Opatrenie č. 6/1957 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o hospodárskych stavebných zmluvách

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1957-6
Čiastka 5/1957
Platnosť od 11.03.1957 do31.12.1958
Účinnosť od 01.03.1957 do31.12.1958
Zrušený 69/1958 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 21/1957 Zb. zo dňa 6. marca 1957.

Znenie 01.03.1957

6

Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia

zo 14. februára 1957

o hospodárskych stavebných zmluvách

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej republiky sa uznieslo podľa § 66 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Prvá časť

Úvodné ustanovenia

§ 1

Toto zákonné opatrenie upravuje zmluvné zabezpečovanie stavebných a montážnych prác vykonávaných dodávateľským spôsobom na stavbách, ktorých investormi sú organizácie socialistického sektora, s výnimkou jednotných roľníckych družstiev.

§ 2

(1) Ustanovenia tohto zákonného opatrenia sa vzťahujú na stavby zahrnuté do štátneho plánu investičnej výstavby.

(2) Pre stavby nezahrnuté do štátneho plánu investičnej výstavby, pre generálne opravy a pre ďalšie práce alebo výkony, ktoré sa týkajú investičnej výstavby, platia ustanovenia tohto zákonného opatrenia primerane.

Druhá časť

Hospodárske stavebné zmluvy

§ 3

(1) Investor uzaviera v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva generálne zmluvy a ročné zmluvy na podklade schváleného úvodného projektu a rozpočtu k nemu; pri jednostupňovej dokumentácii uzaviera tieto zmluvy na podklade tejto dokumentácie.

(2) Generálna zmluva sa uzaviera na celý objem prác, ktoré sa majú vykonať v rôznych za sebou idúcich kalendárnych rokoch.

(3) Ročná zmluva sa uzaviera na objemy prác, ktoré sa majú vykonať v tom istom kalendárnom roku. O stavbe, ktorá sa má v tom istom kalendárnom roku začať a dokončiť, sa uzaviera len ročná zmluva.

(4) Ročná zmluva sa uzaviera na objemy prác uvedené pre stavbu v schválenom investičnom pláne a podľa potreby sa spresňuje v dodatku k zmluve pri odovzdávaní projektu s rozpočtom určujúcim odbytovú cenu. V dodatku k zmluve sa uvedú ceny podľa sadzieb rozpočtu určujúceho odbytovú cenu, a ak je potrebné, aj spresnený objem prác.

(5) Prípravné práce (napr. búranie budov, rúbanie lesa, úprava terénu, zriaďovanie príchodových komunikácií, vodovodov, elektrických prípojok) sa môžu do uzavretia ročnej zmluvy vykonávať podľa osobitnej zmluvy o prípravných prácach za podmienok predpísaných pre financovanie a kontrolu stavieb.

(6) Hlavný arbiter Československej republiky môže vydať predpisy, ktorými upraví náležitosti zmlúv odchylne, než ako je uvedené v §§ 5 a 6, poprípade určí iné formy hospodárskych stavebných zmlúv.

§ 4

(1) Investor zadáva stavebné a montážne práce na jednej stavbe buď jednému generálnemu dodávateľovi stavebných a montážnych prác alebo všetky stavebné práce jednému dodávateľovi stavebných prác a všetky montážne práce dodávateľovi montážnych prác.

(2) Generálny dodávateľ môže použiť na vykonanie jednotlivých prác poddodávateľov. Je však povinný zabezpečovať, riadiť, koordinovať a investorovi dodať všetky zadané práce a zodpovedá mu za ne, či ich vykonal sám či prostredníctvom poddodávateľov. Ak investor nezadal všetky stavebné a montážne práce generálnemu dodávateľovi stavebných a montážnych prác, vykonáva sám jeho zabezpečovacie a koordinačné úlohy, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

§ 5

(1) Generálna zmluva obsahuje:

a) názvy strán a ich nadriadených orgánov,

b) bankové spojenie oboch strán,

c) označenie stavby, a ak je rozdelená na ucelené časti, tiež označenie týchto častí,

d) lehoty začatia a dokončenia stavby (objektov), a ak je rozdelená na ucelené časti, lehoty začatia a dokončenia týchto častí,

e) celkový objem stavebných prác, poprípade montážnych prác podľa rozpočtovej dokumentácie a rozdelenie tohto objemu na jednotlivé roky výstavby,

f) lehoty odovzdania vykonávacích projektov (pri trojstupňovej dokumentácii technického projektu) podľa objektov alebo ich častí s rozpočtom určujúcim odbytovú cenu,

g) dojednanie o tom, ktoré zariadenia, služby alebo majetkové predmety investora bude dodávateľ používať, ako dlho, akým spôsobom, za akých podmienok a za akú odplatu,

h) majetkové sankcie,

i) prípadne iné dojednania.

