Zákon č. 13/1957 Zb.Zákon o čestnom odznaku „Materstvo"

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1957-13
Čiastka 9/1957
Platnosť od 16.03.1957
Účinnosť od 16.03.1957
Aktuálne znenie 16.03.1957

13

Zákon

zo 6. marca 1957

o čestnom odznaku „Materstvo"

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Matkám, ktoré dali spoločnosti viac detí, prejavujú národné výbory verejné uznanie udelením čestného odznaku „Materstvo“ s tromi stupňami.

§ 2

Čestný odznak „Materstvo“ sa udeľuje spravidla k Medzinárodnému dňu žien. Po prvé sa udelí k Medzinárodnému dňu žien v roku 1958.

§ 3

Čestný odznak „Materstvo“ I. stupňa sa udeľuje matkám, ktoré majú 10 a viac detí, II. stupňa matkám, ktoré majú 9 alebo 8 detí, III. stupňa matkám, ktoré majú 7, 6 alebo 5 detí.

§ 4

Čestný odznak „Materstvo“ I. stupňa udeľuje rada krajského národného výboru na návrh rady miestneho národného výboru, čestný odznak „Materstvo“ II. stupňa udeľuje rada okresného národného výboru na návrh rady miestneho národného výboru, čestný odznak „Materstvo“ III. stupňa udeľuje rada miestneho národného výboru.

§ 5

(1) Ak sa dopustí nositeľka čestného odznaku „Materstvo“ konania, ktoré ju robí nehodnou tohto čestného odznaku, alebo ak vyšli dodatočne najavo skutočnosti svedčiace o tom, že jej bol odznak udelený nezaslúžene, stráca čestný odznak.

(2) Stratu čestného odznaku vysloví v takých prípadoch na návrh rady miestneho národného výboru komisia zriadená pri rade krajského národného výboru. Rozhodnutie komisie je konečné.

§ 6

Podrobnosti o udeľovaní čestného odznaku „Materstvo“ určí vláda.


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Zápotocký v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Barák v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v. r.

Reitmajer v. r.

Dr. Škoda v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Inž. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r.