEJ ĽUDOVEJ

REPUBLIKY

Stanislava Zawadzkého,

ktorí sa po výmene plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, dohodli na týchto ustanoveniach:

§ 1

V článku 10 Dohovoru sa pripojuje odsek 2 tohto znenia:

„Všetky otázky zahrnuté do Dohovoru o sociálnom poistení a dotýkajúce sa vecných dávok z poistenia pre prípad nemoci a materstva, pokiaľ náležia do odboru preventívnej a liečebnej starostlivosti, budú prejednávané zdravotníckou komisiou, zriadenou na základe Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli ochrany zdravia zo 17. novembra 1950.“

§ 2

Článok 11 Dohovoru bude znieť takto:

„Tento Dohovor budú vykonávať v obidvoch štátoch kompetentné najvyššie správne úrady a ústredné orgány odborových organizácií, prihliadajúc k podnetom a návrhom Zmiešanej komisie. Tieto úrady a orgány odborových organizácií sa budú upovedomovať o opatreniach vydaných na vykonanie tohto Dohovoru.“

§ 3

Článok IV odsek 3 tretia veta Záverečného protokolu k Dohovoru bude znieť takto:

„Predsedov podvýborov vymenúva predseda delegácie štátu, na území ktorého sa bude zasadanie konať.“

§ 4

Článok V. Záverečného protokolu k Dohovoru bude znieť takto:

„Oba štáty si navzájom oznámia, ktoré najvyššie správne úrady a ústredné orgány odborových organizácií sú v zmysle článku 11 Dohovoru kompetentné pre jeho vykonávanie.“

§ 5

Tento Protokol podlieha ratifikácii a nadobúda účinnosť dňom výmeny ratifikačných listín. Ratifikačné listiny sa vymenia v Prahe.

Ustanovenia tohto Protokolu sa budú predbežne používať odo dňa jeho podpísania.

§ 6

Tento Protokol bude mať rovnakú dobu platnosti ako Dohovor medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy z 5. apríla 1948.

Tento Protokol bol spísaný vo Varšave 30. septembra 1955 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a poľskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

V MENE PREZIDENTA ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY:
Erban

V MENE ŠTÁTNEJ RADY POĽSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY:
Zawadzki

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie v Prílohe Zbierky zákonov na str. 33.