(2) Súčasťou generálnej zmluvy sú:

a) schválený úvodný projekt a rozpočet k nemu,

b) prehľad predbežných lehôt na odovzdanie technologických zariadení, pokiaľ ich má investor odovzdať na montáž.

§ 6

(1) Ročná zmluva obsahuje:

a) názvy strán, ich nadriadených orgánov a pracovné adresy osôb oprávnených konať za strany,

b) bankové spojenie oboch strán,

c) odkaz na generálnu zmluvu,

d) ročné vecné objemy prác a ich ceny,

e) lehoty, v ktorých má dodávateľ v priebehu roka vykonať vecné objemy prác, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vykonanie montáží technologického zariadenia, poprípade pre dodávky alebo práce uskutočňované investorom a lehoty, v ktorých má dodávateľ vykonať vecné objemy iných podobne dôležitých prác,

f) pri trojstupňovej dokumentácii lehoty na odovzdanie vykonávacích objektov,

g) odkaz na technické normy, podmienky, špecifikáciu a na podobné podklady,

h) lehoty, v ktorých investor odovzdá dodávateľovi stavenisko alebo iné plochy, ktoré sú potrebné pre práce na stavbe alebo jej ucelenej časti, fondy, materiály, technologické zariadenia a pod.,

i) majetkové sankcie,

j) poprípade iné dojednania neuvedené v generálnej zmluve.

(2) Ročná zmluva o stavbe, ktorá sa má začať i dokončiť v tom istom kalendárnom roku, obsahuje s výnimkou odkazu na generálnu zmluvu, náležitosti uvedené v odseku 1 a okrem toho náležitosti uvedené v § 5 ods. 1 písm. c), d), f), g) a celkový objem stavebných prác, poprípade montážnych prác podľa rozpočtovej dokumentácie.

(3) Súčasťou ročnej zmluvy sú:

a) schválený úvodný projekt a vykonávací projekt (poprípade schválený technický projekt) s rozpočtom,

b) výpis z plánu investičných prác a dodávok na bežný rok.

§ 7

Výhrada náhodných alebo iných nepredvídaných okolností v zmluve je neplatná.

§ 8

(1) Zmluvy sa uzavierajú, menia a zrušujú písomne. Písomná forma (spravidla zápisom do denníka) je potrebná aj pre iné právne úkony strán.

(2) Spisy, zmluvy a podklady, na ktorých závisí počítanie lehôt, sa zasielajú doporučeným listom alebo odovzdajú na písomné potvrdenie príjemcu.

§ 9

(1) Pri zmenách plánu, zmenách v organizácii alebo v úlohách strany a pod. sú orgány, ktoré vykonávajú zmenu, povinné zároveň so zmenou urobiť opatrenia potrebné na to, aby sa hospodárske zmluvy splnili, zmenili alebo zrušili alebo aby sa uzavreli nové zmluvy. Ak sa zmení dodávateľ (investor) v dôsledku opatrenia nadriadeného orgánu, je nový dodávateľ (investor) povinný prevziať všetky podmienky pôvodnej zmluvy.

(2) Ak sa zmenil plán, sú strany povinné vykonať zodpovedajúce úpravy zmlúv (uzavrieť dodatky k nim) alebo zrušiť zmluvy, len čo sa o zmene dozvedeli. Pre ich postup pritom platia obdobne predpisy o uzavieraní zmlúv (§ 34 ods. 1).

Tretia časť

Dodávky, práce a výkony strán

§ 10

(1) Dodávateľ je povinný obstarať materiál potrebný na prevedenie stavby s výnimkou materiálov, ktoré podľa príslušných predpisov alebo podľa zmluvy dodáva investor.

(2) Ak investor odovzdáva technologické zariadenia na montáž, musí ich odovzdať kompletné a spôsobilé na vykonanie príslušnej etapy montáže zápisnične na miestach určených v príprave organizácie výstavby a v lehotách určených zmluvou. Za prevzaté technologické zariadenia dodávateľ zodpovedá ako uschovávateľ.

