Uznesenie č. 21/1957 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1957-21
Čiastka 11/1957
Platnosť od 29.04.1957 do31.12.1958
Zrušený 69/1958 Zb.
Pôvodný predpis 29.04.1957

21

Uznesenie

Národného zhromaždenia

zo 6. marca 1957

o schválení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia zo 14. februára 1957 č. 6 Zb. o hospodárskych stavebných zmluvách.

Fierlinger v. r.