Zákon č. 69/1957 Zb.Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1958 a 1959

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1957-69
Čiastka 34/1957
Platnosť od 30.12.1957 do31.12.1959
Účinnosť od 01.01.1958 do31.12.1959
Znenie 01.01.1958

69

Zákon

z 19. decembra 1957

o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1958 a 1959

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Ustanovenia zákona z 20. januára 1954 č. 3 Zb. o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1954, ktoré podľa zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 11/1956 Zb. platili aj pre rok 1956 a 1957, platia tiež pre úpravu platenej dovolenky na zotavenie v roku 1958 a 1959.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1958; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Inž. Černý v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.