(3) V zmluve sa môže určiť, že dodávateľ dodá stavbu včítane zmontovaných technologických zariadení. V takom prípade je investor povinný dodávateľovi nahradiť všetky výdavky vo výške určenej podľa príslušných predpisov.

§ 11

(1) Dodávateľ môže pre potreby vykonávania prác až do času, keď je povinný odovzdať stavbu alebo jej ucelenú časť investorovi, zdarma užívať budovy, ktoré stavia; musí ich však odovzdať investorovi v lehotách určených zmluvou, v bezchybnom stave a voľné.

(2) Ak má investor vlastné vlečky, vlastné zásobovanie vodou, parou, elektrinou alebo iné pomocné zariadenia, je povinný umožniť dodávateľovi ich užívanie za ceny, ktoré neprevyšujú rozpočtové ceny. Pokiaľ rozsah užívania týchto zariadení a ich udržiavanie dodávateľom nie je určený v projektovej a rozpočtovej dokumentácii, určia ho strany dohodou.

§ 12

(1) Všetky dodávky, práce a výkony dodávateľa a investora, spôsob zúčtovania a ich úhrada musia sa určiť v zmluve alebo v dodatku k zmluve; zúčtovanie a úhrada sa vykonáva prostredníctvom banky.

(2) Pre financovanie a fakturovanie platia osobitné predpisy.

Štvrtá časť

Vykonávanie prác

§ 13

(1) Dojednané práce je dodávateľ povinný vykonávať odborne a z kvalitného materiálu. Kvalitným materiálom sa rozumie druh a kvalita materiálu, ktoré predpisuje projekt, a ak ich nepredpisuje projekt, druh a kvalita, ktoré zodpovedajú príslušným normám alebo zmluve.

(2) Ak dodávateľ zistí v projektovej alebo rozpočtovej dokumentácii poprípade až pri vykonávaní prác - chyby, opomenuté práce alebo iné nedostatky, je povinný oznámiť to do 3 dní investorovi; zároveň môže navrhnúť riešenie. Investor je povinný dať dodávateľovi potrebné pokyny do 5 dní odo dňa, keď dostal oznámenie. Ak dodávateľ nedostal potrebné pokyny, je oprávnený zastaviť práce, ktorých sa bezprostredne týkajú chyby, opomenuté práce alebo iné nedostatky.

(3) Ak potrebné odchýlky menia zásady prijatého riešenia alebo znamenajú zvýšenie schváleného rozpočtu, je investor povinný zariadiť zmenu dokumentácie, požiadať o jej schválenie podľa príslušných predpisov a poprípade sa postarať i o zmenu plánu. Strany sú povinné upraviť zmluvu podľa zmenenej dokumentácie.

(4) Odchýlky, ktoré nemenia zásady prijatého riešenia a neznamenajú zvýšenie schváleného rozpočtu, schvaľuje investor a dodávateľ vyznačí tieto odchýlky vo vykonávacích projektoch. Ak dodávateľ navrhol riešenie a ak nedostal do 5 dní od investora potrebné pokyny (odsek 2), platí navrhnuté riešenie za schválené.

§ 14

(1) Ak dodávateľ zistí, že môže vykonať práce hospodárnejšie bez toho, že tým bude dotknutá kvalita prevedenej stavby, je povinný oznámiť to investorovi a súčasne navrhnúť riešenie.

(2) Ak dodávateľ vykonal z vlastného podnetu so súhlasom investora a generálneho projektanta racionalizačné opatrenie, ktoré znižuje náklady výstavby proti rozpočtu bez toho, že by znižovalo trvanlivosť alebo prevádzkovú kvalitu stavby, fakturuje nové ceny prác zvýšené o polovicu rozdielu medzi týmito cenami a pôvodnými rozpočtovými cenami.

Piata časť

Preverovanie, odovzdanie a prevzatie

§ 15

Investor je povinný vykonávať technický dozor podľa príslušných predpisov.

§ 16

(1) K preskúmaniu prác a konštrukcií neskoršie neprístupných alebo zakrytých v ďalšom pracovnom postupe, je dodávateľ povinný prizvať investora najneskoršie 3 dni pred zakrytím a spísať s ním zápisnicu o preskúmaní. Závady, ktoré investor dôvodne vytkol, musí dodávateľ pred zakrytím odstrániť a investora znovu prizvať k preskúmaniu.

(2) Ak sa zástupca investora neustanoví, dodávateľ spíše zápisnicu sám a jej odpis doručí investorovi. Dodatočné odkrytie prác alebo konštrukcií na žiadosť investora sa vykonáva na jeho náklad.

§ 17

Odovzdanie a prevzatie dokončených stavieb alebo ich ucelených častí, pre ktoré platí toto zákonné opatrenie, sa spravuje ustanoveniami vládneho nariadenia č. 8/1956 Zb. o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania).

Šiesta časť

Zodpovednosť za chyby

§ 18

Dodávateľ zodpovedá za chyby stavby alebo jej ucelenej časti prevzatej investorom, ktoré vznikli tým, že sa práce nevykonali podľa zmluvy, najmä podľa projektovej a rozpočtovej dokumentácie alebo v zodpovedajúcej kvalite. Nároky z chýb, ktoré sa mohli zistiť pri odovzdaní a prevzatí, môže investor uplatniť len vtedy, keď ich uviedol v zápisnici o odovzdaní a prevzatí. Nároky z chýb, ktoré sa nemohli zistiť pri odovzdaní a prevzatí, môže uplatniť len vtedy, keď včas zostavil zápisnicu o chybách (§§ 20 a 22) a nároky z chýb v nej uviedol.

§ 19

(1) Ak bráni chyba riadnej prevádzke (užívaniu), ktorú predpokladá zmluva a projekt, je investor povinný požadovať jej odstránenie. Dodávateľ je povinný vykonať stavebné a montážne práce alebo dodávky spojené s odstránením chyby na svoj náklad, prednostne a v lehote určenej v zápisnici o chybách.

(2) Ak chyba nebráni riadnej prevádzke (užívaniu) a nemožno ju dodatočne odstrániť bez neúmerných nákladov, nie je investor povinný trvať na jej odstránení; ak investor netrvá na odstránení chyby, musí požadovať primeranú zrážku z ceny stavby alebo jej ucelenej časti. Pokiaľ nejde o zrážku, ktorej výška má sa určiť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, musí sa výška zrážky určiť v zápisnici o chybách (§ 20). Ak investor trvá na odstránení takej chyby, platia ustanovenia odseku 1 druhej vety obdobne.

§ 20

(1) Ak zistí investor chyby, ktoré do odovzdania a prevzatia sa nemohli zistiť, je povinný zostaviť zápisnicu o chybách.

(2) Ak predpisy záväzné pre obe strany neustanovujú niečo iné, je investor povinný vyzvať najmenej 3 dni vopred dodávateľa na účasť na zostavení zápisnice o chybách.

(3) Zápisnica o chybách obsahuje najmä:

a) čas a miesto zostavenia zápisnice,

b) mená a funkcie osôb, ktoré sa zúčastnili na zostavení zápisnice,

c) označenie stavby (objektu), a ak je stavba rozdelená na ucelené časti, tiež označenie ucelenej časti, na ktorej sa zistili chyby,

d) dátum zistenia chýb a mená osôb, ktoré ich zistili,

e) opis chýb a pokiaľ možno uvedenie ich technických príčin,

f) opatrenia a lehoty na odstránenie chýb, poprípade dohodu o zrážkach z ceny,

g) podpisy zástupcov investora, dodávateľa a ostatných osôb, ktoré sa zúčastnili na zostavení zápisnice.

(4) Ak nedôjde k dohode o opatrení alebo o lehotách na odstránenie chýb alebo o výške zrážky z ceny, musí zápisnica o chybách obsahovať stanovisko investora i dodávateľa. Investor je povinný podať najneskoršie do 60 dní od podpísania zápisnice o chybách žiadosť o arbitrážne rozhodnutie, inak jeho nárok zaniká.

§ 21

(1) Ak sa zástupca dodávateľa neustanoví v deň určený vo výzve investora, zostaví investor zápisnicu o chybách za účasti odborníka z odboru prác, ktorých sa týkajú chyby. Ako odborník nesmie sa pribrať zamestnanec investora. Trovy prizvania a účasti odborníka pri zostavovaní zápisnice o chybách znáša dodávateľ. Investor je povinný zaslať dodávateľovi zápisnicu o chybách do 5 dní odo dňa, keď sa zostavila.

(2) Ak dodávateľ nesúhlasí s opatrením alebo lehotou na odstránenie chyby alebo s výškou zrážky z ceny, musí do 10 dní odo dňa, keď dostal zápisnicu o chybách, oznámiť investorovi svoje odchylné stanovisko s odôvodnením. Ak tak neurobí v tejto lehote, platí, že s obsahom zápisnice o chybách súhlasí. Inak platia primerane ustanovenia § 20 ods. 4 posledná veta.

§ 22

(1) Ak predpisy záväzné pre obe strany neustanovujú niečo iné, musí investor zostaviť zápisnicu o chybách, ktoré zistí

pri ohňovzdorných vymurovkách priemyslových pecí (napr. vysoké pece, martinské pece) najneskoršie do 2 mesiacov,

pri ostatných peciach, sušiarňach, továrenských komínoch, ohňovzdorných vymurovkách, parných kotloch, montážnych zariadeniach, zariadeniach priemyslových inštalácií a elektromontážnych prácach, vnútorných vodovodoch, vnútornej kanalizácii a dymovodoch najneskoršie do 6 mesiacov,

pri ostatných prácach najneskoršie do 1 roka

od podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí. Zápisnicu treba zostaviť do 10 dní odo dňa zistenia chýb.

(2) Ak je daná záruka, musí sa zápisnica o chybách zostaviť do 10 dní odo dňa zistenia chyby v záručnej lehote, najneskoršie však do 10. dňa po jej uplynutí.

(3) Nárok zo zodpovednosti za chyby zaniká, ak sa zápisnica nezostavila najneskoršie 10. dňa po uplynutí lehôt určených pre zistenie chyby.

§ 23

Ak dodávateľ neodstráni v dojednaných lehotách zistené chyby, je investor oprávnený chyby odstrániť alebo dať odstrániť na náklad dodávateľa. Ten, kto chyby odstráni, zodpovedá len za chyby svojich vlastných prác podľa zmluvy, ktorú uzavrel s investorom, inak zodpovednosť dodávateľa nie je dotknutá.

§ 24

Ustanovenia šiestej časti platia primerane i o chybách vykonaných opráv.

Siedma časť

Náhrada škody

§ 25

(1) Strana, ktorá porušením záväzku zo stavebnej zmluvy poškodí iného, je povinná škodu nahradiť, pokiaľ nedokáže, že škodu nezavinila. Nároky zo škôd, ktoré sa mohli zistiť pri odovzdaní a prevzatí, môže strana uplatniť len vtedy, ak ich uviedla v zápisnici o odovzdaní a prevzatí. Škoda sa nahradzuje len pokiaľ nie je krytá majetkovými sankciami. Pri určení výšky náhrady škody sa prihliada i k tomu, či poškodený urobil všetko potrebné na zmenšenie alebo na odvrátenie škody.

(2) Nárok na náhradu škody, ktorá vznikla z chyby, má investor proti dodávateľovi, i keď už zanikol nárok zo zodpovednosti za chyby. Z dôvodu náhrady škody nemožno však požadovať odstránenie chyby, náklad na jej odstránenie alebo zrážku z ceny.

Ôsma časť

Majetkové sankcie

§ 26

(1) Ak dodávateľ nedokončí stavbu alebo jej ucelenú časť v dojednanej lehote, zaplatí investorovi penále vo výške 1 % z ceny tejto stavby alebo jej ucelenej časti a ak trvá omeškanie ďalej než 30 dní, ešte ďalšie penále vo výške 1 % z tejto ceny. Na toto penále sa započítavajú sumy zaplatené podľa odseku 2.

(2) Ak dodávateľ nevykoná ročný objem prác dojednaných na kalendárny rok, v ktorom sa stavba nemá dokončiť, zaplatí investorovi penále vo výške 1/2 % z ceny prác dojednanej v ročnej zmluve.

(3) Strany sú povinné dojednať majetkové sankcie za nedodržanie lehôt určených v ročnej zmluve podľa § 6 ods. 1 písm. e).

(4) Ak dodávateľ dokončí stavbu alebo jej ucelenú časť v dojednanej lehote, vráti mu investor penále za túto stavbu alebo jej ucelenú časť, zaplatené podľa odseku 2; nevracia sa penále do výšky škody, ktorá investorovi vznikla následkom spozdenia dodávateľa (§ 25 odsek 1).

(5) Ak je dodávateľ v omeškaní následkom okolností, ktoré vznikli u investora, nevčíta sa na účely majetkových sankcií doba, po ktorú bol investor v omeškaní, do dojednanej lehoty pre dokončenie stavby alebo jej ucelenej časti. Ak sa dodávateľ oneskorí s dokončením stavby alebo jej ucelenej časti najviac o túto dobu, vráti mu investor penále, ktoré dodávateľ podľa odseku 2 predtým zaplatil.

(6) Ak dodávateľ neodstráni v určených lehotách drobné nedorobky a chyby uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí alebo chyby uvedené v zápisnici o chybách, zaplatí investorovi za každý deň omeškania až do doby, keď ich dodávateľ alebo investor odstráni (§ 23), denné penále vo výške 2000 Kčs, najdlhšie však za 90 dní.

§ 27

(1) Ak investor neodovzdá dodávateľovi v určených alebo dojednaných lehotách predpísanú projektovú alebo rozpočtovú dokumentáciu, zaplatí dodávateľovi penále vo výške 1 % z ceny prác dojednanej v ročnej zmluve, a ak omeškanie trvá dlhšie ako 30 dní, ešte ďalšie penále vo výške 1 % z tejto ceny. Ak sa pre odovzdanie dokumentácie dojednalo viac lehôt, platí sa penále len pri prvom omeškaní.

(2) Strany sú povinné dojednať majetkové sankcie za nedodržanie lehôt určených v ročnej zmluve podľa § 6 ods. 1 písm. h).

§ 28

(1) Ak dodávateľ písomne neoznámi investorovi najneskoršie 15 dní pred skončením stavebných a montážnych prác, kedy bude stavba alebo jej časť pripravená na odovzdanie alebo nepripraví ku dňu začatia prejímacieho konania nevyhnutne potrebnú dokumentáciu (§ 5 ods. 4 vl. nar. č. 8/1956 Zb.), je povinný zaplatiť investorovi pokutu 500 Kčs za každý deň omeškania, najdlhšie však za 30 dní.

(2) Rovnakú pokutu zaplatí investor dodávateľovi, ak nezačne prejímacie konanie v dohodnutý deň alebo ho neskončí v určenej alebo dohodnutej lehote, neprizve generálneho projektanta, dodávateľa hlavných zariadení a iné orgány, ktorých účasť predpisujú platné predpisy alebo ktorých účasť je inak nevyhnutne potrebná pre riadne vykonanie prijímacieho konania, nepripraví svoje doklady o prejímanej stavbe alebo jej ucelenej časti, neobstará energiu, palivo, suroviny a ostatné prevádzkové hmoty, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vykonanie komplexného vyskúšania, nezabezpečí meracie a kontrolné prístroje pre pozorovanie a meranie činnosti zariadení alebo nezabezpečí potrebný počet kvalifikovaných pracovníkov pre obsluhu skúšaného zariadenia.

(3) Pokuta podľa odsekov 1 a 2 sa platí len raz, i keď sa porušilo viac povinností.

§ 29

Nárok na majetkové sankcie, poprípade na úplnú výšku majetkových sankcií nemá strana, ktorá sama celkom alebo čiastočne spôsobila nemožnosť splnenia záväzku alebo inej povinnosti.

§ 30

Odpustenie, zníženie alebo započítanie majetkových sankcií medzi stranami je neplatné.

§ 31

Zaplatením majetkových sankcií sa strana neoslobodzuje povinnosti splniť zmluvu.

§ 32

Ak strana opätovne, či voči tej istej, či voči inej strane porušuje záväzky, môže jej arbitrážny orgán majetkové sankcie zvýšiť; pritom prihliada najmä k významu prác, povahe jednotlivých povinností a stupňu ich nesplnenia. Znížiť majetkové sankcie môže arbitrážny orgán len v prípadoch celkom výnimočných.

Deviata časť

Lehoty na uplatnenie nárokov

§ 33

(1) Nároky z hospodárskych stavebných zmlúv zanikajú, ak sa neuplatnia do jedného a pol roka odo dňa vzniku nároku. Nároky na majetkové sankcie zanikajú, ak sa neuplatnia do 6 mesiacov odo dňa vzniku nároku.

(2) Ak došlo k dohode o odstránení chýb, zaniká nárok na ich odstránenie, ak sa neuplatní do 60 dní po uplynutí lehôt určených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí alebo v zápisnici o chybách; ak nedošlo k dohode, zaniká nárok na odstránenie chýb, ak sa neuplatní do 60 dní od podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí alebo zápisnice o chybách.

(3) Nárok na zrážku z ceny zaniká, ak sa neuplatní do 60 dní od podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí alebo zápisnice o chybách.

(4) Nárok na úhradu nákladov na odstránenie chyby zaniká, ak sa neuplatní do 6 mesiacov odo dňa, keď sa chyba odstránila.

(5) Nárok na náhradu škody zaniká, ak sa neuplatní do jedného a pol roka. Táto lehota sa začína:

a) pri škodách uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí od podpísania tejto zápisnice,

b) pri škodách, ktoré vznikli z chyby, ktorá sa mohla zistiť pri odovzdaní a prevzatí, od podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí, pri škodách, ktoré vznikli z ostatných chýb, od podpísania zápisnice o chybách, a ak sa zápisnica o chybách nezostavila, uplynutím lehôt určených na zistenie chyby (§ 22),

c) pri ostatných škodách odo dňa, keď sa mohla zistiť výška škody.

(6) Ustanovenia odsekov 2 až 5 platia primerane aj o nárokoch zo zodpovednosti za chyby vykonaných opráv (§ 24) a o nárokoch na náhradu škôd, ktoré vznikli z týchto chýb.


Desiata časť

Splnomocňovanie, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 34

(1) Predpisy na vykonanie tohto zákonného opatrenia vydá hlavný arbiter Československej republiky. V týchto predpisoch môže najmä určiť potrebné odchýlky pre stavby nezahrnuté do štátneho plánu investičnej výstavby, pre generálne opravy a pre ďalšie práce alebo výkony týkajúce sa investičnej výstavby (§ 2 ods. 2), upraviť majetkové sankcie odchylne, než ako je uvedené v §§ 26 až 29 a určiť majetkové sankcie na nesplnenie ďalších povinností určených týmto zákonným opatrením alebo predpismi vydanými na jeho podklade.

(2) Hlavný arbiter Československej republiky vydá po dohode so zúčastnenými ministrami predpisy upravujúce zmluvné zabezpečovanie prác poddodávateľov stavebných a montážnych prác a priamych dodávateľov stavebných a montážnych prác investorom, ak niet generálneho dodávateľa stavebných a montážnych prác. Môže pritom určiť úpravu odchylnú od ustanovení § 4 a upraviť aj poddodávateľské vzťahy pri dodávkach a odbere montáží určených pre vývozné dodávky.

(3) Hlavný arbiter Československej republiky vydá po dohode so Štátnym úradom plánovacím, Štátnym výborom pre výstavbu, Ministerstvom financií a ostatnými zúčastnenými ministerstvami predpisy o postupe a nákladoch spojených s odstránením škôd, ktoré vznikli náhodnými alebo inými nepredvídanými okolnosťami na stavbách pred ich odovzdaním a prevzatím.

(4) Kompetentné dodávateľské ministerstvá po dohode s odberateľskými ministerstvami vydajú základné podmienky dodávky, ktorými v medziach ustanovení tohto zákonného opatrenia a vykonávacích predpisov upravia podrobnosti spoločné dodávateľom a investorom.

§ 35

(1) Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto zákonným opatrením; najmä sa zrušuje vyhláška Štátneho úradu plánovacieho č. 95/1953 Ú. l. (č. 128/1953 Ú. v.) o hospodárskych dodávateľských stavebných zmluvách. Pre zmluvy podľa tohto zákonného opatrenia stráca účinnosť ustanovenie § 43 vládneho nariadenia č. 33/1955 Zb. o hospodárskych zmluvách.

(2) Ak doterajšie predpisy určujú pri nárokoch uvedených v § 33 ods. 2 až 4 dlhšiu lehotu pre ich zánik, zanikajú nároky, pri ktorých začali tieto lehoty plynúť pred účinnosťou tohto zákonného opatrenia, ich uplynutím, najneskoršie však uplynutím lehôt určených v § 33 ods. 2 až 4, počítaných odo dňa účinnosti tohto zákonného opatrenia.

§ 36

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. marcom 1957; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.